689/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) 19 kap. 7 § 3 mom. och 20 kap. 5 § 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 19 kap. 7 § 3 mom. i lag 646/1992 samt 20 kap. 5 § 3 mom. i lag 88/2000,

ändras 1 kap. 10 § och 30 § 1 mom., 16 kap. 8 § 3 mom., 19 kap. 7 § 2 mom. samt 20 kap. 5 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 kap. 30 § 1 mom. sådant det lyder i lag 79/1995, 16 kap. 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag 629/1991, 19 kap. 7 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 646/1992 och 20 kap. 5 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 88/2000, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

10 §

Bestämmelser om rätten för delägare i samfällda områden att tillgodogöra sig samfällda områden ingår i lagen om samfälligheter (758/1989).

Den som är delägare i en fastighet eller ett område som är i gemensam ägo har rätt att nyttja grundvatten från området på sådant sätt att det inte medför men eller störning för andra delägare och inte hindrar dem från att på motsvarande sätt nyttja grundvatten som fås från området.

30 §

Var och en som lider men av uppslamning, grund eller annan därmed jämförlig olägenhet vid nyttjande av vattendrag har rätt att utan tillstånd även på vattenområde som tillhör någon annan vidta åtgärder som behövs för att undanröja olägenheten och som är avsedda att förbättra vattendragets tillstånd och möjligheterna att nyttja det, förutsatt att åtgärderna inte orsakar en sådan förändring eller påföljd som nämns i 12―15 eller 19 § i detta kapitel och arbetets utförande inte medför avsevärt men för vattenområdets ägare. Är åtgärden inte av ringa betydelse, skall vattenområdets ägare eller, om vattenområdet tillhör delägarna i en samfällighet, delägarlaget för samfälligheten i enlighet med 26 § lagen om samfälligheter samt, enligt vad som bestäms genom förordning, den regionala miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten på förhand underrättas om att arbetet inleds och på vilket sätt det utförs.


16 kap.

Handläggning av ansökningsärenden i miljötillståndsverken

8 §

Utan hinder av 26 § lagen om samfälligheter kan ett icke konstituerat delägarlag för en samfällighet delges ansökan med iakttagande av vad som i 7 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966) bestäms om offentlig kungörelse. Gäller ansökan delägarnas rätt i annat än ringa utsträckning iakttas till nämnda delar dock 26 § lagen om samfälligheter.

19 kap.

Dikningsförrättning

7 §

Gäller en dikningsförrättning ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt markeller vattenområde, skall delägarlaget med iakttagande i tillämpliga delar av 16 kap. 8 § 3 mom. underrättas om slutsammanträdet.


20 kap.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

5 §

Till den del ärendet gäller ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt mark- eller vattenområde skall i fråga om delgivningen till delägarna i tillämpliga delar iakttas 16 kap. 8 § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 198/1999
JsUB 6/2000
RSv 70/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.