796/2000

Given i Helsingfors den 15 september 2000

Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagen beslut

upphävs i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 7 §, mellanrubriken före 17 §, 25 §, 33 § 3 mom., 36―40 och 42 §, av dessa lagrum 7, 25 och 36 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1074/1996,

ändras 3 §, 4 § 1 mom., 5 a § 3 mom., 14―16 §, 18 § 1 mom., 19 och 20 §, 21 § 1 mom., 22―24 §, 28 § 1 mom., 29 § 3 mom., 30―32, 34 och 35 §, mellanrubriken efter 35 § samt 41 §,

av dessa lagrum 3 §, 4 § 1 mom., 15, 19 och 34 § samt mellanrubriken efter 35 § sådana de lyder i nämnda lag 1074/1996, 5 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 993/1998, 16 § sådan den lyder i lag 325/1998, 20 och 32 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 1074/1996, 29 § 3 mom. sådant det lyder i lag 820/1996 och 30 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 820/1996 och 1074/1996, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1074/1996, ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 16 a―16 c § och en ny mellanrubrik före dem samt till lagen en ny 31 a § som följer:

2 §

Av ett värdeandelskonto skall framgå vilket kontoförande institut som för det. Ett värdeandelskonto skall individualiseras på det sätt som värdepapperscentralen bestämmer.

3 §

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över dem som innehar de rättigheter som hänför sig till de noterade värdeandelarna.

Rättsinnehavarens namn samt behövliga kontakt-, betalnings- och beskattningsuppgifter skall införas i förteckningen. Dessutom skall rättsinnehavarens finska personbeteckning anges eller, om sådan inte finns, ett identifikationssignum som överensstämmer med värdepapperscentralens föreskrifter.

4 §

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över de värdeandelar som har överförts till värdeandelssystemet.


5 a §

Ett förvaltningskonto kan innehas av en värdepapperscentral, en centralbank eller ett kontoförande institut. Även ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som har rätt att tillhandahålla förvarings- och förvaltningstjänster för värdeandelar, ett sådant utländskt institut som avses i 16 § lagen om värdeandelssystemet eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna kan av värdepapperscentralen godkännas som kontoinnehavare.


14 §

Förordnande av intressebevakare eller begränsning av en rättsinnehavares handlingsbehörighet registreras på anmälan av intressebevakaren, förmyndarmyndigheten eller rättsinnehavaren själv.

15 §

Enligt värdepapperscentralens beslut kan till värdeandelssystemet överföras en rättsinnehavares identifieringsuppgifter från befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden, samt uppgifter om rättsinnehavarens rätt att förfoga över värdeandelarna. Motsvarande uppgifter kan överföras också från handelsregistret samt övriga register över sammanslutningar och stiftelser.

16 §

En värdepapperscentrals, en centralbanks, ett kontoförande instituts, en clearingorganisations och en clearingmedlems eller dessas kunders värdeandelar kan så som närmare anges i värdepapperscentralens regler registreras på särskilda värdeandelskonton (kommissionskonton), i syfte att organisera verksamheten hos en sådan clearingorganisation som nämns i 4 a kap. värdepappersmarknadslagen (495/1989). Värdepapperscentralen kan godkänna som innehavare av ett kommissionskonto också en sådan utländsk sammanslutning som avses i 16 § lagen om värdeandelssystemet eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna.

Kontoinnehavarens och dess kunders värdeandelar får inte registreras på samma kommissionskonto.

Om panträtt som hänför sig till värdeandelar på kommissionskonton som avses i denna paragraf bestäms i 4 a kap. 11 §.

Registreringsförfarande
16 a §

Värdepapperscentralen eller ett annat kontoförande institut kan på uppdrag öppna värdeandelskonton för kunder.

Om en kund har gett ett kontoförande instituts underinstitut i uppdrag att öppna eller registrera ett konto, skall på detta tillämpas vad som föreskrivs om kontoförande institut.

16 b §

Ett värdeandelskonto jämte registreringar kan på kontoinnehavarens begäran överföras till ett annat kontoförande institut. En sådan överföring kan göras också då ett kontoförande instituts verksamhet har avslutats eller dess verksamhet begränsats.

Värdepapperscentralen sköter överföringen av värdeandelskonton inom värdeandelsregistret. Det nya kontoförande institutet skall underrätta alla innehavare av rättigheter som hänför sig till de på kontot registrerade värdeandelarna om överföringen.

På ett värdeandelskonto kan på panthavarens begäran registreras ett förbud mot överföring av ett pantsatt värdeandelskonto. Härvid får kontot inte överföras på kontoinnehavarens begäran utan panthavarens samtycke.

16 c §

Registreringsavgörandet fattas av det kontoförande institut som har hand om kontot.

På uppdrag av kontoinnehavaren kan också ett annat än i 1 mom. avsett kontoförande institut göra registreringar på kontot. På ett värdeandelskonto skall antecknas uppgifter om den ifrågavarande sammanslutningen samt om begränsningar av dennas befogenheter att göra registreringar.

Värdepapperscentralen eller en clearingorganisation kan göra registreringar som har samband med clearingorganisationsverksamhet enligt 4 a kap. värdepappersmarknadslagen, oavsett vilket kontoförande institut som för värdeandelskontot. Ett kontoförande institut kan på villkor som överensstämmer med värdepapperscentralens regler, i samband med en transaktion som har överlämnats till clearing och avveckling göra en tillfällig registrering på ett värdeandelskonto som ett annat kontoförande institut har hand om.

Värdepapperscentralen kan på värdeandelskonton registrera emittenters prestationer, värdeandelars egenskaper, myndigheters anmälningar eller beslut eller överföring av uppgifter från myndigheters register. Värdepapperscentralen kan dessutom göra registreringar som har samband med upprätthållandet av värdeandelsregistret och avhjälpandet av störningar.

18 §

Om den utredning som har lagts till grund för en ansökan om registrering är bristfällig och ansökan inte genast skall avvisas eller avslås, skall med anledning av att ansökan blir anhängig göras en tillfällig registrering och sökanden uppmanas att lämna tillräckliga tilläggsuppgifter. Sökanden skall underrättas om på vilket sätt ansökan är bristfällig, vilken dag denne senast skall komplettera sin ansökan och vilka följderna är om kompletteringsuppmaningen inte iakttas. Vid behov kan en ny uppmaning ges.


19 §

Värdepapperscentralen skall se till att det av varje registrering tas en säkerhetskopia som inte kan ändras i efterhand. Det kontoförande institutet skall förvara de handlingar som gäller beslutsgrunderna så som värdepapperscentralen bestämmer.

Det kontoförande institutet skall enligt värdepapperscentralens föreskrifter föra en förteckning över de registreringsansökningar som har avvisats eller avslagits.

20 §

Det kontoförande institutet får inte uppbära avgifter för sådana registreringar som nämns i 13―15 §.

Bestämmelser om de värdeandelskonton som värdepapperscentralen skall föra på emittenternas bekostnad finns i 10 § lagen om värdeandelssystemet.

21 §

Det kontoförande institutet kan avföra en registrering som grundar sig på en klart felaktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart felaktig tillämpning av lag och avgöra ärendet på nytt.


22 §

Om en uppgift på ett värdeandelskonto innehåller ett klart skriv- eller räknefel, ett fel som beror på tekniskt fel eller andra därmed jämförbara fel eller brister, skall det kontoförande institutet göra behövliga rättelser.

23 §

Vid rättelse av fel iakttas 16 c―19 § i tillämpliga delar. Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig anteckning har gjorts av något annat än det kontoförande institut som har hand om värdeandelskontot, kan också den som gjort registreringen rätta felet.

Om ett ärende som gäller en registrering är anhängigt vid domstol, skall denna underrättas om att ett rättelseärende har väckts och tillställas avgörandet i saken.

24 §

Det kontoförande institutet skall omedelbart tillställa kontoinnehavaren ett besked om varje registrering som har gjorts på kontot och om de avgöranden som nämns i 21 §. Andra som innehar rättigheter som har registrerats på kontot skall tillställas ett motsvarande besked, om beslutet gäller deras rätt. Av beskedet skall grunderna för beslutet framgå.

Det kontoförande institutet skall varje år i god tid före slutet av januari tillställa kontoinnehavaren ett kontoutdrag över de registreringar som var i kraft vid utgången av föregående år, om inte med kontoinnehavaren har avtalats om en annan tidpunkt för kontoutdraget. På begäran av kontoinnehavaren skall på kontoutdraget antecknas de förändringar som under kalenderåret eller någon annan räkenskapsperiod har skett på värdeandelskontot. Kontoutdrag som avses i detta moment ges avgiftsfritt.

28 §

Gentemot förvärvaren av en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till en värdeandel kan inte göras en invändning om en i 4 § 2 mom. nämnd omständighet som inte vid överlåtelsetidpunkten har framgått av uppgifterna i värdeandelsregistret, om förvärvaren varken kände eller borde ha känt till omständigheten.


29 §

Om värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet har getts i uppdrag att sköta betalningen, skall på dessa tillämpas vad som i 1 mom. föreskrivs om emittenten. Mot emittenten av en värdeandel kan inte framställas några krav, om emittenten erlagt betalningen till värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet i tid. Detta gäller även emission av en andel eller rättighet som avses i 2 mom.

30 §

Det kontoförande institutet är oberoende av vårdslöshet skyldigt att ersätta skada som har samband med de värdeandelskonton som det har hand om, om skadan har uppkommit genom

1) ett felaktigt avgörande som gäller en registrering eller en rättelse, en anteckning som gjorts på värdeandelskontot eller ett kontobesked eller någon annan sådan felaktighet eller brist i registreringsverksamheten,

2) ett tekniskt fel eller funktionsavbrott vid behandlingen av data som gäller värdeandelar eller rättsinnehavare,

3) att uppgifter om värdeandelar eller rättsinnehavare olovligen har lämnats ut, röjts eller nyttjats, eller genom

4) att det kontoförande institutet har försummat att fullgöra en betalning som grundar sig på en värdeandel och detta inte beror på emittentens förfarande eller på att det kontoförande institutets betalning enligt 29 § inte är giltig gentemot rättsinnehavaren.

Skada behöver emellertid inte ersättas om det kontoförande institutet kan visa att skadan har orsakats av en sådan exceptionell och oförutsedd händelse utanför värdeandelssystemet, som det kontoförande institutet inte har kunnat förhindra och vars konsekvenser det inte kunnat undvika med iakttagande av all tänkbar omsorgsfullhet.

Det kontoförande institutet är skyldigt att ersätta skada som det av någon annan än i 1 mom. nämnd orsak har vållat genom att bryta mot denna lag endast om skadan har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

31 §

Beror en skada på att den rösträtt som hänför sig till en aktie eller någon annan värdeandel inte har kunnat utnyttjas eller på att en värdeandel inte har kunnat säljas till ett visst pris vid en viss tidpunkt, är det kontoförande institutet skyldigt att ersätta skadan endast om det har visat vårdslöshet som är grövre än lindrig.

31 a §

Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig anteckning har gjorts av någon annan än det kontoförande institut som har hand om värdeandelskontot, är med avvikelse från 30 § den som vidtagit registreringsåtgärden ansvarig för den sålunda orsakade skadan. Det kontoförande institutet ansvarar emellertid tillsammans med sitt underinstitut för skador i samband med värdeandelskonton som detta har hand om samt för skador orsakade av underinstitutets registreringsåtgärder.

Om en emittent har gett värdepapperscentralen i uppdrag att sköta en prestation som hänför sig till en värdeandel, gäller i fråga om värdepapperscentralens skadeståndsansvar vad som föreskrivs om kontoförande instituts skadeståndsansvar.

Det kontoförande institutet har för ersättning som det ålagts betala regressrätt mot värdepapperscentralen, mot ett annat kontoförande institut eller mot sitt underinstitut, om skadan har orsakats genom värdepapperscentralens eller det andra institutets eller underinstitutets åtgärd eller försummelse eller av en brist eller ett fel i någon del av systemet som dessa upprätthåller. Den skadelidande kan framställa sitt ersättningsyrkande också direkt till den sammanslutning som ansvarar för skadan.

32 §

Bestämmelser om det sekundära skadeståndsansvar som vilar på värdepapperscentralens registreringsfond finns i 17―18 c § lagen om värdeandelssystemet.

Ett före uppkomsten av en skada ingånget avtal som försämrar den skadelidandes rätt till skadestånd är utan verkan.

Domstolen skall på tjänstens vägnar underrätta värdepapperscentralen om anhängiga tvister som gäller kontoförande instituts skadeståndsskyldighet och som enligt 17 § lagen om värdeandelssystemet kan leda till att registreringsfonden blir sekundärt skadeståndsskyldig.

34 §

Värdepapperscentralen har rätt att av ett kontoförande institut få kopior av de handlingar samt redogörelser för de övriga utredningar med stöd av vilka en registrering har gjorts på ett värdeandelskonto. När det gäller värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet har emittenten av värdeandelen motsvarande rätt att få uppgifter om värdeandelsförvärv.

35 §

Denna lag begränsar inte den rätt att kontrollera och begära rättelse av uppgifter i register som följer av personuppgiftslagen (523/1999).

Särskilda bestämmelser
41 §

Har ett kontobesked om ett registreringsbeslut eller en handling som innehåller beslutet sänts till parten eller dennes befullmäktigade ombud per post eller med bud, skall det, om inte något annat visas, anses att parten har fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då kontobeskedet eller handlingen postades under partens adress utan krav på mottagningsbevis, eller den dag då handlingen gavs till ett bud.


Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

Den dag då denna lag träder i kraft överförs alla värdeandelskonton till värdepapperscentralens värdeandelsregister. De tidigare värdeandelsregistren fungerar som kontoförande institut enligt denna lag tills deras koncession upphör i enlighet med ikraftträdelsebestämmelserna för lagen om ändring av lagen om värdeandelssystemet (795/2000).

De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft skall tillämpas på skada som har uppkommit före ikraftträdandet och likaså på det ansvar som värdepapperscentralen och det andelslag som har fört aktiecentralregistret har för sådan skada. Värdepapperscentralen kan använda den i 18 § lagen om värdeandelssystemet nämnda registreringsfondens medel för att ersätta före denna lags ikraftträdande uppkommen skada för vilken ersättningsansvaret primärt vilar på någon annan registeransvarig.

Förfarandet med sådan överföring av värdeandelskonton på kontoinnehavarens begäran som avses i 16 b § 1 mom. i denna lag samt förfarandet med sådan registreringsfullmakt som avses i 16 c § 2 mom. i denna lag tas i bruk vid en senare tidpunkt som fastställs i värdepapperscentralens regler.

Om rättelse har sökts i en registeransvarigs beslut när denna lag träder i kraft, skall ärendet behandlas enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 28/2000
EkUB 15/2000
RSv 80/2000

Helsingfors den 15 september 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.