802/2000

Given i Helsingfors den 15 september 2000

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 3 a kap. 2 §, 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 1 och 4 mom., 8 § 2 mom. och 14 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a kap. 2 §, 4 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 4 mom., 8 § 2 mom. och 14 § 2 mom. i lag 832/1991, 3 § 1 mom. i lag 1075/1996 och 6 § 1 mom. i lag 1618/1992, och

fogas till 3 a kap. 7 §, sådan den lyder i nämnda lagar 832/1991 och 1075/1996 samt i lag 326/1998, ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

3 a kap.

Aktier som hör till värdeandelssystemet

2 §

Aktiebreven skall senast den sista dagen av den i 1 § 1 mom. nämnda tiden (anmälningsdag) tillställas ett kontoförande institut för registrering av äganderätten. Det kontoförande institutet skall reda ut ägarens förvärv på det sätt som bestäms i lagen om värdeandelskonton (827/1991). I samband med registreringen av sin äganderätt skall aktieägaren överlåta aktiebrevet till det kontoförande institutet, som skall förse det med en anteckning om att aktierna har överförts till värdeandelssystemet.

Panthavare och andra rättsinnehavare skall senast på anmälningsdagen anmäla sina rättigheter för registrering på aktieägarens värdeandelskonto. Om aktieägaren inte har något sådant konto och sökanden lämnar tillräckliga uppgifter om sin rätt och överlämnar aktiebrevet till det kontoförande institutet, skall detta öppna ett värdeandelskonto i aktieägarens namn. På kontot skall aktien och sökandens rätt registreras. Pantsättningen kan i detta fall registreras utan skriftligt samtycke av kontoinnehavaren.

3 §

Värdepapperscentralen skall på anmälningsdagen öppna ett gemensamt värdeandelskonto för de aktieägare som inte har givit det kontoförande institutet sina aktiebrev för registrering av äganderätten. Som innehavare av det gemensamma värdeandelskontot antecknas bolaget för de oanmälda aktieägarnas räkning.


4 §

Vinstutdelning, utbetalning eller medel som bolaget har beslutat om efter anmälningsdagen och som gäller aktier som avses i 3 § kan inte lyftas, och en på aktierna grundad rätt att vid nyemission teckna aktier eller en rätt att få aktier vid en fondemission (teckningsrätt) som uppkommit efter anmälningsdagen kan inte utövas förrän aktiebrevet har tillställts ett kontoförande institut för registrering av äganderätten.


5 §

Beslutet skall tillkännages så som bolagsstämman sammankallas enligt bolagsordningen. Dessutom skall ett meddelande publiceras i den officiella tidningen och i en dagstidning som utkommer på bolagets hemort. Anvisningarna och tillkännagivandet skall också tillställas värdepapperscentralen och det kontoförande institutet.


6 §

Över de aktier som hör till värdeandelssystemet och deras ägare skall med anlitande av automatisk databehandling föras en aktieägarförteckning, i vilken skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller annat identifikationssignum, kontakt-, betalnings- och beskattningsuppgifter, antal aktier samt det kontoförande institut som har hand om det värdeandelskonto på vilket aktierna har registrerats.


För förvaltarregistrerade aktier samt för aktier, för vilka någon annan än aktieägaren enligt anteckningarna på värdeandelskontot är berättigad att ta emot prestationer som har sin grund i aktien, skall som betalningsadress i aktieägarförteckningen anges innehavaren av förvaltningskontot eller det kontoförande institutet.

7 §

Om en tillfällig registrering avser en villkorlig överlåtelse eller om det är fråga om en sådan tillfällig registrering som avses i 16 c § 3 mom. lagen om värdeandelskonton, skall fånget inte antecknas i vänteförteckningen.


8 §

Aktieägarens, förvärvarens och en i 7 § 4 mom. nämnd persons personbeteckning samt betalnings- och beskattningsuppgifter eller uppgifter om det kommissionskonto på vilket aktier som en aktieägare lämnat till försäljning har registrerats får likväl inte lämnas ut utan hans eller hennes samtycke. På rätten att få uppgifter om vilket kontoförande institut som har hand om det värdeandelskonto på vilket aktierna är registrerade tillämpas på motsvarande sätt vad 29 a § lagen om värdeandelssystemet föreskriver om rätt att få uppgifter om värdeandelskonton.

14 §

I de fall som avses i 1 mom. skall genom förmedling av det kontoförande institutet utfärdas aktiebrev till den som på värdeandelskontot på den anmälningsdag som anges i beslutet hade registrerats som ägare till aktierna, om inte något annat följer av de anteckningar som har registrerats på ägarens värdeandelskonto.Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

RP 28/2000
EkUB 15/2000
RSv 80/2000

Helsingfors den 15 september 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.