741/2000

Given i Helsingfors den 10 augusti 2000

Statsrådets förordning om krigsmannaed

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 28 § värnpliktslagen av den 15 september 1950, sådant detta lagrum lyder i lag 364/2000:

1 §

En värnpliktig som har inkallats till beväringstjänst och en kvinna som har antagits till frivillig militärtjänst för kvinnor skall efter inträde i tjänst avlägga krigsmannaed i enlighet med formuläret nedan.

2 §

Innan krigsmannaeden avläggs skall den som avlägger eden upplysas om krigsmannens skyldigheter och rättigheter samt undervisas om krigsmannaedens betydelse.

3 §

Krigsmannaed avläggs inför kommendören för truppförbandet eller motsvarande trupp samt i närvaro av en för edsavläggelsen uppställd trupp och dess fana.

Den som inte kunnat delta i edsavläggelse enligt 1 mom. avlägger krigsmannaed inför kommendören för truppförbandet eller motsvarande trupp.

4 §

Anteckning om krigsmannaed görs i värnpliktsregistret.

5 §

I stället för krigsmannaed kan avges försäkran. Om försäkran gäller det som i denna förordning bestäms om krigsmannaed.

6 §

Krigsmannaed avläggs och försäkran avges enligt följande formulär:

Jag N.N. lovar och försäkrar

I eden: inför Gud den allsmäktige och allvetande,

I försäkran: på heder och samvete,

att vara en pålitlig medborgare trogen Finlands rike. Jag vill redligt tjäna mitt land och efter all min förmåga söka och främja dess väl och bästa.

Jag vill överallt och under alla omständigheter, i fred såväl som i krig, försvara mitt fädernesland, dess lagliga statsskick och rikets lagliga överhöghet. Om jag förnimmer eller erfar något som är på färde för störtande av landets lagliga överhöghet eller för upphävande av landets statsskick vill jag ofördröjligen uppge det för myndigheterna.

Jag viker inte i något läge från den trupp som jag hör till eller från min post inom den, utan så länge krafterna står mig bi fullgör jag det uppdrag som anförtrotts mig.

Jag lovar att uppföra mig redbart och rakryggat, att lyda mina överordnade, följa lagar och förordningar samt väl bevara tjänstehemligheter som anförtrotts mig. Jag vill också vara rättfram och hjälpsam mot mina vapenkamrater. Jag skall aldrig bryta mot min tjänsteplikt, vare sig för släktskaps, vänskap, avunds eller ovänskaps skull eller av fruktan, på grund av gåvor eller av annan orsak.

Om jag tilldelas överordnads ställning, vill jag vara rättvis mot mina underordnade, vårda mig om deras välbefinnande, informera mig om deras önskemål, vara deras rådgivare och handledare samt för egen del vara ett gott och sporrande föredöme för dem.

Allt detta vill jag på heder och samvete uppfylla.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 april 1964 om krigsmannaed (199/1964) och förordningen den 17 december 1965 om formulär till krigsmannaed (651/1965) jämte ändringar.

Helsingfors den 10 augusti 2000

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Yngre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.