688/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995) 133 och 134 § samt 168 § 2 mom.,

av dessa lagrum 134 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 273/1998, som följer:

133 §

Ett område som delägarlaget för ett samfällt område har fått i sin ägo fogas till delägarlagets samfällda område.

Till ett samfällt område kan fogas ett område som hör till en fastighet genom att fastigheten ges en mot området svarande andel i det samfällda området, om fastighetsägaren och delägarlaget för det samfällda området kommer överens därom.

Samfällda områden vilkas delägarlag har kommit överens om sammanslagning av de samfällda områden som hör till dem slås samman genom att av dem bildas ett nytt samfällt område.

134 §

Ett område avskiljs till samfällt område och ett område som avses i 133 § 1 mom. fogas till ett redan existerande samfällt område vid en förrättning, på vilken tillämpas vad som bestäms om styckning, eller i samband med en annan fastighetsförrättning.

Ett område fogas till ett samfällt område och samfällda områden sammanslås i de fall som avses i 133 § 2 och 3 mom. vid en för ändamålet föranstaltad fastighetsförrättning. Med tanke på bestämmandet av andelarna bedöms det område som skall fogas till det samfällda området och de samfällda områdena vid förrättningen, och varje fastighets andel i det samfällda område som bildats bestäms så att andelen till sitt värde motsvarar värdet av det område som hört till fastigheten eller värdet av den andel i det samfällda området som tidigare tillkommit fastigheten.

Det samfällda område som bildas skall huvudsakligen vara av samma slag, antingen mark- eller vattenområden. En ytterligare förutsättning för att ett område skall kunna fogas till ett samfällt område är att den fastighet från vilken området tas är fri från inteckningar eller att det område som skall fogas till det samfällda området befrias från ansvar för inteckningarna i nämnda fastighet. En förutsättning för befrielse är att innehavaren av panträtten ger sitt samtycke. Befrielse kan ske utan samtycke av innehavaren av panträtten, om den fastighet från vilken området tas även efter förrättningen klart räcker till för att ansvara för de pantfordringar som belastar den.

168 §

Om förrättningen gäller en fastighet eller ett visst område som ägs av flera gemensamt, skall kallelsebrevet tillställas alla samfällda ägare särskilt. Gäller förrättningen ett samfällt område och är det vid förrättningen inte fråga om skifte av området eller om en fastighetsbestämning enligt 101 § 1 mom. 2, 4 eller 5 punkten eller en motsvarande åtgärd, tillställs kallelsebrevet ett konstituerat delägarlag med iakttagande av 26 § lagen om samfälligheter och ett icke konstituerat delägarlag i den ordning som gäller delgivning av stämning eller så att kallelsebrevet delges någon delägare och tillkännages i minst en på orten allmänt spridd tidning. Om förrättningen gäller ett område till vilket flera fastigheter har servitutsrätt eller en rätt enligt lagen om enskilda vägar och det inte är fråga om upphävande, flyttning eller ändring av denna rätt, räcker det att kallelsebrevet tillställs en av innehavarna av rätten. Brevet tillställs dock väglaget, om det av förrättningsansökan framgår eller annars är känt att förrättningen gäller väglagets väg.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 198/1999
JsUB 6/2000
RSv 70/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.