777/2000

Given i Helsingfors den 25 augusti 2000

Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 17 kap. 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 563/1998, samt

fogas till 17 kap. en ny 18 a § som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

17 §
Spridning av våldsskildring

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte, om det skall anses befogat att återge våld på grund av att filmen eller upptagningen är av sådan natur att den tjänar spridning av information eller på grund av att den uppenbart har ett konstnärligt värde. Har den framställning som filmen eller upptagningen innehåller granskats och godkänts för visning och spridning enligt lagen om granskning av bildprogram (775/2000), skall 1 mom. inte heller tillämpas. Har tillverkaren eller importören av upptagningen uppenbart haft för avsikt att låta den framställning som ingår i upptagningen granskas på ovan avsett sätt före saluförandet, utbjudandet till uthyrning eller överlåtelsen av upptagningen, skall för tillverkningen eller importen inte dömas till straff med stöd av 1 mom.

18 a §
Olaglig visning eller spridning av bildprogram bland minderåriga

Den som offentligt

1) för personer under 18 år visar eller bland dem sprider ett bildprogram som inte har godkänts för visning eller spridning med stöd av 8 § lagen om granskning av bildprogram,

2) visar eller sprider ett bildprogram i strid med den åldersgränsklassificering som fastställts med stöd av 8 § i nämnda lag, eller

3) för personer under 18 år visar eller bland dem sprider ett ogranskat bildprogram, som enligt 8 § i nämnda lag borde ha förbjudits eller för vars visning eller spridning borde ha fastställts en i förhållande till personens ålder högre åldersgräns, om bildprogrammet hade granskats,

skall för olovlig visning eller spridning av bildprogram bland minderåriga dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 2/2000
KuUB 5/2000
RSv 95/2000

Helsingfors den 25 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.