797/2000

Given i Helsingfors den 15 september 2000

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 3 § samt 4 a kap. 7 § 3 mom., 8 § 1 mom. 5 punkten samt 2 och 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 3 § delvis ändrad i lag 321/1998 och de övriga lagrummen i nämnda lag, och

fogas till 4 a kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 321/1998, ett nytt 6 mom. som följer:

3 kap.

Offentlig handel med värdepapper

3 §

En fondbörs får utöver sin fondbörsverksamhet ordna annan offentlig handel, tillhandahålla databehandlingstjänster i anslutning till omsättningen och förvaringen av värdepapper samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers- och finansmarknaden. Fondbörsen får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet i enlighet med 4 a kap. samt verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut i enlighet med lagen om värdeandelssystemet (826/1991). Fondbörsen får dessutom i enlighet med lagen om handel med standardiserade optioner och terminer bedriva optionsföretagsverksamhet.

En fondbörs får inte bedriva någon annan verksamhet än sådan som nämns i 1 mom.

4 a kap.

Clearingverksamhet

7 §

En clearingorganisation skall ha en clearingfond, om clearingorganisationen i enlighet med lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) sköter nettning av betalnings- och leveransförpliktelser som är förknippade med värdepapper. Clearingfonden får användas för att täcka clearingorganisationens förluster av clearingverksamheten samt för att uppfylla clearingorganisationens eller en clearingmedlems av clearingverksamheten följande förpliktelser, om dessa inte uppfylls av clearingorganisationen eller clearingmedlemmen själv. Inbetalningar till clearingfonden skall göras av de clearingmedlemmar som deltar i nettningen. På clearingfondens förvaltning, stadgar och medelsförvaltning samt på återbetalning av dess medel och avkastning skall tillämpas lagen om värdeandelssystemet. Fonden får i clearingorganisationens balansräkning särredovisas i det egna kapitalet. Till fonden skall överföras medel enligt vad som föreskrivs i fondens stadgar och clearingorganisationens regler eller, om fonden särredovisas i clearingorganisationens balansräkning, i bolagsordningen. Clearingorganisationens bolagsstämma kan besluta att ett visst belopp av det fria egna kapital som balansräkningen utvisar skall överföras till clearingfonden. I clearingorganisationens regler kan dessutom bestämmas att clearingmedlemmarna är skyldiga att avsätta medel till clearingfonden. Clearingfonden får användas för täckning av förluster av clearingverksamheten. Clearingfondens medel får återbetalas till clearingmedlemmarna eller användas för vinstutdelning endast med finansinspektionens tillstånd eller när clearingorganisationen upplöses.


8 §

Clearingmedlemskap i en clearingorganisation skall beviljas finska staten, Finlands Bank, fondbörsen, optionsföretaget samt värdepappersförmedlare


5) vars aktiekapital uppgår till minst fem miljoner euro.

Clearingmedlemskap i en clearingorganisation får dessutom beviljas sådana utländska värdepappersförmedlare som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har fått verksamhetstillstånd motsvarande en i Finland beviljad koncession för värdepappersförmedlare och som inte har fast verksamhetsställe i Finland samt uppfyller de krav som ställs i 1 mom. 2―5 punkten. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan clearingmedlemskap beviljas också andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 1 mom. 2―5 punkten och har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering. Utöver de villkor som finansministeriet bestämmer skall på en organisation som inte verkar enbart för sin egen räkning tillämpas 5 kap. 4 a och 5 §. Bestämmelserna i 5 kap. 2 och 4 § tillämpas också på personer som till den ifrågavarande organisationen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 2 § 1, 2 eller 3 punkten samt på sammanslutningar och stiftelser som till dessa står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 2 § 4 punkten. Bestämmelserna i 5 kap. 6 § tillämpas på den ifrågavarande organisationen samt på dem som står i ett sådant förhållande till den som nämns ovan.


Vad som i 4 kap. 5 a § bestäms om värdepappersförmedlares skyldighet att hålla kundmedel åtskilda från sina egna tillgångar och om förmedlares avtal om värdepapperslån och repor skall tillämpas också på clearingmedlemmar. Vad som i 4 kap. 4 § 1, 3 och 5 mom. bestäms om värdepappersförmedlares verksamhet och finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter gäller också clearingmedlemmar.

I finansministeriets beslut enligt 2 mom. skall i tillämpliga delar beaktas vad som i 9 § 3 mom. lagen om värdepappersföretag bestäms om utredning som skall ges i samband med en ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag. Finansministeriet skall be finansinspektionen om ett utlåtande innan det fattar ett sådant beslut som avses i 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

En clearingmedlem vars aktiekapital när denna lag träder i kraft inte uppfyller de krav som anges i 4 a kap. 8 § 1 mom. skall inom sex månader efter ikraftträdandet se till att kraven uppfylls eller inom den nämnda tiden upphöra med sin verksamhet som clearingmedlem.

En clearingfond som avses i 4 a kap. 7 § skall senast den 1 januari 2011 ha ett kapital på 10 miljoner euro.

Om värdepapperscentralen med stöd av 4 a kap. 7 § beslutar avveckla en i samma paragraf avsedd clearingfond, skall de medel som fram till avvecklingstidpunkten har influtit till fonden återbetalas till de clearingmedlemmar som har betalt in dem.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 28/2000
EkUB 15/2000
RSv 80/2000

Helsingfors den 15 september 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.