696/2000

Given i Helsingfors den 13 juli 2000

Statsrådets förordning om stöd för främjande av honungsförsäljning under 2000

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 1343/1996:

1 §
Allmänt

Av de medel som i statsbudgeten för 2000 har anvisats till nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen får högst 0,5 miljoner mark användas för främjande av honungsförsäljningen, enligt vad som bestäms i denna förordning.

2 §
Ansökan om och utbetalning av stöd

Det stöd som avses i denna förordning skall sökas skriftligt hos jord- och skogsbruksministeriet, som beslutar om stödets belopp samt om beviljande och utbetalning av stödet.

3 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tystnadsplikt

Vid administreringen av det stöd som avses i denna förordning iakttas beträffande rättelse, återkrav av redan utbetalt stöd, övervakning och tystnadsplikt vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2000.

Helsingfors den 13 juli 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.