699/2000

Given i Helsingfors den 12 juli 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljövillkoren för nationellt stöd för växtodling år 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller miljövillkoren i 6 § statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000 (27/2000).

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte Åland.

2 §
Jordbrukare som förbundit sig vid miljöstöd

De jordbrukare som år 2000 har ingått en förbindelse som bestämts i 7 § statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) är berättigade till stöd som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000. Även jordbrukare som åren 1996―1998 har förbundit sig att iaktta villkoren som bestämts i statsrådets beslut om miljöbasstödet för jordbruk (760/1995) är berättigade till stöd som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd växtodling år 2000.

3 §
Jordbrukare som ingår en ettårig förbindelse

Nationellt stöd för växtodling kan beviljas till jordbrukare som inte har ingått en förbindelse som avses i 2 §, men som i jordoch skogsbruksministeriets stödansökningsblankett nr 101B för år 2000 har förbundit sig att iaktta motsvarande villkor i ett år från att förbindelsen ingicks.

Jordbrukare som ingått en ettårig förbindelse skall iaktta villkoren i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet (646/2000), nedan miljöstödsförordningen, med de undantag som nämns i 4―10 §.

Förbindelsen gäller lägenhetens hela åkerareal oberoende av om alla grödor eller skiften på lägenheten omfattas av det stöd som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000 eller ej.

4 §
Markkartering

Om lägenheten inte har en gällande markkartering i enlighet med 4 § miljöstödsförordningen skall en sådan utföras inom ett år från att förbindelsen ingicks.

5 §
Utbildning för jordbrukare

Jordbrukaren skall inom ett år från att förbindelsen ingicks delta i sådan utbildning som avses i 6 § miljöstödsförordningen och som varar minst en dag.

6 §
Fosforutjämning

Den fosforutjämning som avses i 8 § miljöstödsförordningen tillämpas inte på en lägenhet som ingått en ettårig förbindelse. Det rekommenderas dock att fosforgivorna på lägenheten är högst så stora som anges i del A i bilaga 1 till miljöstödsförordningen.

7 §
Växtskydd

Om den växtskyddsspruta som används vid spridning av växtskyddsmedel inte har testats tidigare, skall den testas inom ett år från att förbindelsen ingicks.

Den person som sprider växtskyddsmedel på en gårdsbruksenhets åkrar skall om han inte har genomgått någon sprutförarutbildning tidigare och inte har ett gällande intyg över utbildningen genomgå sådan utbildning inom ett år från att förbindelsen ingicks.

8 §
Preciserad gödsling

Om jordbrukare väljer preciserad gödsling som tilläggsåtgärd som avses i 15 § miljöstödsförordningen, tillämpas fosforutjämningen inte på en lägenhet som ingått en ettårig förbindelse. Det rekommenderas dock att fosforgivorna på lägenheten är högst så stora som anges i del A i bilaga 1 till miljöstödsförordningen.

9 §
Mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten

En utbildning av rådgivningsnatur som hänför sig till tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet skall genomgås inom ett år från att förbindelsen ingicks.

10 §
Tilläggsåtgärder för husdjurslägenheter

En tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter kan väljas av jordbrukare som uppfyller villkoren i 15 § statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket och i miljöstödsförordningens 1 §.

Om den tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter som avses i miljöstödsförordningen förutsätter utbildning eller investeringar skall dessa genomföras inom ett år från att förbindelsen ingicks.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 juli 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tommi Kämpe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.