722/2000

Rättelser till förordningen.

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1997 (320/1987) 9 § och 22 § 2 mom. sådana de lyder i riksdagens beslut 634/1997,

ändras 3 § 1 och 4 mom., 4 och 5 §, 7 § 1 punkten, 8 § 3 punkten, 10 § 2 mom. 2 punkten, 12 och 15 §, 18 § 1 mom., i 21 § det inledande stycket, 24 § 3 punkten, 25 §, 26 § 1 mom., 32 § 1 mom. 3, 7 och 8 punkten samt 34 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. och 32 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i nämnda riksdagens beslut 634/1997, 3 § 4 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 364/1998, 4 §, 10 § 2 mom. 2 punkten, 12 §, 24 § 3 punkten, 26 § 1 mom. och 32 § 1 mom. 3 och 8 punkten sådana de lyder i riksdagens beslut 752/1996 samt i 21 § det inledande stycket sådant det lyder i riksdagens beslut 1375/1994, samt

fogas till reglemtet en ny 25 a §, till 32 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda riksdagens beslut 752/1996, 634/1997 och 364/1998, nya 3 a och 7 a-punkter samt till 34 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

3 §

Vid centralkansliet finns en protokollbyrå, en svensk byrå och en dokumentbyrå.


Varje byrå skall ha en byråchef. Chef för dataadministrationsbyrån är dataadministrationschefen. Chef för en sektion är en biträdande byråchef, en sektionschef eller någon annan av kanslikommissionen förordnad tjänsteman vid riksdagens kansli.

4 §

Vid riksdagens kansli finns dessutom en internationell enhet, en utrednings- och informationsenhet samt en säkerhetschef, som i sina primära uppgifter är direkt underställda talmannen och generalsekreteraren. Vid utrednings- och informationsenheten finns Riksdagsbiblioteket, den interna utredningstjänsten och riksdagsinformationen.

Chef för internationella enheten är direktören för internationella enheten och chef för utrednings- och informationsenheten utrednings- och informationsdirektören. Chef för Riksdagsbiblioteket är direktören för Riksdagsbiblioteket, chef för den interna utredningstjänsten utredningschefen och chef för riksdagsinformationen informationschefen.

5 §

Centralkansliet skall sköta de berednings-, verkställighets- och serviceuppgifter som ansluter sig till riksdagens plenum, sörja för att riksdagshandlingarna och registren upprättas och publiceras samt se till att handlingarna distribueras och lagras.

7 §

Svenska byrån skall

1) till svenska översätta de handlingar som anges i 51 § Finlands grundlag,


8 §

Dokumentbyrån skall


3) sköta distributionen av lagringen av riksdagshandlingarna tillsammans med riksdagskansliets övriga enheter,


10 §

Förvaltningsavdelningen skall dessutom behandla ärenden som gäller


2) budgetarna samt bokföringen och betalningsrörelsen för riksdagens justitieombudsmans kansli och statsrevisorernas kansli samt samarbete med dessa organ,


12 §

Räkenskapsbyrån skall sköta de uppgifter som ansluter sig till budgetarna, bokföringen och betalningsrörelsen för riksdagen, riksdagens justitieombudsmans kansli och statsrevisorernas kansli på det sätt som närmare föreskrivs i riksdagens räkenskapsstadga (460/1988) och räkenskapsreglementet.

15 §

Utrednings- och informationsenheten skall ha hand om riksdagens biblioteksservice, riksdagens interna utredningstjänst och riksdagsinformationen.

Riksdagsbiblioteket skall inom sitt verksamhetsområde betjäna riksdagen samt vara ett centralarkiv för riksdagen och ett offentligt centralbibliotek för rättsinformation, samhällsinformation och riksdagskunskap.

Den interna utredningstjänsten skall ha hand om dokumentation och utredningar för riksdagsledamöter och andra som arbetar vid riksdagen.

Riksdagsinformationen skall ha hand om informationsverksamheten, samordna de övriga riksdagsenheternas information och tillhandahålla behövlig experthjälp.

18 §

Bestämmelser om generalsekreterarens uppgifter i anslutning till riksdagens verksamhet ingår i 75 § i riksdagens arbetsordning (40/2000).


21 §

Lagstiftningsdirektören skall utöver vad som bestäms i 19 §


24 §

Förvaltningsdirektören skall, utöver vad som stadgas i 19 §,


3) ansvara för att riksdagskansliets förvaltning är effektiv och ändamålsenlig samt för behövligt samarbete med riksdagens justitieombudsmans kansli och statsrevisorernas kansli,


25 §

Uppgifterna för utskottens sekreterare bestäms i de allmänna anvisningar för utskotten som talmanskonferensen fastställer.

25 a §

Utrednings- och informationsdirektören skall utöver vad som bestäms i 19 § ansvara för att riksdagsinformationen fungerar och utvecklas, att de övriga riksdagsenheternas information samordnas och att behövlig experthjälp i informationsfrågor ges.

Behandlingen av ärenden
26 §

Cheferna för utskottssekretariatet, centralkansliet, förvaltningsavdelningen, utrednings- och informationsenheten och internationella enheten skall i fråga om personalen vid sin enhet ge reseförordnanden för inrikes tjänsteresor och, enligt generalsekreterarens anvisningar, avgöra ärenden som gäller tidpunkten för semestrarna.


32 §

Behörighetsvillkor är


3) för lagstiftningsdirektören och äldre riksdagssekreteraren juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämpad högre högskoleexamen, förtrogenhet med lagberedningsarbete samt kännedom om riksdagsarbetet,

3 a) för utrednings- och informationsdirektören för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,


7) för utredningschefen, informationschefen, biträdande utredningschefen och biträdande informationschefen för tjänsten lämpad högre högkoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

7 a) för direktören, förste informationsexperterna, cheferna för serviceenheterna, arkivchefen, IT-experterna och nätexperterna vid biblioteket för tjänsten lämpad högre högskoleexamen innefattande eller kompletterad med utbildning inom informationsområdet samt god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

8) för säkerhetschefen juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde, samt


34 §

Bestämmelser om ställföreträdare för generalsekreteraren ingår i 75 § riksdagens arbetsordning.

Ställföreträdare för biträdande generalsekreteraren i uppgiften som chef för utskottssekretariatet är en av kanslikommissionen utsedd tjänsteman. Lagstiftningsdirektörens ställföreträdare är äldre riksdagssekreteraren. Förvaltningsdirektörens ställföreträdare är byråchefen vid förvaltningsbyrån eller, om också han eller hon har förhinder, den till tjänsteåren äldsta av de övriga byråcheferna vid förvaltningsavdelningen. Ställföreträdare för utrednings- och informationsdirektören är en av kanslikommissionen utsedd tjänsteman. Utredningschefens ställföreträdare är biträdande utredningschefen, informationschefens ställföreträdare biträdande informationschefen och biblioteksdirektörens ställföreträdare en av utrednings- och informationsdirektören utsedd förste informationsexpert.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2001.

TKF 3/2000
GrUB 11/2000
RSk 16b/2000

Helsingfors den 20 juni 2000


Sirkka-Liisa Anttila talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.