655/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om ändring av 11 och 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1748/1995, samt

ändras 19 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1335/1999, som följer:

19 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 h, 4 j―4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten, 3, 4 och 6 mom., 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a och 10 c §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Pensionsskydd som har ordnats med stöd av 11 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare innan lagen trätt i kraft kan dock förbli gällande utan hinder av denna lag.

RP 52/2000
ShUB 11/2000
RSv 63/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.