705/2000

Given i Helsingfors den 27 juli 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpning av oljeskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i förordningen den 28 juni 1993 om bekämpning av oljeskador (636/1993) 10, 15 och 18 §,

ändras förordningens rubrik, 1 §, 2 § 2 mom. 5 punkten och 4 mom., 3 och 4 §, 5 § 2 mom., rubriken för 3 kap. samt 6―9, 12―14 och 17 § samt

fogas till 2 § 2 mom. en ny 2 a-punkt som följer:

Statsrådets förordning

om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor

1 §
Definitioner

Vid tillämpning av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979), i det följande fartygsavfallslagen, lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/1974), nedan landoljeskadelagen, och denna förordning avses med

1) fartyg varje sjöburet samfärdsmedel, inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster, undervattensbåtar och flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar,

2) olja mineralolja i alla dess former, råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter medräknade,

3) oljehaltig blandning en blandning som innehåller olja,

4) oljigt avfall oljeblandad jord eller oljeblandat slam eller annat avfall som innehåller så mycket olja att avfallet då det hamnar i jord eller vatten förorsakar uppenbar risk för oljeskada,

5) spillolja använd olja eller oanvändbar olja,

6) annat skadligt ämne vilket som helst annat skadligt ämne än i 2―4 punkten avsedd olja, oljehaltig blandning, oljigt avfall eller spillolja, som då det hamnar i havet kan förorsaka förorening av havet.

2 §
Kommunala planer för bekämpning av oljeskador

Planen skall innehålla


2 a) en utredning om den i enlighet med 15 § lagen om räddningsväsendet (561/1999) bestämda kommunala räddningsväsendets servicenivån i den mån den berör bekämpningen av oljeskador,


5) planer för tilläggsanskaffning och kompletterande anskaffning av oljebekämpningsmateriel under de följande fem åren (anskaffningskostnader) samt för byggande av sådana mottagningsanordningar för oljeavfall från fartyg som avses i 16 § 1 mom. fartygsavfallslagen,


Miljöministeriet ger närmare anvisningar om hur kommunala planer för bekämpning av oljeskador skall göras upp.

3 §
Förande av planen för fastställelse

Kommunen skall sända den godkända planen för bekämpning av oljeskador i fem exemplar till den regionala miljöcentralen för fastställelse.

4 §
Fastställande av planen

Den regionala miljöcentralen skall vid behov begära utlåtande om kommunens plan för bekämpning av oljeskador av den länsstyrelse som saken gäller.

Vid behandling av planen skall den regionala miljöcentralen särskilt kontrollera att den oljebekämpningsmateriel som skall anskaffas motsvarar behovet och är ändamålsenligt med beaktande av riskerna för oljeskador och beredskapskrav i området.

Om planen innehåller en enskild anskaffning av oljebekämpningsmateriel vars kostnader överstiger 500 000 mark, och det enligt 12 § 4 mom. fartygsavfallslagen, 5 § 4 mom. landoljeskadelagen och 5 § 2 mom. lagen om oljeskyddsfonden förutsätts förhandsgodkännande av oljeskyddsfondens direktion för att full ersättning skall beviljas ur oljeskyddsfonden, skall den regionala miljöcentralen begära förhandsgodkännande innan planen fastställs.

Den regionala miljöcentralen skall sända den fastställda planen för kännedom till direktionen för oljeskyddsfonden, till Finlands miljöcentral och till den länsstyrelse som saken gäller.

5 §
Justering av planen

Den kommunala myndigheten för oljeskadebekämpning skall se till att den operativa delen av planen som avses i 2 § 2 mom. 6 punkten med jämna mellanrum uppdaterats så att den motsvarar de rådande förhållandena. Till denna del förs en ändring i den operativa delen inte för fastställelse, utan bekämpningsmyndigheten skall sända den för kännedom till den regionala miljöcentralen och till länsstyrelsen.

3 kap.

Särskilda bestämmelser om bekämpning av fartygsoljeskador och fartygs- kemikalieolyckor

6 §
Samarbetsplan för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor

Den regionala miljöcentralen utarbetar den regionala samarbetsplan som avses i 31 § 2 mom. fartygsavfallslagen i samråd med de handräckningsmyndigheter inom planeringsområdet som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen, de övriga regionala miljöcentralerna, länsstyrelserna och brandcheferna i de viktigaste kommunerna inom planeringsområdet. Finlands miljöcentral skall delta i utarbetandet av planen till den del det är fråga om sådana fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor att den enligt 19 § 1 mom. och 27 b § fartygsavfallslagen bestämmer om bekämpningen.

En samarbetsplan för insjöområdena utarbetas med avvikelse från 1 mom. likväl endast med tanke på fartygsoljeskador, om inte miljöcentralerna och handräckningsmyndigheterna inom planeringsområdet bestämmer något annat.

Den regionala miljöcentralen skall sända samarbetsplanen till Finlands miljöcentral. Denna skall inhämta behövliga utlåtanden om planen och sända den till miljöministeriet för fastställelse jämte sitt eget utlåtande om planen.

7 §
Samarbetsplanens innehåll

Samarbetsplanen skall innehålla

1) uppgifter om personer vid de statliga bekämpningsmyndigheterna, vid de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen, vid de kommunala oljebekämpnings- och räddningsmyndigheterna och vid hamnar, inrättningar och varv som avses i 14 § fartygsavfallslagen samt om frivilliga, vilka inom planeringsområdet står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

2) uppgifter om statens, kommunernas och olika inrättningars utrustning, förnödenheter och oljebekämpningskemikalier samt om transportmedel och båtar, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner och underhållsförnödenheter som inom planeringsområdet står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor och om var de finns samt en plan för nödvändiga överföringar av bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter från andra områden samt en framställning om behövliga tilläggsanskaffningar,

3) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor, för bildande, bemanning, utrustande och underhåll av bekämpningsenheter, samt för alarm- och kommunikationssystem, en utredning om bekämpningsenheternas alarmberedskap och utryckningsordning samt en utredning om hur bekämpningsarbetena leds innan den ledare för bekämpningsarbetena som nämns i 19 § fartygsavfallslagen tar det ledande ansvaret,

4) en plan för räddning av skadade vilda djur och särskilt individer som tillhör sällsynta eller utrotningshotade arter,

5) en plan för organisering av efterbehandling av skador och behandling av oljigt avfall och avfall som innehåller andra skadliga ämnen från bekämpningen,

6) en plan för organisering av provtagning och undersökningar i syfte att utreda de skador och miljökonsekvenser som förorsakats av oljan, andra skadliga ämnen och oljebekämpningen samt för tillsättande av en synenämnd,

7) uppgifter om verksamhet och faktorer som inom planeringsområdet medför särskild risk för fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

8) uppgifter om verksamhet och områden inom planeringsområdet vilkas skydd särskilt skall beaktas vid bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

9) en plan för övningar och utbildning för dem som deltar i bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

10) en plan för revidering och uppdatering av samarbetsplanen.

Miljöministeriet ger vid behov närmare anvisningar om hur samarbetsplaner skall utarbetas.

8 §
Internationell handräckning

Finlands miljöcentral skall i samråd med de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen utarbeta behövliga planer för organisering av bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på de internationella havsområden där bekämpningsansvaret enligt de internationella avtal som är bindande för Finland åligger finska myndigheter, samt planer för handräckning som i enlighet med gällande avtal lämnas andra avtalsstaters myndigheter.

9 §
Användningen av oljebekämpningskemikalier

Innan Finlands miljöcentral i enskilda fall beslutar om användning av sådan oljehaltig blandning eller sådana farliga flytande ämnen som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten och 20 § fartygsavfallslagen (oljebekämpningskemikalie) vid bekämpning av fartygsoljeskador skall den försäkra sig om att oljebekämpningskemikalien är betydligt bättre än andra bekämpningsmetoder vid bekämpning av oljeskadan i fråga och att användningen av oljebekämpningskemikalien inte medför uppenbar fara för vattenförorening och inte heller annat men för människans hälsa eller miljön.

12 §
Bekämpningsberedskap vid stora oljelager

Då oljemängden på samma lagerområde uppgår till 1 miljon liter eller mer, skall upplagraren dessutom för sitt eget lagerområde ha en plan för bekämpning av oljeskador. Av planen skall framgå den person som svarar för bekämpningsarbetet, den personal som är förtrogen med bekämpning av oljeskador och var den står att få, bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter samt vid behov en plats där man tillfälligt kan placera olja som vid inträffad skada snabbt skall avlägsnas. Planen för bekämpningen skall utan dröjsmål delges den regionala miljöcentralen och kommunens oljeskadebekämpningsmyndighet.

13 §
Särskild bekämpningsberedskap

Om ett lager i fråga om läge, storlek eller arten av verksamheten är sådant, eller om placeringen av och skyddet för cisternerna är sådana att lagringen innebär en avsevärd fara för att en oljeskada skall inträffa, är ägaren av lagret skyldig att på förordnande av den regionala miljöcentralen upprätthålla en beredskap för bekämpning av oljeskador som är effektivare än vad som föreskrivs i 11 och 12 §.

14 §
Förteckning över oljecisterner på viktiga grundvattenområden

Kommunerna skall föra särskilda förteckningar över brännoljecisterner som rymmer mindre än 100 000 liter och som finns på viktiga grundvattenområden.

17 §
Anmälan om fartygsoljeskada och fartygskemikalieolycka

Fartygets befälhavare skall anmäla oljeutsläpp eller utsläpp av något annat skadligt ämne som förorsakats av fartyget, eller oljeskador och kemikalieolyckor eller risker för sådana som observerats från fartyget, i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/1993).


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Förordningens 2 § tillämpas likväl endast på de kommunala planer för bekämpning av oljeskador som kommunerna godkänner efter den 1 oktober 2000.

Helsingfors den 27 juli 2000

Miljöminister
Satu Hassi

Miljöråd
Olli Pahkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.