612/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av matrikelförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i matrikelförordningen av den 29 december 1989 (1322/1989) 1 §, 2 § 1, 2, 6 och 12 punkten samt 5 § som följer:

1 §

Matrikel behöver inte föras över personer som har avlönats med sysselsättnings- och arbetsanslag enligt sysselsättningslagen (275/1987) eller över praktikanter som har avlönats med de anslag som årligen beviljas i statsbudgeten för praktik inom statsförvaltningen för högskolestuderande eller yrkeshögskolestuderande eller studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen, om ett ämbetsverk eller en inrättning så beslutar.

2 §

I matrikeln införs följande uppgifter om tjänstemän och arbetstagare:

1) de uppgifter som nämns i 4 § 1 mom. 1 punkten matrikellagen (1010/1989) samt medborgarskap, tjänsteställning eller yrkeseller uppdragsbeteckning,

2) följande uppgifter om utbildning:

a) fullgjord lärokurs vid folkskola, medborgarskola, mellanskola eller grundskola eller inom den grundläggande utbildningen eller studentexamen eller i gymnasium fullgjord lärokurs utan studentexamen samt det språk på vilket utbildningen har erhållits och studentexamen avlagts samt datum för avläggande av examen eller utbildningen,

b) vid yrkesläroanstalter, i yrkesutbildning och vid högskolor avlagda examina, vid behov den grad som hänför sig till examen, läroanstalt, det språk på vilket det mogenhetsprov som krävs för högskoleexamen har avlagts samt datum för avläggande,

c) övriga examina, behörighetsintyg och behörighetsbetyg samt de studieprestationer vid högskolor som enligt lag eller förordning i varje enskilt fall utgör behörighetskrav för den tjänst vid ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning som tjänstemannen innehar eller det uppdrag som arbetstagaren fullgör vid verket eller inrättningen,

d) betydande statlig personalutbildning i enlighet med av finansministeriet föreskrivna grunder,

e) övrig utbildning i enlighet med av finansministeriet föreskrivna grunder samt

f) utomlands avlagda examina som motsvarar ovan i underpunkterna a, b, c och e avsedda examina samt beslut om jämställande av utomlands fullgjorda högskolestudier med högskolestudier som kan fullgöras i Finland och beslut om jämställande som fattats med stöd av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992),


6) fullgörande av värnplikt som beväringstjänst, vapenfri tjänst eller civiltjänst, befrielse från värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor, militär grad samt militärtjänstgöring, tjänstgöring som lotta eller annan motsvarande tjänstgöring under krigstillstånd,


12) betydande förtroendeuppdrag enligt grunder som föreskrivits av finansministeriet och sådan i kommunallagen (365/1995) avsedd verksamhet som förtroendevald i en kommun eller en samkommun som tjänstemannen eller arbetstagaren uppgett för införande i matrikeln,


5 §

Matrikeluppgifter lämnas ut med ett matrikelutdrag, vars uppställning fastställs av finansministeriet. Om utlämnande av uppgifter på något annat sätt enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms i 9 § matrikellagen.

I ett matrikelutdrag som ges en tjänsteman eller en arbetstagare för sökande av tjänst eller uppdrag hos staten, en kommun eller en samkommun eller för sökande av anställning för ett uppdrag inom en självständig offentligrättslig inrättning antecknas alla uppgifter som anges i 2 §. I ett matrikelutdrag som ges för andra ändamål antecknas alla uppgifter som anges i 2 §, om inte något annat följer av 7 § eller 9 § 2 mom. matrikellagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Helsingfors den 21 juni 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Äldre regeringssekreterare
Pirjo Staffans

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.