781/2000

Given i Helsingfors den 7 september 2000

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 30 september 1994 om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods (869/1994) 2 § 5, 7 och 8 punkten, sådana de lyder i förordning 76/1997, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) MARPOL-konventionen 73/78: det protokoll från 1978 (FördrS 51/1983), sådant det lyder den 1 januari 1998, som hänför sig till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg,


7) IBC-koden: internationella sjöfartsorganisationens internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk, sådan den lyder den 10 juli 1998,

8) IGC-koden: internationella sjöfartsorganisationens internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar flytande gaser i bulk, sådan den lyder den 1 juli 1998,Denna förordning träder i kraft den 15 september 2000.

Kommissionens direktiv 98/74/EG; EGT nr L 276, 13.10.1998, s. 7

Helsingfors den 7 september 2000

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.