727/2000

Given i Helsingfors den 4 augusti 2000

Lag om ändring av lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 10 § 4 mom.,

ändras 3―5 §, 7―9 §, 10 § 1 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom. och 14―16 §, av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lag 666/1999 och 14 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag, samt

fogas till lagen nya 3 a, 7 a, 7 b och 9 a § som följer:

3 §
Godkännande och registrering av leverantörer av plantmaterial

Plantmaterial får saluföras och för saluföring produceras, lagras och importeras enbart av sådana leverantörer av plantmaterial som har godkänts och upptagits i det register som för utövande av tillsyn förs av kontrollcentralen för växtproduktion. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms närmare, enligt vad Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och saluföring av plantmaterial förutsätter, om vilket slag av plantmaterial kravet på godkännande och registrering gäller.

Godkännande och registrering förutsätter att

1) leverantören har ombesörjt kvalitetssäkringen för sin verksamhet,

2) leverantören har sådana produktions- eller verksamhetsutrymmen som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, samt att

3) det vid den enhet som antecknas i registret finns en person som svarar för att bestämmelserna i denna lag iakttas.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för godkännande och registrering av leverantörer av plantmaterial enligt vad Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och saluföring av plantmaterial förutsätter.

Ansökan om godkännande och registrering riktas till kontrollcentralen för växtproduktion och inges till arbetskrafts- och näringscentralen. Beslut om godkännande och registrering fattas av arbetskrafts- och näringscentralen. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om det ansökningsförfarande som gäller godkännande och registrering.

Leverantören av plantmaterial skall skriftligen underrätta kontrollcentralen för växtproduktion om inledandet och avslutandet av verksamheten och om förändringar i denna.

3 a §
Registeruppgifter och behandlingen av dem

I registret antecknas följande uppgifter:

1) namn och adress för leverantören av plantmaterial samt annan nödvändig kontaktinformation,

2) adresser och kontaktinformation för verksamhetsställena,

3) branschen och produktionsinriktningen för leverantören av plantmaterial,

4) namnet på den ansvariga person som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten,

5) det nummer under vilket leverantören av plantmaterial har upptagits i registret,

6) tidpunkten för godkännande av leverantören av plantmaterial,

7) de förbud, straff och andra åtgärder som föreskrivits med stöd av 10―14 §.

Uppgifterna avförs ur registret när tre år förflutit efter det att leverantören av plantmaterial meddelat kontrollcentralen för växtproduktion att verksamheten upphört.

På inhämtande av personuppgifter och införande av dem i registret samt på användande och utlämnande av uppgifterna i registret tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om registreringen.

4 §
Produktion av plantmaterial

Sådana villkor och krav som gäller produktionen av plantmaterial för saluföring och som avser säkerställandet av plantmaterialets genetiska och yttre kvalitet samt sundhet kan föreskrivas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Produktion av plantmaterial kan också vara certifierad produktion och stå under officiell kontroll. Genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om ordnande av certifierad produktion av plantmaterial och om kvalitetssäkring.

5 §
Saluföring av plantmaterial

Plantmaterial som importeras, saluförs i Finland eller exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall uppfylla kraven på plantmaterialets kvalitet och växternas sundhet enligt vad som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med beaktande av Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och saluföring av plantmaterial samt internationella avtal som är bindande för Finland.

För säkerställande av plantmaterialets kvalitet och sundhet kan genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestämmas att importören på förhand i enlighet med de anvisningar som kontrollcentralen för växtproduktion har meddelat, skall underrätta tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör om de partier plantmaterial som avses bli importerade. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom utfärdas bestämmelser om införselorterna för plantmaterial.

Plantmaterialet skall vara försett med ett plantintyg, som innehåller de uppgifter om plantmaterialet som behövs för användningen. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som skall anges i plantintyget, plantintygets utformning och om hur anteckningar skall göras i intyget. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan bestämmelser utfärdas också om förpackandet av plantmaterial för saluföring.

7 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

7 a §
Tillsynsmyndigheter

För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den efterföljs samt för organiseringen av tillsynen svarar kontrollcentralen för växtproduktion, som vid tillsynen kan anlita arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar.

7 b §
Auktoriserade inspektörer

Utöver vad som bestäms i 7 a § anlitar kontrollcentralen för växtproduktion vid tillsynen inspektörer som den skriftligen bemyndigat för tillsynsuppgiften och som den själv övervakar. De auktoriserade inspektörerna handlar under tjänsteansvar.

På jäv för auktoriserade inspektörer tillämpas vad som bestäms i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982). Om en auktoriserad inspektör är förhindrad att utföra sitt uppdrag, kan kontrollcentralen för växtproduktion förordna någon annan att tillfälligt sköta hans eller hennes uppgifter. På de tillfälligt förordnade tillämpas vad som bestäms om auktoriserade inspektörer.

En auktoriserad inspektör skall vid verkställandet av inspektionen fästa uppmärksamhet vid att leverantören av plantmaterial kan framföra sina synpunkter för inspektören på sitt modersmål finska, svenska eller samiska. Om leverantören av plantmaterial inte behärskar det språk som enligt språklagen (148/1922) skall användas, skall inspektören se till att inspektionen verkställs så att nödvändig tolkning eller översättning enligt 22 § lagen om förvaltningsförfarande finns tillgänglig.

8 §
Rätt att verkställa inspektioner och få upplysningar

Tillsynsmyndigheterna och de auktoriserade inspektörerna har rätt att för tillsynen inspektera plantmaterial, brukningsenheter, odlingsställen, utrymmen för produktion och förpackande av plantmaterial, lagrings- och försäljningsställen samt transportmedel och leverantörers bokföring samt att kostnadsfritt ta nödvändiga prov på plantmaterialet. På hemfridsskyddade områden får inspektioner verkställas och prov tas endast om det finns grundad anledning att misstänka att någon gjort sig skyldig till straffbart förfarande enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheterna och de auktoriserade inspektörerna har rätt att av leverantören av plantmaterial få de uppgifter och handlingar som behövs för inspektion och tillsyn enligt denna lag.

Polis-, tull- och brandmyndigheterna är skyldiga att på begäran av tillsynsmyndigheterna enligt denna lag ge tillsynsmyndigheterna handräckning vid utförandet av uppgifter enligt denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

9 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings affärseller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställning får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott som avses i 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen (450/1987) samt till de myndigheter som avses i 7 och 7 a § i denna lag för utförande av uppgifter enligt denna lag.

9 a §
Offentliggörande av tillsynsresultat

Kontrollcentralen för växtproduktion offentliggör tillsynsresultaten. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om offentliggörandet av resultaten.

4 kap.

Tvångsmedel och påföljder

10 §
Förbud

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda saluföring av ett visst parti plantmaterial som härstammar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt saluföring eller import av ett parti som härstammar från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om plantmaterialet, förpackandet av det eller märkningarna inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.


11 §
Förordnande om förstörande eller utförsel

Om plantmaterial inte får saluföras eller importeras, kan tillsynsmyndigheten bestämma att plantmaterialet skall föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som skall tillämpas vid verkställandet.


12 §
Avförande ur registret

Om det vid en inspektion konstateras att en leverantör av plantmaterial inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, skall arbetskraftsoch näringscentralen ge leverantören en anmärkning och vid behov sätta ut en tid inom vilken de i verksamheten noterade felen bör korrigeras.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall ur registret avföra en leverantör av plantmaterial som trots anmärkning inte korrigerar de fel som noterats i verksamheten.


14 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) för saluföring producerar, saluför, lagrar eller importerar plantmaterial utan sådant godkännande och sådan registrering som avses i 3 §,

2) för saluföring producerar, saluför, importerar eller till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för ut plantmaterial som inte uppfyller de krav som ställs på plantmaterial i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller

3) saluför plantmaterial utan sådant plantintyg som avses i 5 § 3 mom.,

skall för brott mot lagen om plantmaterial dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

På de myndigheters vägnar som nämns i 7 och 7 a § anmäler kontrollcentralen för växtproduktion förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver inte göras, om förseelsen som helhet betraktad skall anses som uppenbart ringa. I sådana fall kan kontrollcentralen ge den leverantör av plantmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där leverantören uppmanas korrigera felen.

15 §
Avgifter, arvoden och ersättningar

För prestationer enligt denna lag kan avgifter tas ut till staten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Till de inspektörer som har auktoriserats av kontrollcentralen för växtproduktion kan inom ramen för statsbudgeten betalas arvoden och kostnadsersättningar för inspektioner. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om betalningen av arvoden och ersättningar samt om grunderna för dem.

16 §
Ändringssökande

I beslut som en tillsynsmyndighet fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd med iakttagande av vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) bestäms om sökande av ändring. Besvärsskriften kan lämnas in också till den myndighet som fattat beslutet, vilken utan dröjsmål skall sända besvärsskriften samt de handlingar som föreligger i ärendet samt sitt utlåtande om besvären till besvärsnämnden.

Sådana beslut som avses i 10 § 1 och 2 mom. skall iakttas redan innan de vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 44/2000
JsUB 8/2000
RSv 89/2000
Rådets direktiv 98/56/EG, (31998L0056), EGT nr L 226, 13.8.1998, s. 16

Helsingfors den 4 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.