721/2000

Given i Helsingfors den 4 augusti 2000

Lag om ändring av 1 och 10 § lagen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 1 § 3 mom. och 10 §, sådana de lyder i lag 749/1996, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Lagen gäller också republikens presidents, riksdagens, statsrevisorernas och riksdagens justitieombudsmans kansli liksom också statens revisionsverk.


10 §
Särskilda ämbetsverk och inrättningar

Riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas och riksdagens justitieombudsmans kansli, statens revisionsverk, justitiekanslersämbetet samt Finlands Bank och folkpensionsanstalten bestämmer själva sina avgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 68/2000
GrUB 10/2000
RSv 98/2000

Helsingfors den 4 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.