808/2000

Given i Helsingfors den 21 september 2000

Statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 30 § 2 mom., 41 § 4 mom. och 64 § 1 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dessa lagrum 41 § 4 mom. sådant det lyder i lag 44/2000:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana statliga lån som avses i 25 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen, och på sådana räntestödslån som avses i lagens 29 §.

Denna förordning tillämpas vid ansökan om sådana lån som avses i 1 mom. och vid ansökan om stöd i anslutning till dessa lån, på beviljande och lyftande av lån, på betalning av räntor och amorteringar samt på andra uppgifter gällande skötseln av lånet och av det stöd som ingår i lånet eller som är förknippat därmed.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) statligt lån ett lån som med stöd av 25 § finansieringslagen beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

2) räntestödslån ett i 23 § 2 mom. finansieringslagen avsett lån som beviljats av ett kreditinstitut och i fråga om vilket stöd för sänkning av räntan kan betalas från anslaget under moment 30.14.49 i statsbudgeten,

3) investeringslån ett lån som beviljats för genomförande av en sådan investering som avses i 4 kap. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000),

4) markköpslån ett lån som beviljats för sådant förvärv av mark som avses i 21 § finansieringslagen och för sådant förvärv av bostadsfastigheter som avses i 22 § 1 mom. samt sådana lån till unga jordbrukare som beviljats för förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del därav,

5) bostadslån ett sådant lån som avses i 22 § 1 mom. finansieringslagen och som beviljas för byggande, utbyggnad eller grundlig reparation av ett bostadshus,

6) lån till unga jordbrukare ett lån som beviljats för sådant inledande av gårdsbruk som avses i 5 kap. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden,

7) understödd köpeskilling den del av köpeskillingen som hänför sig till förvärv av en sådan lägenhet eller del därav eller förvärv av en sådan byggnad jämte grund som uppfyller villkoren för beviljande av stöd i anslutning till lån,

8) köpeskilling för vilken lån kan beviljas den del av köpeskillingen som i stödbeslutet har godkännts att belånas och som omfattar, förutom sytning, den köpeskilling som skall betalas till säljaren eller till en person som säljaren anger, de lån eller en del av lån i enlighet med finansieringslagen eller den lagstiftning som avses i 69 § 1―3 mom. finansieringslagen som mottagaren av stödet i överlåtelsehandlingen åtagit sig att svara för eller betala som engångsbetalning, samt de övriga lån som mottagaren av stödet åtagit sig att svara för eller betala som engångsbetalning och som hänför sig till lägenheter, delar därav eller byggnader jämte grund som anskaffats med understödd köpeskilling,

9) stöd i anslutning till lån ränteförmån för statligt lån, räntefrihet för statligt lån, friårens amorteringar på statliga lån och sådan befrielse från ställande av säkerhet som avses i 24 § finansieringslagen samt räntestöd för räntestödslån,

10) stöd som hänför sig till lån innehåller ränteförmån för statligt lån, räntefrihet för statligt lån och friårens amorteringar på statliga lån samt räntestöd för räntestödslån,

11) delfinansierat stöd sådant stöd i finansieringen av vilket Europeiska gemenskapen (EG) deltar med medel ur garantisektionen av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket eller EG:s strukturfonder, och

12) nationellt stöd sådant stöd som i sin helhet utgör en utgift som betalas med anslag i statsbudgeten eller medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

3 §
Ansökan om lån och stöd i anslutning till lån

Lån söks hos kreditinstitut vars kreditlöfte ligger till grund för ansökan om stöd i anslutning till lån.

Stödansökan jämte bilagor skall tillställas kreditinstitutet för erhållande av kreditlöfte. Stödansökan blir dock anhängig först då den tillställts arbetskrafts- och näringscentralen.

Kreditinstitutet godkänner villkoren gällande lånet i stödansökan genom att ge ett skriftligt kreditlöfte om lån. Kreditlöftet ges som en del av stödansökan. Kreditinstitutet och den sökande kan medan stödansökan är anhängig ändra villkoren gällande lånet i stödansökan, inklusive kreditlöftet, genom inbördes avtal.

Det kreditlöfte som avses ovan i 3 mom. binder kreditinstitutet på samma sätt som ett krediterbjudande gällande lån som beviljas på normala villkor.

4 §
Stödbeslut gällande stöd i anslutning till lån

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar i samband med beviljande av stöd om det statliga lånets belopp, lånetiden och övriga lånevillkor.

Arbetskrafts- och näringscentralen god-känner i samband med beviljandet av stödet beloppet av räntestödslånet och övriga lånevillkor. Arbetskrafts- och näringscentralen får inte utan kreditinstitutets och den sökandes samtycke avvika från sådana villkor i kreditlöftet, som motsvarar de förutsättningar som fastställs i finansieringslagen och förordningar som utfärdats med stöd av den.

Kreditinstitutet är inte skyldigt att bevilja lån på villkor som avviker från det gällande kreditlöftet, om det inte på förhand har samtyckt till att avvika från kreditlöftet.

5 §
Beviljande av lån

Kreditinstitutet beslutar om beviljande av lån. Lånet får beviljas och skuldebrevet undertecknas efter att arbetskrafts- och näringscentralen i det beslut som gäller stödansökan har godkänt beviljandet av lånet. Lån får inte beviljas på villkor som avviker från stödbeslutet.

Stödbeslutet skall fogas till skuldebrevet och dess villkor skall iakttas såsom lånevillkor. Om ett villkor i stödbeslutet avviker från ett villkor i skuldebrevet, skall som lånevillkor iakttas villkoret i stödbeslutet. Ett omnämnande om detta skall finnas i skuldebrevet.

Om tidpunkten för beviljande av lånet är en annan än tidpunkten för undertecknande av skuldebrevet, skall beslutet om beviljande av lån fogas till lånehandlingarna.

6 §
Lyftande av lånemedel

Lånet får lyftas efter att beslutet av den myndighet som beviljat stödet har meddelats och skuldebrevet gällande lånet har undertecknats.

7 §
Lyftande av markköpslån

Markköpslån får lyftas i högst två rater. En förutsättning för lyftande av lånet är arbetskrafts- och näringscentralens intyg om att den slutliga överlåtelsehandlingen motsvarar det utkast till överlåtelsehandling eller det föravtal som ligger till grund för stödbeslutet, eller att skillnaden i den slutliga handlingen är obetydlig och inte skulle ha inverkat på beviljande av stödet. Kreditinstitutet skall företes överlåtelse-handlingen i original, försedd med arbetskrafts- och näringscentralens kontroll-stämpel. En kopia av den stämplade överlåtelsehandlingen skall fogas till lånehandlingarna. Om anskaffning av lösöre ingår i överlåtelsen, är en förutsättning för lyftande av lån det tillstånd att lyfta lån som avses i 11 §.

Lånets första rat skall lyftas inom ett år och den sista raten inom två år från det att stödet beviljats. Lånemedlen skall omedelbart användas till betalning av den i köpebrevet överenskomna köpeskillingen för vilken lån kan beviljas och de krediter som mottagaren åtagit sig att betala eller svara för. Lånet får dock betalas till mottagaren av lånet om den lånefinansierade köpeskillingen har betalats innan lånet lyfts. Om endast en del av den lånefinansierade köpeskillingen har betalats, får lånet betalas till mottagaren av lånet till den del som den betalada delen av den belånade köpeskillingen överstiger beloppet som motsvarar skillnaden mellan det belånade köpeskillingen och lånet. Om inte något annat följer av 18 § 1 mom., är en förutsättning för lyftande av lånet dock att de lån och statens försäljningsprisfordringar som från tidigare belastar lägenheten eller området och som beviljats med stöd finansieringslagen, lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och lagstiftning som nämns i 69 § 1―3 mom. finansieringslagen samt statens försäljningsprisfordringar jämte räntor i enlighet med lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) genast betalas tillbaka i en rat.

En förutsättning för lyftande av det markköpslån som betalas till låntagaren är att låntagaren företer kreditinstitutet ett betalningsverifikat på att köpeskillingen för vilken lån kan beviljas har betalats till försäljarens konto eller till en av försäljaren angiven persons konto, eller ett bankverifikat på betalning av lånet. Verifikat skall fogas till lånehandlingarna. Motsvarande verifikat skall fogas till lånehandlingarna då sagda rater av köpeskillingen betalas med det lån som skall lyftas.

8 §
Lyftande av lån för byggande och utförande av arbete

Ett investeringslån som beviljats för byggande och annat utförande av arbete samt ett bostadslån får lyftas i högst fem rater. Lånet eller dess första rat skall lyftas inom ett år efter att stödbeslutet meddelats eller, om stödbeslutets giltighetstid för lyftandet av den första raten har förlängts på grund av 82 § 4 mom. statsrådets förordning (609/2000) om utveckling av landsbygden, inom den tid som bestämts i beslutet.

Om inte något annat följer av 1 mom., skall lånets sista rat lyftas senast inom tre månader efter att arbetet slutförts. Lånet skall dock lyftas senast inom tre månader efter att tidsfristen för slutförande av arbetet gått ut.

Lånets första och sista rat skall båda vara minst 20 procent av lånebeloppet. Lånet får lyftas på en gång först efter att byggnaden färdigställts. Då lånet lyfts i rater får den andel som motsvarar det lånebelopp som har lyfts av hela lånet inte överstiga byggnadens byggskede. Den sista raten betalas dock inte förrän byggnaden färdigställts helt.

Vid ansökan om tillstånd att lyfta lån skall ett intyg om byggskedet företes. Intyget utfärdas av en myndighet som fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet eller av någon annan inspektör som godkänts i arbetskrafts- och näringscentralens stödbeslut.

9 §
Lyftande av lösörelån

Ett investeringslån som beviljats för anskaffning av lösöre får lyftas i högst två rater. Lånet skall lyftas i sin helhet inom ett år efter att stödet beviljats. Om lösöret inte kan anskaffas förrän ett byggnadsarbete som hör till samma projekthelhet har färdigställts, skall lån som beviljats för anskaffning av lösöre lyftas senast inom tre månader från det att ansökan om betalning av sista raten av bidrag som beviljats för byggande skall göras, ån skall lyftas eller ansökan om tillstånd att lyfta lån som beviljats för motsvarande ändamål skall göras, eller, om ansökan om stöd inte gjorts, ansökan om betalning av sista raten av bidraget borde ha gjorts, om byggandet hade understötts samtidigt som anskaffningen av lösöre.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på sådana lån till unga jordbrukare som har beviljats för anskaffning av lösöre.

10 §
Tillstånd att lyfta lån

Om stöd som hänför sig till lånet innehåller har beviljats delfinansierat, skall låntagaren för att kunna lyfta lån som avses i 8 och 9 §, förete kreditinstitutet arbetskrafts- och näringscentralens beslut om att förutsättningarna för lyftande av lån föreligger. När tillstånd att lyfta lån söks hos arbetskrafts- och näringscentralen skall de utredningar som fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet företes. Tillstånd att lyfta lån skall sökas senast en månad innan tidsfristen som fastställts för lyftande av den rat som avses i ansökan utgår. Ansökan om tillstånd att lyfta lån skall behandlas inom två veckor från det att ansökan anhängiggjorts.

Tillstånd att lyfta lån beviljas inte på basis av en ansökan som lämnats in för sent eller som har uppenbara brister. På ansökan som gjorts före utgången av tidsfristen kan tidsfristen för lyftande av lån och för ansökan om tillstånd att lyfta lån förlängas, dock inte mer än 3 månader. Tillstånd att lyfta lån kan sökas samtidigt som betalning av understöd söks.

Lånet får utan hinder av de tidsfrister som fastställs i 7―9 § lyftas om stödbeslutet på grund av besvär som anförts över ett avslagsbeslut i fråga om beslutets giltighetstid eller tillståndet att lyfta lån konstateras gälla eller förutsättningarna för lyftande av lån konstateras föreligga.

Arbetskrafts- och näringscentralen eller jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral meddelar kreditinstitutet när lån inte längre får beviljas eller lyftas.

11 §
Statliga låns förfallotid och betalning av ränta

Låntagaren skall betala tillbaka ett statligt lån i lika stora amorteringar halvårsvis.

Räntor och amorteringar på statliga lån förfaller till betalning den sista dagen i april och oktober. Den första amorteringen på ett lån skall betalas senast på den förfallodag som efter ett år först följer efter att lånet eller dess första rat har lyfts. Den första amorteringen på ett bostadslån och på ett investeringslån som beviljats för byggnadsarbete skall dock betalas senast den förfallodag som först infaller sedan två år förflutit efter att lånet eller dess första rat har lyfts. Lånet eller statens fordringar skall dock i sin helhet betalas i ett för allt på nästa förfallodag, om det kapital som inte förfallit är högst 850 euro.

Ränta på lån skall betalas från den dag då varje enskild lånerat har lyfts, om inte något annat följer av 12 §.

Lånet skall inklusive de betalningslättnader som avses i 17 § betalas tillbaka till staten inom den tid som fastställs i 30 § 1 mom. finansieringslagen.

12 §
Räntefrihet för statliga lån

De två första åren för bostadslån, investeringslån som beviljats för byggande, utbyggnad eller grundlig reparation av en produktionsbyggnad och markköpslån är räntefria, om lånet beviljas som statligt lån.

Ränta uppbärs inte heller för den tid för vilken uppskov med räntebetalningen har beviljats.

13 §
Räntestödslåns förfallotid och ränteperioder

Låntagaren skall betala tillbaka ett räntestödslån i lika stora amorteringar halvårsvis eller kvartalsvis.

Den första amorteringen på ett räntestödslån skall betalas senast den förfallodag som efter ett år först följer sedan lånet eller dess första rat har lyfts. Den första amorteringen på ett bostadslån och på ett investeringslån som beviljats för byggnadsarbete skall dock betalas senast den förfallodag som först infaller sedan två år förflutit efter att lånet eller dess första rat har lyfts. Den första amorteringen på ett räntestödslån som beviljats en ung jordbrukare för anskaffning av tillskottsmark förfaller till betalning den förfallodag som först sedan två år förflutit efter att lånet har lyfts. Vad som i 11 § 2 mom. bestäms om betalning av kapitalet av ett statligt lån om högst 850 euro tillämpas på motsvarande sätt på räntestödslån.

Räntan skall betalas i perioder enligt 1 mom. från och med den dag då varje lånerat lyfts.

14 §
Effekterna av skuldsanering på villkoren för återbetalning av statliga lån

Om inte något annat följer av ett domstolsbeslut i enlighet med lagen om företagssanering (47/1993) eller lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), förfaller statliga lån på det sätt som bestäms i 11 § efter att de lättnader som överenskommits i dessa förfaranden upphört.

15 §
Ändring av villkoren för räntestödslån

Kreditinstitutet och låntagaren får inte avtala om ändringar i villkoren för ett räntestödslån utan arbetskrafts- och näringscentralens samtycke, om det är sannolikt att statens räntestödsutgifter under den återstående lånetiden ökar på grund av förändringen. Utan hinder av vad som sägs ovan får villkoren för ett räntestödslån ändras efter det att räntestödet i anslutning till lånet helt har betalats tillbaka, om statsborgen inte beviljats som säkerhet för lånet och lånet eller räntan på lånet inte heller är föremål för andra stödåtgärder.

16 §
Förkortning av lånetiden och extra amortering

Låntagaren och kreditinstitutet kan komma överens om förkortning av lånetiden och om betalning av en extra amortering samt om följderna av detta för amorteringar som förfaller till betalning. Trots en extra amortering skall de ränterater som beräknats på det utestående kapitalet betalas de förfallodagar som följer på amorteringen.

17 §
Betalningslättnader

För att lindra låntagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter kan uppskov med amorteringar på räntestödslån och statliga lån samt räntefrihet för statliga lån beviljas för högst två år i sänder, sammanlagt dock för högst fem år. Uppskov beviljas minst ett halvår i sänder. Av grundad anledning kan uppskov och räntefrihet beviljas på vissa villkor eller en beviljad lättnad upphävas.

Uppskov med amorteringar kan beviljas så att lånetiden förlängs med antalet uppskovsår och de amorteringsrater för vilka uppskov har beviljats uppbärs i lika många rater sedan den ursprungliga lånetiden gått ut. Lånet skall dock återbetalas inom den maximala lånetid som anges i 30 § finansieringslagen. Uppskov med amorteringar kan också beviljas så att de amorteringar som skall betalas efter uppskovsåren justeras utan att lånetiden ändras.

Kreditinstitutet beviljar uppskov och räntefrihet på ansökan. Om uppskov beviljas för längre tid än två år, tidigare uppskov medräknade, eller om det är fråga om beviljande av räntefrihet, skall ansökan hänskjutas till kreditinstitutets centrala finansiella institut för avgörande. Före avgörandet skall jord- och skogsbruksministeriets representanter granska ansökan och godkänna förslaget till betalningslättnad. Om statsborgen beviljats till säkerhet för lånet utförs ingen granskning, utan förutsättningen för beviljande av uppskov är arbetskrafts- och näringscentralens samtycke. Om villkoren för borgensbeslutet på grund av uppskovet måste ändras också till andra delar än vad gäller tiden för tillbakabetalning av lånet och förfallodag för betalningarna, skall arbetskrafts- och näringscentralen hänskjuta ärendet till jord- och skogsbruksministeriet.

Om upphävande av betalningslättnader beslutar arbetskrafts- och näringscentralen.

För de ändringar angående statslån som avses i 16 § och i denna paragraf får inga kostnader uppbäras hos låntagaren.

18 §
Överföring av ett lån på en annan gäldenär och befrielse från ansvar

Kreditinstitutet kan på ansökan överföra ansvaret för de lån som avses i denna förordning på en ny ägare om något nytt markköpslån i enlighet med finansieringslagen inte söks eller beviljas eller om det beviljade lånet är obetydlig i förhållande till den totala köpeskillingen och inte tillsammans med stödet i anslutning till ett nytt beviljat lån överskrider maximibeloppet för stöd för lånesyftet i fråga. Lån som beviljats för annan företagsverksamhet än gårdsbruk kan kreditinstitutet överföra på företagets nya ägare om denna i enlighet med finansieringslagen är stödberättigad.

En gäldenär som överlåtit en del av en lägenhet kan på ansökan befrias från ansvaret för ett lån eller en försäljningsprisfordran förutsatt att förvärvaren redan från tidigare är solidariskt ansvarig för lånet eller fordran, och att befrielsen från ansvar inte äventyrar tillbakabetalningen av lånet eller fordran.

Överföring av lån och befrielse från ansvar får ske endast med arbetskrafts- och näringscentralens samtycke. Om överföringen av de statens försäljningsprisfordran som avses i 69 § 2 mom. finansieringslagen beslutar arbetskrafts- och näringscentralen. Den som lånet överförs på eller den vars befrielse från ansvar det gäller skall ansöka om överföring eller befrielse från ansvar hos arbetskrafts- och näringscentralen. Ansökan skall innehålla ett utlåtande från kreditinstitutet. Till ansökan gällande överföring skall samma handlingar fogas som till en motsvarande stödansökan gällande ett nytt lån, samt en kopia av överlåtelsehandlingen. Till ansökan gällande befrielse från ansvar skall fogas en kopia av överlåtelsehandlingen, en kopia av skuldebrevet, en utredning om det återstående lånebeloppet och om de ansvariga gäldenärernas förmåga att betala tillbaka lånet. Till ansökningarna skall fogas ett utlåtande från kreditinstitutet.

Vad som ovan i denna paragraf bestäms, tillämpas också vid utbyte av gäldenär bildande av bolag för företagsverksamheten eller vid förändring av bolagsformen.

19 §
Överföring av ett lån från ett kreditinstitut till ett annat

Ett lån kan överföras från ett kreditinstitut till ett annat om överföringen och de skuldebrevsarrangemang mellan staten och kreditinstitutet som dessutom krävs vid statliga lån genomförs på det sätt som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Ett lån där den återstående lånetiden är mindre än ett år och där det belopp som inte förfallit är mindre än 1 700 euro får dock inte överföras.

Utan låntagarens samtycke kan ett lån överföras endast om jord- och skogsbruksministeriet särskilt anser att det på grund av ändringar i kreditinstitutets verksamhet finns synnerligen vägande skäl till detta.

En ansökan som gäller överföring av ett lån från ett kreditinstitut till ett annat tillställs det kreditinstitut till vilket lånet överförs. Kreditinstitutet där lånet finns skall godkänna överföringen. Ansökan skall granskas på det sätt som nämns i 17 § 3 mom.

Om det är fråga om överföring av ett statligt lån, skall det beloppet av lånet jämte räntor som inte förfallit jämföras med jord- och skogsbruksministeriets bokföring och vid behov skall betalningsuppgifterna avstämmas. Utgående från det avstämda lånebeloppet minskas skulden mellan staten och det kreditinstitut i vilket det statliga lånet finns och omvandlas till ett lån mellan staten och det kreditinstitut som mottar det statliga lånet.

20 §
Ersättning av kreditinstitutets kostnader

Av de kostnader som avses i 35 och 73 § finansieringslagen betalas till kreditinstituten årligen som ersättning för kostnader för skötsel av lån och andra kostnader 0,75 procent av beloppet av det utestående lånekapitalet, om det är fråga om lån som beviljats med stöd av finansieringslagen, lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) eller landsbygdsnäringslagen (1295/1990). För andra lån som avses i 73 § finansieringslagen betalas i ersättning 0,60 procent av beloppet av det utestående lånekapitalet.

Kreditinstitutet får inte utöver vad som bestäms i 1 mom. hos låntagaren uppbära andra ersättningar för kostnader som omedelbart ansluter sig till den ordinarie behandlingen och skötseln av ett statligt lån. Den ersättning som avses ovan i 1 mom. täcker också de kostnader som är förknippade med byte av kreditinstitut.

21 §
Kostnadsersättning för statliga lån samt utbetalning av räntestöd

Kreditinstitutet skall särskilt för varje kvartal genom det centrala finansiella institutet ansöka om den ersättning som betalas för statliga lån i enlighet med 35 § finansieringslagen hos jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Kreditinstitutet skall särskilt för varje ränteperiod genom det centrala finansiella institutet ansöka om det räntestöd som avses i 29 § finansieringslagen hos jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Räntestöd får sökas högst en gång per månad.

Den ersättning som avses i 1 mom. och det räntestöd som avses i 2 mom. betalas inte för förfallet lånekapital, om det inte är fråga om att ett förfarande som gäller företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner är anhängigt.

22 §
Konstaterande av insolvens och slutlig förlust

Låntagarens insolvens som avses i 27 och 32 § finansieringslagen skall konstateras vid utsökning. Om den egendom som utgör säkerhet kan säljas på ett sätt som arbetskrafts- och näringscentralen godkänner, på något annat sätt än genom exekutiv auktion, konstateras den slutliga förlusten efter att äganderätten har övergått och köpeskillingen har betalts. I annat fall konstateras den slutliga förlusten utgående från den likvidationsandel som har betalts för lånet vid en exekutiv auktion. Om det vid företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner har beslutats eller om det vid frivillig skuldsanering eller något annat förfarande som motsvarar denna har överenskommits om att säkerheten inte används för betalning av säkerhetsskulden, betraktas som slutlig förlust skillnaden mellan det återstående lånebeloppet och de förfallna räntorna samt den betalningsskyldighet som har ålagts gäldenären i saneringsprogrammet, betalningsprogrammet eller motsvarande avtal. Gottgörelse betalas inte för en sådan del av lånet som inte har förfallit till betalning och som låntagaren efter ovan nämnda arrangemang är skyldig att betala enligt ett fastställt eller överenskommet program så länge lånet sköts enligt detta.

Den andel av förlusterna för lån enligt 26 § finansieringslagen för vilken staten skall bära ansvaret beräknas utgående från den förlust som konstaterats enligt 1 mom.

23 §
Tidpunkt för betalning av gottgörelse

Gottgörelser som grundar sig på företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner i enlighet med den lagstiftning som avses i 27 och 71 § finansieringslagen får betalas till kreditinstitutet redan utgående från ett sanerings- eller betalningsprogram som en underrätt fastställt eller på grundval av ett frivilligt arrangemang som avses i 36 § finansieringslagen, då detta har trätt i kraft. Om sanerings- eller betalningsprogrammet ändras till följd av sökande av ändring, betalas den återstående gottgörelsen utgående från ett lagakraftvunnet sanerings- eller betalningsprogram. Gottgörelse som betalts till ett för stort belopp redovisas till jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral efter hand som låntagaren betalar sitt lån till kreditinstitutet enligt programmet. Motsvarande förfarande iakttas, om det frivilliga arrangemang som avses i 36 § finansieringslagen förfaller.

24 §
Utbetalning och återkrav av gottgörelse

Kreditinstitutet skall hos jord- och skogsbruksministeriet särskilt ansöka om den gottgörelse som betalas med stöd av 27 och 71 § finansieringslagen på sätt som bestäms genom jord- och skogsbruksministeriets förordning. Till ansökan skall fogas kopior av lånehandlingarna och en utredning om betalningarna av lånet för konstaterande av det lånebelopp för vilket staten skall bära ansvaret och utredande av giltigheten av statens ansvar. Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov kräva även andra utredningar.

Jord- och skogsbruksministeriet sköter om att de gottgörelser som betalts till kreditinstitutet återkrävs till staten i de fall då gottgörelserna återkrävs hos låntagaren.

25 §
Säkerheter

Gottgörelse betalas på villkor att kreditinstitutet överlåter till staten eller att för statens räkning förvarar säkerheterna för sådana krediter vilkas återstående belopp staten har betalt till kreditinstitutet eller för vars del fordran har kvittats och vilka inte har upphört att gälla vid utsökning.

26 §
Skuldebrevsarrangemang

Jord- och skogsbruksministeriets informa-tionstjänstcentral kvitterar den slutliga förlusten i skuldebreven mellan staten och kreditinstitutet till det belopp de betalningsbefrielser som fastställts i sanerings- eller betalningsprogrammet, i det avtal som utgör grunden för frivillig skuldsanering eller vid något motsvarande arrangemang har genomförts.

Om sanerings- eller betalningsprogrammet eller frivillig skuldsanering förfaller, återställs även skuldförhållandet mellan staten och kreditinstitutet till denna del till vad det varit i enlighet med vad som i beslutet om att programmet eller saneringen förfaller har beslutats angående skuldförhållandet mellan kreditinstitutet och gäldenären.

Vad som i 2 mom. bestäms skall inkluderas som villkor i anmälan gällande kvittering och skall antecknas i skuldebrevet.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beloppet som skall kvitteras och om återförandet till skuld av det skuldbelopp som har kvitterats.

27 §
Kvittering av amorteringar för friår

En amortering eller amorteringar, för vilken eller vilka ett eller flera friår beviljats i fråga om betalningen, kvitteras som betalda i skuldebrevet mellan kreditinstitutet och staten. Friårens amorteringar kvitteras som betalda på en gång. Om man vid tidpunkten för kvitteringen dock har lyft ett mindre belopp av lånet än det sammanlagda beloppet av amorteringarna för de beviljade friåren, kvitteras som betalda amorteringarna för så många hela friår som det lyfta lånebeloppet innehåller. Ett friår som i detta fall inte kan kvitteras, kvitteras den första förfallodag då det lyfta lånebeloppet överstiger summan av de återstående okvitterade amorteringarna för friåren.

28 §
Lånet som beviljas utan säkerhet

Statslån som kreditinstitutet beviljar enligt stödbeslutet delvis utan sådan säkerhet som sedvanligt används inom bankverksamhet, får under hela lånetiden vara utan nämnda säkerhet högst till samma beloppet som vid beviljandet av lån. Om statslån delas upp i två skilda lån, varav det ena beviljas helt utan säkerhet, tillämpas på det sammanlagda lånebeloppet vad som ovan bestäms om lånet som delvis beviljas utan säkerhet.

29 §
Användningen av euro

Besluten om stöd i anslutning till de lån som avses i denna förordning fattas i euro från och med ikraftträdelsen av denna förordning. Jord- och skogsbruksministeriet följer upp lånen och stödet i euro.

30 §
Uppföljning av användningen av lån och stöd

Kreditinstitutet skall följa upp skötseln av lån som beviljats i enlighet med stödbeslutet samt åtgången av stödet. Jord- och skogsbruksministeriet skall, på det sätt som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, tillställas uppgifter om beviljande och lyftande av statliga lån och räntestödslån, obetalda kapital, betalningar av amorteringar och räntor och om användningen av stöd som hänför sig till lån i form av ränteförmån, friår och räntefrihet. Uppgifterna skall lämnas specificerade på det sätt som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

I fråga om uppbevaringstiden för lånehandlingarna skall kraven gällande delfinansierat stöd i gemenskapens lagstiftning beaktas. Om uppbevaringstiderna för handlingar i anslutning till lånefinansiering och uppgifter som lagras på annat sätt såväl i fråga om det delfinansierade som det nationella stödet bestäms närmare genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

31 §
Uppbevarande av handlingar

Handlingarna i anslutning till statliga lån och räntestödslån skall uppbevaras så, att det statliga lånet och stödet i anslutning till lånet kan övervakas utan svårighet.

Om handlingarna inte uppbevaras på det kreditinstitutskontor där lånet sköts skall handlingarna vid övervakningen skickas från det kontor där de uppbevaras till det kontor där lånet sköts på så sätt att de står till övervakarnas förfogande vid den på förhand meddelade övervakningstidpunkten.

32 §
Verkställighet under besvärstid

Med undantag av det beslut av arbetskrafts- och näringscentralen som avses i 18 § och genom vilket ansvaret för ett lån på ansökan överförs på en annan person eller genom vilket man samtycker till att befria gäldenären från gäldansvaret, kan sådana beslut av arbetskrafts- och näringscentralen som avses i denna förordning verkställas innan de har vunnit laga kraft.

33 §
Övervakning

Det centrala finansiella institutet för kreditinstitutet, vid behov huvudkontoret och det behöriga kontoret där övervakningen utförs skall i skälig tid informeras om tidpunkten för övervakningen.

Den som utför övervakningen skall ha fullmakt av jord- och skogsbruksministeriet eller ett övervakningspass som innehåller en fullmakt.

Jord- och skogsbruksministeriet väljer årligen de kontor där övervakningen utförs genom slumpmässigt urval, baserat på en riskanalys.

Vid övervakningen skall man granska alla de krediter i vilka ingår delfinansierat stöd, samt, utgående från ett på förhand gjort tillräckligt urval av de lån som stöds med nationella medel, ett sådant antal lån att man kan avgöra om skötseln av lånen varit ändamålsenlig. Vid övervakningen skall man granska åtminstone lånehandlingarna, betalningarna av lånet och de ändringar som gjorts i lånet under stödetiden samt i fråga om lån förknippade med delfinansierat stöd de faktorer som enligt gemenskapens lagstiftning skall granskas med tanke på gemenskapens stöd.

34 §
Ikraftträdande

Denna författning träder i kraft den 27 september 2000. Förordningens 7―19 och 22―27 § samt 34 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning.

Förfarandet i 17 § 3―5 mom. och 19 § i denna förordning tillämpas också på betalningslättnader för lån som med stöd av landsbygdsnäringslagen beviljats efter 1995 samt för lån som beviljas med stöd av den lagstiftning som avses i 59 § 1 och 2 mom. landsbygdsnäringslagen.

Bestämmelserna om förfarandet 27―32 § i denna förordning tillämpas också på lån som beviljats med stöd av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket, landsbygdsnäringslagen och den lagstiftning som avses i 59 § 1 och 2 mom. landsbygdsnäringslagen.

Med undantag för vad som stadgas i 29 §, inkluderas i beslut där stödet beviljas i euro en uppgift om stödbeloppet i mark fram till den 31 december 2001. Lånen och stödet följs upp i mark fram till den 31 december 2001 och därefter i euro.

Helsingfors den 21 september 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.