609/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 22 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på uppgörandet av planer enligt 8 a § 1 och 2 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen, och på genomförandet av program enligt de nämnda momenten samt stödsystem enligt 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 3 mom., 13, 16, 17, 21, 22 och 32 § samt, till den del det är fråga om åtgärder för utveckling av sådana företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten, 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen, enligt 10 § 1 mom. 3―5 punkten finansieringslagen. Denna förordning tillämpas dock inte på sådana åtgärder på vilka enligt 2 § 3 och 4 mom. finansieringslagen tillämpas den lagstiftning som avses i nämnda momenten. På vattentillgångsprojekt tillämpas denna förordning till den del stöd inte kan beviljas med stöd av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) eller en särskild statsrådsförordning om stödjande av vattentillgångsprojekt. Denna förordning tillämpas dock när det är fråga om ett fastighetsbestämt, för två eller flere fastigheter gemensamt projekt eller samhällenas mindre vatten- och avloppssprojekt.

Denna förordning tillämpas på i 1 mom. avsedda planer, program, åtgärder och projekt vilka uppgörs, genomförs eller vidtas inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Denna förordning tillämpas på projekt för utveckling av renhushållning och naturnäringar, om projekten gäller företag som också bedriver annan verksamhet enligt finansieringslagen. Näringsidkare som bedriver enbart renhushållning eller naturnäringar beviljas med stöd av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) stöd för projekt eller åtgärder som gäller renhushållning eller naturnäringar.

Denna förordning tillämpas på i 5 § 7 mom. finansieringslagen avsedda idkare av insjöfiske till den del därom bestäms särskilt genom statsrådsförordning.

Utöver vad som föreskrivs i finansieringslagen och i denna förordning iakttas vid beviljande och betalning och övervakning av användningen av stöd dessutom i tillämpliga delar 6―10, 10 a, 11―16, 18―20, 29, 30 och 34―37 § statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/1965). Vad som i nämnda bestämmelser föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av stöd tillämpas även på de personer som avses i 12 § 1 mom. nedan. Bestämmelser om till vilka delar nämnda beslut skall tillämpas på förfaranden för ansökan om, beviljande och utbetalning av samt motsvarande administrativa förfaranden i fråga om stöd enligt denna förordning utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) mål 1-program ett i artikel 9.1 g i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, nedan den allmänna strukturfondsförordningen, avsett samlat programdokument för uppnående av mål 1 enligt artikel 1 i nämnda förordning,

2) landsbygdsprogram ett programdokument som avses i artikel 44 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, nedan EG:s förordning om utveckling av landsbygden,

3) program för gemenskapsinitiativ för landsbygden ett gemenskapsinitiativprogram enligt artikel 21.3 i den allmänna förordningen om strukturfonderna,

4) landsbygdssektion en sektion som avses i 17 § 7―9 mom. lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999),

5) statsfinansiering i statsbudgeten anvisade medel som vilka står till förfogande för jord- och skogsbruksministeriet och andra statliga förvaltningsområden samt medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

6) finansiering från gemenskapen medel från garantisektionen vid EUGFJ och medel ur Europeiska gemenskapens (EG) strukturfonder,

7) offentlig finansiering finansiering enligt 5 och 6 punkten samt av kommunen, andra offentliga samfund och offentliga bolag beviljad finansiering,

8) privat finansiering prestationer av en person eller en privat sammanslutning som deltar i eller ansvarar för genomförandet av program eller åtgärder, vilka kan vara pengar, arbete, varor, nyttjanderätt eller andra rättigheter vilkas värde kan anges i pengar,

9) totalfinansiering den sammanlagda finansieringen enligt 7 och 8 punkten av dem som deltar i finansieringen av ett program, en åtgärd eller ett projekt,

10) investering anskaffning av anläggningstillgångar, med undantag av markförvärv, och anskaffning av med ett hänsyn till företagsverksamheten omfattande lager av omsättningstillgångar eller en motsvarande post,

11) utvecklingsprojekt en tidsbunden, programenlig utvecklingsverksamhet för vilken en plan har gjorts upp och i vilken en eller flera fysiska eller juridiska personer som är stödberättigade enligt denna förordning deltar,

12) företag som enligt 3 § 2 mom. finansieringslagen kan jämställas med ett landsbygdsföretag ett sådant företag som är en del av en i nämnda moment avsedd förädlings-, distributions- eller försäljningskedja för tjänster eller produkter och som har en sysselsättande verkan motsvarande högst fem årsverken; av de företag som tillhör kedjan skall minst hälften vara sådana företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen,

13) multifunktionellt jordbruk ett jordbruk som har som mål att vid sidan av produktionsverksamheten fullgöra samhällsuppgifter som hänför sig till miljön eller landskapsvård eller andra uppgifter som är viktiga för samhället.

Vad som föreskrivs om landsbygdsföretag gäller även företag som avses i 1 mom. 12 punkten, om inte något annat bestäms nedan.

3 §
Uppgörande av plan för må 1 -program och översyn av programmet

I det programarbete som avses i 8 a § 1 mom. finansieringslagen skall arbetskraftsoch näringscentralen se till att förbundet på landskapsnivå och landskapets samarbetsgrupp, som samordnar uppgörandet av planen för mål 1 -program i regionen, har sådana uppgifter om situationen för och utvecklingen av jord- och skogsbruket och landsbygdsnäringarna i regionen som behövs för att göra upp planen och se över programmet.

4 §
Genomförandet av mål 1-program

Om inte något annat följer av 21 § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna skall landskapens samarbetsgrupper, i syfte att anvisa de medel som behövs under finansåret för att genomföra de stödsystem som avses i 10 § finansieringslagen och som ingår i mål 1-programmet, senast den 15 november året före finansåret meddela jord- och skogsbruksministeriet följande uppgifter:

1) en uppskattning av antalet husdjursbyggnader och de totalinvesteringar som skall stödas,

2) en uppskattning av antalet och de totala kostnaderna för etableringar som skall stödas,

3) en uppskattning av antalet övriga jordbruksinvesteringar och de totalinvesteringar som skall stödas.

Jord- och skogsbruksministeriet anvisar i enlighet med 7 § 1 mom. finansieringslagen de medel som behövs för finansåret med beaktande av de uppskattningar som landskapens samarbetsgrupper inlämnat om de åtgärder som skall stödas och de medel som behövs för dem så, att medlen på bästa sätt främjar genomförandet av mål 1-programmet i fråga. När medel anvisas skall det ses till att de står till arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars förfogande inom 15 arbetsdagar efter det att finansåret inletts och om budgeten godkänns under finansåret dock senast inom 15 arbetsdagar efter det att budgeten godkänts.

5 §
Genomförandet av mål 1 -program då stöd beviljas

Stöd skall beviljas i enlighet med de förfaringssätt som överenskommits i mål 1 -programmet och preciserats av övervakningskommittén. När stöd beviljas skall även beaktas de ändringar av programmet som godkänts av uppföljningskommittén för programmet.

När stöd beviljas skall utöver de program som avses i 1 mom. även de principer som avtalats i landskapets samarbetsgrupp beaktas på det sätt som förutsätts i programmet samt med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 7 § 2 mom. 5 punkten om landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion och i 98 § om aktionsgrupper.

6 §
Uppgörande av landsbygdsplaner och översyn av landsbygdsprogram

Landsbygdsplaner för landsbygdsprogram som gäller andra än i 2 § 2 mom. eller 11 § finansieringslagen avsedda åtgärder uppgörs av jord- och skogsbruksministeriet utgående från de regionala planer som arbetskraftsoch näringscentralerna har uppgjort i samarbete med de organ och samarbetsinstanser som är verksamma inom regionen. Arbetskrafts- och näringscentralerna skall se till att i samarbetet deltar åtminstone:

1) de behöriga övriga regionförvaltningsmyndigheterna,

2) de förbund på landskapsnivå som är verksamma inom regionen eller landskapens samarbetsgrupper eller motsvarande organ,

3) tillräckligt många sakkunniga i fråga om utvecklingen av regionen eller ett visst delområde av den,

4) de vars medverkan utgör en väsentlig förutsättning för genomförandet av programmet,

5) företrädare för producenterna och, vid behov, för de övriga intresseorganisationerna i regionen.

När jord- och skogsbruksministeriet gör upp planen skall det höra de övriga ministerier som saken angår och dem som deltar i genomförandet av landsbygdsprogrammet.

7 §
Verkställigheten av landsbygdsprogram

Arbetskrafts- och näringscentralen genomför landsbygdsprogrammet i samarbete med de regionala aktörerna. Centralen väljer den samarbetsform som lämpar sig bäst för regionen. Landsbygdssektionen vid landskapets samarbetsgrupp skall dessutom anpassa genomförandet av landsbygdsprogrammet till de övriga regionala programmen för regionen.

De organ och sakkunniga som avses i 6 § 1 mom. skall vara företrädda vid landsbygdssektionen.

Landsbygdssektionen skall

1) följa genomförandet av landsbygdsprogrammet,

2) godkänna översynen av landsbygdsprogrammet i fråga om sin region och, om det är fråga om betydande ändringar, lägga fram dem för jord- och skogsbruksministeriet för godkännande,

3) samordna åtgärderna i landsbygdsprogrammen med de övriga regionala programmen för regionen,

4) precisera urvalsgrunderna för projekt, samt

5) godkänna den lokala aktionsgruppen och det förslag till utvecklingsplan som den lagat fram enligt 3 § 1 mom. 10 punkten finansieringslagen; vid godkännandet skall beaktas aktionsgruppens omfattning och representabilitet i fråga om den lokala företagsverksamheten och förvaltningsorganen samt invånarna, aktionsgruppens förvaltningsstruktur, resultaten av aktionsgruppens tidigare verksamhet samt aktionsgruppens förutsättningar att med hänsyn till sina ekonomiska och sina övriga disponibla resurser genomföra det program den lagt fram.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall årligen lämna in en utredning till jord- och skogsbruksministeriet om verkställigheten av programmet.

Arbetskrafts- och näringscentralen genomför landsbygdsprogram genom att bevilja finansiering för åtgärder som ingår i programmen. Vid finansieringen skall sådana projekt och åtgärder ges företräde med vilkas hjälp de mål som uppställts i programmet effektivast kan uppnås.

8 §
Uppföljningen av landsbygdsprogram

Jord- och skogsbruksministeriet följer genomförandet av landsbygdsprogrammen med hjälp av de indikatorer som avtalats i programmen. Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en rådgivande uppföljningsgrupp för landsbygdsprogram, till vilken jord- och skogsbruksministeriet kan kalla företrädare för finansministeriet, inrikesministeriet, handels- och industriministeriet, arbetsministeriet, undervisningsministeriet, miljöministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Till gruppen kallas dessutom ett behövligt antal företrädare för dem som deltar i verkställigheten av programmet.

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar utredningar om samverkan på riksnivå av olika landsbygdsprogram och målprogram och om deras betydelse för utvecklingen av landsbygden.

2 kap.

Finansiering

9 §
Offentlig finansiering

När stöd beviljas eller betalas får andelen offentlig finansiering inte överstiga maximibeloppen i gemenskapens lagstiftning eller de maximibelopp som gemenskapens institutioner uppställt för varje stödsystem eller maximibeloppen i bestämmelserna om statligt stöd.

Vid genomförandet av programmen får andelen offentlig finansiering inte överstiga de maximibelopp som avtalats i programmet.

10 §
Disponibla medel och bevillningsfullmakt

Beviljandet av stöd förutsätter att jord- och skogsbruksministeriet för ändamålet har anvisat det organ som beslutar om användningen av stödet fullmakt att bevilja stöd av ett anslag eller en bevillningsfullmakt som tagits in i statsbudgeten eller av ett anslag som anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

3 kap.

Förutsättningar för beviljande av företagsstöd

11 §
Stödtagare

Stöd får beviljas

1) en eller flera fysiska personer (företagare),

2) ett öppet bolag,

3) ett kommanditbolag,

4) ett aktiebolag eller

5) ett andelslag.

En förutsättning för beviljande av stöd är att den i 1 mom. avsedda företagaren eller sammanslutningen bedriver eller börjar bedriva företagsverksamhet enligt 3 § 1 mom. 2 och 4 punkten eller 2 mom. finansieringslagen eller uppfyller de villkor som föreskrivs i 10 § 3 mom. finansieringslagen. Stöd kan utan hinder av 12 § beviljas företag som avses i 2 § 1 mom. 12 punkten, om företagen deltar i utvecklingsprojekt som avses 11 punkten i nämnda moment så att efter genomförandet av projekten kan företagen bevisligen påvisas att verka som en del av en i 3 § 2 mom. finansieringslagen avsedd kedja eller har ingått ett produktions-, köp- eller försäljningsavtal eller något annat avtal för tjänster eller produkter med sådana landsbygdsföretag som väsentligt ansluter sig till dess produktionsverksamhet eller med landsbygdsföretag och andra i 2 § 1 mom. 12 punkten i denna förordning avsedda företag. En förutsättning för beviljande av stöd är dock att avtalet till sin varaktighet och omfattning är långsiktigt på ett sätt som är ändamålsenligt med hänsyn till företagets verksamhet. I övrigt gäller vad som i denna förordning bestäms om landsbygdsföretag ochså företag som avses i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen, om inte något annat bestäms nedan.

Stöd får dessutom beviljas

1) ett delägarlag för samfälld skog för anskaffning av en lägenhet som huvudsakligen består av skogsbruksmark, en del av en sådan lägenhet eller en andel i samfälld skog,

2) en erkänd producentgrupp, en erkänd marknadsföringsorganisation som bildats av producenter eller deras erkända sammanslutningar för investeringar som hänför sig till jordbruket,

3) ett lantmannagille eller en motsvarande lokal sammanslutning som idkar gårdsbruk och som huvudsakligen består av fysiska personer för en sådan investering som syftar till att sänka gårdsbruksenheternas produktionskostnader, utöka samarbetet eller främja miljöskyddet eller landskapsvården,

4) lantbruksläroanstalter för investeringar i gårdsbruk.

Stöd för annan verksamhet i anslutning till skogsbruket än sådan som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) får beviljas sådana i 1 och 2 mom. avsedda företagare eller landsbygdsföretag som inte idkar jordbruk, om den uthålliga avverkningsmängd i den skog som stödtagaren äger är minst 300 kubikmeter per år, företagaren eller de personer som avses i 12 § 1 mom. vid de landsbygdsföretag som avses i paragrafen själv deltar i drivningsarbetet och inkomsterna av skogsbruket utgör minst hälften av företagarens eller personernas årliga totalinkomster.

12 §
Landsbygdsföretag i sammanslutningsform som stödtagare

För att ett landsbygdsföretag i sammanslutningsform skall beviljas stöd förutsätts att

1) det bestämmande inflytandet i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet tillkommer en eller flera sådana bolagsmän som bedriver verksamhet enligt 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen och som uppfyller de krav som ställs på företa- garen för att stöd skall beviljas,

2) det bestämmande inflytandet i ett aktiebolag tillkommer en eller flera sådana aktieägare som bedriver verksamhet enligt 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen och som uppfyller de krav som ställs på företagaren för att stöd skall beviljas, och

3) mer än hälften av medlemmarna i ett andelslag bedriver verksamhet enligt 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen och uppfyller de krav som ställs på företagaren för att stöd skall beviljas.

Med bestämmande inflytande i ett aktiebolag avses i denna förordning en sådan andel av aktieinnehavet som tillsammans med företagarens eller hans och hans familjemedlemmars andelar antingen direkt eller via äganderätt i bolag medför mer än hälften av de sammanlagda rösterna för samtliga aktier i bolaget.

Med familjemedlemmar avses i 2 mom. företagarens make och företagarens eller hans makes barn och företagarens och hans makes föräldrar.

När sammanslutningar enligt 11 § 3 mom. beviljas stöd gäller i fråga om sammanslutningens rätt att få stöd och om projekt och åtgärder som skall stödas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 13, 15―18, 24 och 25 § och 4 och 6 kapitel.

13 §
Bedrivande av företagsverksamhet

För att stöd skall beviljas förutsätts att den verksamhet som skall stödas bedrivs så att den är av väsentlig betydelse för företagarens utkomst. Enbart beloppet av inkomsterna av annan än i finansieringslagen avsedd näringsverksamhet hindrar inte att stöd beviljas.

Om en person som avses i 1 mom. får sin huvudsakliga utkomst av gårdsbruket, kan den övriga företagsverksamhet som skall stödas utgöra en mindre andel av utkomsten, om gårdsbruket kan fortbestå med hjälp av den.

Som en företagare enligt 3 § 1 mom. 4 punkten finansieringslagen betraktas vid ett företag i bolags- eller andelslagsform den som uppfyller de krav som ställs för att stöd skall beviljas och som har den största andelen av bolagets eller andelslagets röstetal.

14 §
Företagets storlek och föremålet för verksamheten i vissa fall

För att ett företag som avses i 10 § 3 mom. finansieringslagen skall kunna beviljas stöd kan det ha en sysselsättande verkan motsvarande högst fem årsverken.

Ett företag enligt 1 mom. skall dessutom med undantag av de föremål för verksamheten som föreskrivs i 3 § 1 mom. finansieringslagen samt de förutsättningar om vilka bestäms ovan i 11 § 1 mom. och 12 §, uppfylla de övriga krav som i finansieringslagen och i denna förordning uppställs för ett landsbygdsföretag.

15 §
Ekonomisk livskraftighet

Vid bedömningen av ett landsbygdsföretags ekonomiska livskraftighet enligt 5 § 2 mom. finansieringslagen skall särskild uppmärksamhet fästas vid lönsamheten och kontinuiteten i den verksamhet som kan stödas, företagets finansiella ställning och likviditeten samt möjligheterna att marknadsföra produkterna och tjänsterna.

För att påvisa livskraftigheten skall den som ansöker om stöd förete en kalkyl över de omständigheter som nämns i 1 mom. samt en beskrivning av den verksamhet som skall stödas, stödobjektet och stödets inverkan på verksamheten. Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma om kalkylernas omfattning enligt stödobjekt.

Om frihet från säkerhet för statslån eller statsborgen används som stödform, skall den verksamhet, som skall stödas vara stabil i funktionellt hänseende och, bedömd utgående från de uppgifter som står till förfogande vid beslutsfattandet vara fri från betydande finansiella risker.

När friheten från säkerhet eller statsborgen används som stödform, skall de i 2 mom. avsedda kalkylerna vara grundliga.

16 §
Bokföringsskyldighet

Stöd beviljas på villkor att sökanden har en separat bokföring över det projekt som skall stödas enligt denna förordning eller, om det är fråga om stöd som beviljats för verksamheten, över sin verksamhet. Någen skyldighet att ha separat bokförings föreligger dock inte, om det projekt eller den verksamhet som stöds anknyter till ett företags affärsverksamhet och verksamheten eller genomförandet av projektet samt finansieringen av dem kan företes i bolagets bokföring på separata konton så, att räkenskaperna kan övervakas utan svårighet. Stödtagaren skall förvara alla verifikat som hänför sig till genomförandet av den verksamhet som stöds så, att de kan undersökas utan svårighet.

Bokföringen och materialet i anslutning därtill skall förvaras i enlighet med 2 kap. 9 och 10 § bokföringslagen (1336/1997). Om stöd beviljas en person som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), betraktas det som tillräcklig bokföring att stödtagaren för sådana anteckningar om sin affärsverksamhet och förvarar verifikaten så som därom bestäms särskilt för verkställande av beskattning. En förutsättning är då att räkenskaperna kan övervakas utan svårighet med hänsyn till stödformen och stödobjektet.

Om stödet baserar sig på kalkylerade arbetskostnader eller andra kostnader, skall stödtagaren föra bok över de timmar som använts för arbetet eller ha annan bokföring över övriga kostnader enligt vad som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning. Genom jord- och skogsbruksministeriets förordning bestäms också hur verifikat och bokföring förvaras vid bokföring med automatisk databehandling så att bokföringen kan övervakas.

I fråga om av EG helt eller delvis finansierat stöd skall dock bokföringen, anteckningarna och verifikaten förvaras i minst tre år efter det att Europeiska gemenskapernas kommission betalt slutraten för programperioden.

17 §
Företagets plats och hemort

Inom gårdsbruket skall gårdsbruksenhet och inom annan företagsverksamhet företagets verksamhetsställe finnas i Finland och, om stöd beviljas på basis av ett i 2 § 1 mom. 1―3 punkten avsett program eller ett annat utvecklingsprogram, på programområdet i fråga.

Ett företag anses vara beläget i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget eller, om ett företag inom annan företagsverksamhet inte har sin hemort i Finland, där företagets huvudsakliga verksamhetsställe är beläget.

Företag skall ha sin hemort inom Europeiska unionen.

18 §
Planområde

För sådana åtgärder eller projekt som inte är förenliga med gällande generalplane-, detaljplane- eller stranddetaljplanebestämmelser eller motsvarande tidigare planbestämmelser kan stöd beviljas endast om behöriga myndigheten har godkänt genomförandet av de åtgärder eller projekt som skall stödas. I samband med åtgärder och projekt som skall genomföras på områden som avses i 110 § 1 mom. markanvändnings- och bygglagen (132/1999), skall iaktas de syftemål som har uppställts då planeringsområdet utsågs.

19 §
Gårdsbruksenhet

Med ett i 3 § 1 mom. 6 punkten finansieringslagen avsett gårdsbrukskomplex avses en enhet för idkande av gårdsbruk som består av en eller flera registerlägenheter eller lägenhetsdelar och som med stöd av ägande eller ett skriftligt arrendekontrakt besitts som en helhet. Till ett gårdsbrukskomplex anses dock höra endast sådana områden som kan användas för produktion och av vilkas arrendetid minst fem år återstår när ansökan om stöd anhängiggörs. Den återstående arrendetiden för ett arrendekontrakt som gäller en byggnad eller ett bebyggt område som används till produktion skall dock vara minst tio år. Nämnda tio års arrendetid gäller även det område där den investering som avses i ansökan görs, om det är fråga om en investering som överstiger 34 000 euro. Arandekontraktet för ett bebygt område eller ett område som skall bebyggas eller avtalet om besittningen av fastigheten skall vara intecknat eller registrerat.

Som gårdsbruksenhet kan också betraktas en med bostadsfastighet jämförbar lägenhet och de lösa produktionsmedlen, om det med hjälp av dem uppstår en enhet, som till betydande del är avsedd för bedrivande av jordbruk och det är fråga om verksamhet som inte förutsätter åkerbruk.

Som ett driftscentrum enligt 17 § 2 mom. anses vid husdjursproduktion produktionsbyggnader och vid annan produktion ekonomibyggnader eller lider där största delen av de produktionsmedel som behövs för företagsverksamheten förvaras.

Om inte något annat bestäms nedan, gäller det som i denna förordning bestäms om ägande och ägare även arrendekontrakt och arrendator enligt 1 mom.

20 §
Ägande av gårdsbruksenhet

Stöd för en gårdsbruksenhet beviljas ägaren, om inte något annat bestäms nedan.

Om i 11 § 1 mom. 1 punkten avsedda samägare gemensamt ansöker om stöd, skall alla uppfylla de krav som ställs i 11 § 2 mom. och åtminstone en tredjedel av gårdsbruksenheten ägas av en eller flera sådana ägare som uppfyller de krav som i 13, 22 och 23 § ställs på företagaren för att stöd skall beviljas och dessutom, om det är fråga om bedrivande av skogsbruk, dessutom kraven i 11 § 4 mom.

21 §
Skulder och andra förpliktelser som belastar gårdsbruksenheten

Stöd beviljas inte, om överlåtaren vid förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del därav eller ägaren vid arrendering av en gårdsbruksenhet eller en del därav ansvarar eller kommer att ansvara för en så stor del av de skulder eller andra förpliktelser som belastar gårdsbruksenheten att möjligheten för den sökande att vid en eventuell utsökning fortsätta med driften uppenbarligen äventyras och det inte ens med hjälp av säkerheter är möjligt att förbättra sökandens ställning.

22 §
Yrkesskicklighet

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att företagaren har tillräcklig yrkesskicklighet för den företagsverksamhet som kan stödas.

Som tillräcklig betraktas yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stödansökan gäller. Stöd får dock också beviljas en företagare som har minst tre års arbetserfarenhet inom branschen i fråga samt minst tio studieveckors utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den. När företagsverksamhet inleds betraktas dock minst tjugo studieveckors utbildning, varav minst tio studieveckor skall vara ekonomisk utbildning som tillräcklig. Uppfyllandet av utbildningskraven kan påvisas också genom läroavtalsutbildning eller fristående examen.

Om produktionsinriktningen inte byts till följd av det projekt som kan stödas eller någon annan åtgärd än etablering eller inledande av företagsverksamhet, betraktas utan hinder av 2 mom. tre års arbetserfarenhet som tillräcklig.

Om makar tillsammans ansöker om stöd för unga jordbrukares etablering enligt 35 § skall åtminstone den ena av dem uppfylla kraven i 1 och 2 mom.

Om företagsverksamheten hänför sig till annat än gårdsbruk, kan man av vägande orsaker avvika från kraven i 2 och 3 mom.

23 §
Ålder

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § 3 mom. finansieringslagen kan företagare som fyllt 65 år beviljas stöd av nationella medel för miljöskyddsinvesteringar eller renovering av kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader.

En person under 18 år kan beviljas stöd endast om han ingått äktenskap eller om han är samägare till företaget tillsammans med sina föräldrar eller den ena av dem eller om det finns andra särskilda skäl.

24 §
Villkor gällande den gemensamma jordbrukspolitiken

Stöd får inte beviljas ett sådant landsbygdsföretag eller för sådan verksamhet som inte uppfyller de villkor för organisationen av marknaden inom produktionssektorn i fråga som uppställs i gemenskapens lagstiftning och i de nationella författningarna och föreskrifter som utfärdats för att verkställa den.

Stöd får inte beviljas, om det av uppgifterna i ansökan kan dras den slutsatsen eller annars är uppenbart att de villkor som avses i 1 mom. inte uppfylls. Sökanden skall då innan anskökan avgörs beredas tillfälle att visa hur villkoren kommer att uppfyllas senast när stödet beviljas.

Stöd får inte heller beviljas i andra fall, om det inte finns någon sedvanlig marknad för den produkt som stödansökan gäller. Den sedvanliga marknaden granskas då såväl inom gemenskapen som nationellt och regionalt. Stöd på grundval av enbart det regionala marknadsläget får beviljas endast om sökanden visar eller det annars kan konstateras att det råder efterfrågan på produkten eller tjänsten i regionen och det bedöms att stödet inte äventyrar verksamhetsbetingelserna för de befintliga konkurrenskraftiga företagen.

Utöver vad som bestäms om Europeiska unionens råds eller Europeiska gemenskapernas kommissions rätt att avbryta och beviljandet av stöd inom gemenskapen har jord- och skogsbruksministeriet rätt att avbryta beviljandet av investeringsstöd regionalt eller i hela landet för viss tid eller tills vidare, om det finns anledning därtill med beaktande av den befintliga produktionskapaciteten och marknadsläget. Före avbrottet skall saken diskuteras med de producentorganisationer som saken gäller. Information om avbrottet skall ges på lämpligt sätt och en annons om det skall publiceras i Officiella tidningen.

25 §
Miljö, hygien och djurens välfärd

Företaget skall iaktta vad som i gemennskapens lagstiftning bestäms om miljö, hygien och djurens välfärd. Dessutom skall stödtagaren iaktta vad som i den nationella lagstiftningen bestäms om ovan nämnda omständigheter eller vad jord- och skogsbruksministeriet, efter att ha hört miljöministeriet i fråga om omständigheter som hänför sig till miljön, med stöd av vederbörande lagar särskilt bestämmer om den produktion eller åtgärd som ansökan gäller. För dem som ansöker om stöd skall jord- och skogsbruksministeriet tillhandahålla en förteckning över de författningar och föreskrifter som med stöd av vederbörande lagar har utfärdats och som de förutsätts iaktta.

Stöd får inte beviljas, om det av uppgifterna i ansökan kan dras den slutsatsen eller annars är uppenbart att kraven enligt 1 mom. inte kommer att uppfyllas. Sökanden skall då innan ansökan avgörs beredas tillfälle att visa hur han ämnar uppfylla villkoren inom tre år efter beviljandet av stöd. Om det är fråga om iakttagande av djurskyddslagen (247/1996) eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, får en tidsfrist emellertid inte överskrida de tidsfrister som grundar sig på nämnda lagstiftning.

4 kap.

Investeringsstöd för företag

26 §
Investeringsstödets maximibelopp vid investeringar på gårdsbruksenheterna

Stöd för investeringar på gårdsbruksenheterna får beviljas till högst 40 procent eller, om gårdsbruksenheterna är belägna på sådana mindre gynnade områden som avses i artikel 13 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden, till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

En sådan företagare som uppfyller villkoren i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden och i förordningens 35―38, 40 och 41 § får beviljas stöd förhöjt med fem procentenheter, om det inte har förflutit fem år sedan etableringen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också när stöd beviljas den i 11 § 3 mom. 1 punkten avsdedda sammanslutningen för anskaffning av skogsmark och de i 11 § 3 2―4 punkten avsedda sammanslutningarna för jordbruksinvesteringar.

Stöd för investeringar som gäller förädling och marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter får beviljas till högst 40 procent och på i 1 mom. avsedda mindre gynnade områden till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för investeringar enligt 1―3 mom. får beviljas för de godtagbara totalkostnaderna bara till den del kostnaderna inte överstiger 840 000 euro eller, om det är fråga om investeringar som gäller trädgårdsodling, 1 300 000 euro. Om minst tre landsbygdsföretag deltar i investeringarna eller det är fråga om en i 11 § 3 mom. 2 punkten avsedd organisation med minst tre delägare, kan det maximala beloppet för stödberättigade kostnader höjas till det dubbla.

Det i 5 mom. avsedda maximibeloppet för de godtagbara kostnaderna kan också förhöjas till det dubbla, om det är fråga om ett sådant landsbygdsföretag som uppfyller de i 3 kap. avsedda kraven och vars alla delägare eller medlemmar uppfyller kraven för företagare som ställt i nämnda kap.

27 §
Investeringsstödets maximibelopp vid annan företagsverksamhet

För investeringar som gäller annan än i 26 § avsedd företagsverksamhet får stöd beviljas till högst 30 procent på det i 7 § 2 mom. lagen om regional utveckling (1135/1993) avsedda utvecklingsområdets stödområde I, till högst 24 procent på stödområde II, till högst 15 procent på stödområde III och i övriga delar av landet till högst 10 procent av de godtagbara kostnaderna för anläggningstillgångarna. På utvecklingsområdet kan stödet beviljas förhöjt med tio procentenheter och i andra delar av landet med fem procentenheter, om det är motiverat med tanke på investeringens karaktär och betydelse. Investeringsstöd får inte beviljas till maximibelopp, om det med hänsyn till investeringens storlek eller karaktär inte är motiverat att använda maximibeloppet.

28 §
Försumbart stöd

Utan hinder av maximibeloppen i 27 § får högst 100 000 euro, dock högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna, beviljas i försumbart stöd, om en investering någon annanstans än på gårdsbruksenheten ansluter sig till av landsbygdsföretaget bedriven

1) förädling på andra stadiet av jord- och skogsbruksprodukter, varmed avses annan förädling än förädling enligt bilaga I till anslutningsfördraget, eller marknadsföring av ovan nämnda produkter,

2) näring som ansluter sig till turism,

3) service- eller produktionsverksamhet i samband med gårdsbruk eller om det är fråga om företag enligt 10 § 3 mom. finansieringslagen, utan nämnda samband.

Det maximala eurobelopp som nämns i 1 mom. skall inbegripa annat stöd som beviljats företaget under de tre år som föregått beviljandet av stödet och på vilket tillämpas kommissionens meddelande om försumbart stöd (96/C 68/06),(de minimis-stöd).

29 §
Förhöjda investeringsstöd

Investeringsstöd enligt 17 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen får beviljas för de godtagbara totalkostnaderna för investeringar i växthusproduktion och trädgårdsproduktion på friland samt för investeringar som ingår i den egentliga produktionen av jordbruksgrödor och husdjursproduktionen.

För beviljande av stöd förutsätts att landsbygdsföretaget uppfyller kraven i artikel 5 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden.

För beviljande av stöd förutsätts att en utvecklingsplan görs upp.

30 §
Investeringsprojekt

Vid godkännandet av investeringskostnaderna och deras belopp anses de åtgärder som tillsammans bildar en sådan funktionell helhet som är nödvändig för produktionsverksamheten hänföra sig till samma investering. Den omständigheten att åtgärder vidtas vid olika tidpunkter innebär inte att det är fråga om separata investeringar, om åtgärderna med avseende på produktionen i väsentlig grad hör samman.

Vid beviljandet av stöd beaktas i stödets maximibelopp sådant stöd för samma investering som tidigare beviljats med stöd av finansieringslagen eller motsvarande tidigare lagstiftning och stöd som beviljats av andra myndigheter.

Om någon annan finansiering än sådan offentlig finansiering eller ett sådant räntestödslån som avses i denna förordning har beviljats för en investering, får den understödda finansiering som skall beviljas med stöd av denna förordning inte tillsammans med annan offentlig finansiering och ett annat räntestödslån överstiga de godtagbara totalkostnaderna för investeringen. Genom jord- och skogsbruksministeriets förordning bestäms när beloppet av stöd och understödda lån kan täcka helt de kostnader som uppstår mot vederlag.

Den offentliga finansieringen får inte överstiga de godtagbara kostnaderna för projektet minskade med andelen för eget arbete och andra egna produktionsinsatser och resurser enligt kostnadsförslaget.

31 §
Investeringar som kan stödas på gårdsbruksenheter

Stöd får beviljas för sådana investeringar på gårdsbruksenheter som betjänar produktionen, arbetarskyddet, miljöskyddet, landskapsvården och bevarandet av kulturmiljön och med vilkas hjälp något av målen i artikel 4 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden eftersträvas. När investeringarna ställs i prioritetsordning skall det också tas hänsyn till om investeringen väsentligt befrämjar multifunktionellt jordbruk.

Stöd för investeringar på gårdsbruksenheter får beviljas för de godtagbara kostnaderna för sådana bygginvesteringar och andra permanenta investeringar, såsom dikning, väganläggning och elektrifiering inbegripet elanslutningar, samt vatten- och avloppsarbeten, som behövs inom husdjursproduktion, växtproduktion och förädling på första stadiet av jordbruksprodukter varmed avses förädling enligt bilaga I till anslutningsfördraget, och annan företagsverksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten liksom för de godtagbara kostnaderna för anskaffning av lösöre, såsom maskiner, anordningar, betydande ADB-system och ADB-program, samt anläggande av vedartade växtbestånd som i allmänhet består tio år.

Nationellt stöd för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar får beviljas endast, om

1) stödtagaren företer ett intyg av säljaren över maskinens eller anordningens exakta ursprung och över att stöd ur nationella eller gemenskapens medel inte redan har beviljats för anskaffning av den,

2) anskaffningen av maskinen eller anordningen i fråga medför särskilt stor nytta för programmet eller anskaffningen är nödvändig på grund av exceptionella omstädigheter,

3) anskaffningskostnaderna för begagnade maskiner och anordningar är mindre än de kostnader som förorsakas av anskaffningen av den motsvarande nya maskinen eller anordningen och relationen mellan kostnaderna och nyttan förblir god, samt

4) de tekniska och teknologiska egenskaperna hos den maskin eller anordning som anskaffas motsvarar investeringskraven.

De godtagbara kostnaderna för en begagnad maskin eller anordning får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde.

Om förutsättningar för beviljande av delfinansierat stöd för anskaffining av begagnade maskiner och anordningar gäller vad som bestäms om stödberättigande i förordningen av Europeiska gemenskapernas komission.

32 §
Investeringar som kan stödas inom annan företagsverksamhet

Stöd för investeringar som behövs inom företagsverksamhet som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten, 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen får beviljas, om den investering som skall stödas väsentligt anses befrämja

1) en förbättring av produkternas och produktionens tekniska nivå eller företagets konkurrenskraft i övrigt,

2) en lokal eller regional höjning av nivån på produktiviteten av arbetet,

3) en mångsidigare och starkare näringsstruktur på områden med en problematisk produktionsstruktur,

4) bättre sysselsättning på områden som har det svårt med avseende på sysselsättningsläget, eller

5) internationaliseringen av företaget.

För att investeringstöd skall kunna beviljas förutsätts det utöver vad som bestäms i 1 mom. att stödet främjar en mångsidig och förnyad näringsstruktur, om investeringen görs i områden utanför utvecklingsområdet och de av Europeiska gemenskapernas kommission godkända områdena för målprogrammen.

33 §
Godtagbara kostnader för investeringar i annan företagsverksamhet

Stöd för annan företagsverksamhet får beviljas även för anskaffningar av anläggningstillgångar som behövs i företagsverksamheten och för ändrings- och förbättringsarbetena på sådana anläggningstillgångar, om kostnaderna hänför sig till

1) byggande, utvidgning eller ombyggnad av produktions- eller service- eller försäljningslokaler,

2) utvidgning, byggande eller ombyggnad av lagerbyggnader,

3) anskaffningar av lösöre som hör till den tillbörliga utrustningen i byggnader enligt 1 och 2 punkten, såsom anskaffning av möbler eller annan utrustning till produktions-, inkvarterings- eller försäljningslokaler, eller

4) anskaffning av maskiner eller anordningar som används i produktionen eller tillverkningen eller anskaffning av annat lösöre för motsvarande ändamål samt för dess betydande ändrings- och reparationsarbeten.

Vad som bestäms i 31 § 3 och 4 mom. tillämpas även på investeringar enligt 1 mom. 3 och 4 punkten.

34 §
Begränsningar i fråga om investeringsstöd

Stöd får inte beviljas sådant landsbygdsföretag eller sådan investering på gårdsbruksenheter som förutsätter miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen (86/2000) och för vilket eller vilken miljötillstånd inte skulle kunna beviljas. Innan stödet beviljas skall stödtagaren lämna den som beviljar stödet en utredning om beviljande av miljötillstånd eller om att tillståndet inte behövs.

När stöd för byggande beviljas betraktas som godtagbara kostnader de kostnader per enhet som jord- och skogsbruksministeriet godkänner med stöd av 7 § 3 mom. finansieringslagen. Om kostnaderna enligt ett godkänt kostnadsförslag dock är mindre än de kostnader som avses ovan, om för ändamål inte har godkänts enhetskostnader eller om det är fråga om en mindre projekt, beviljas stödet på grundval av kostnaderna i kostnadsförslaget.

Vid beslut om beviljande av investeringsstöd för fähusprojekt för delägare i en produktionsring kan produktionsringens sammanslagna referenskvantitet, som kan bestå av referenskvantiteterna för en delägarlägenhet eller delägarlägenheter i produktionsringen, godkännas som en del av den mjölkkvot som förutsätts för att stöd skall beviljas. Endast en delägare i produktionsringen kan ansöka om investeringsstöd på basis av den sammanslagna referenskvantiteten eller en del därav.

Det skall finnas ett skriftligt avtal om produktionsringen och villkoren för verksamheten. Avtalet skall gälla i minst sex år. Produktionsringen får inte upplösas förrän den nämnda tiden har gått ut, om det inte för den stödtagares lägenhet som gjort investeringen på basis av produktionsringens referenskvantitet fastställs en referenskvantitet som motsvarar referenskvantiteterna för delägarlägenheterna i produktionsringen.

När en särskild referenskvantitet används som en del av referenskvantiteten för en produktionsring får investeringsstöd i de fall som avses i 3 och 4 mom. beviljas först när en särskild referenskvantitet har fastställts som referenskvantitet.

5 kap.

Startstöd till unga jordbrukare

35 §
Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd som avses i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden får beviljas landsbygdsföretagare som inte fyllt 40 år vilka inom ett år efter etableringen har börjat eller börjar idka gårdsbruk för egen räkning på det sätt som avses i 13 § 1 mom.

Per gårdsbruksenhet beviljas ett startstöd. Utom makarna kan stöd beviljas gemensamt åt flere än en företagare endast om varje sökandes andel av gårdsbruksenheten eller, i fråga om i 36 § 2 mom. 2 punkten avsett fall, lägenhetsdelen i sig själv uppfyller de förutsättningar som i 36 § 2 mom. ställs för anskaffandet av en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet. För att stöd skall beviljas åt maken krävs det att det landsbygdsföretag som han etablerar sig på utövar gårdsbruk beskattas som en skild inkomstkälla och att kraven för företagare och landsbygdsföretag uppfyller villkoren för erhållande av stöd, med undantag av villkoren i 36―39 §.

I detta kapitel jämställs med make en person med vilken företagaren fortgående lever i äktenskapsliknande förhållande i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap.

Stöd beviljas inte en fysisk eller juridisk person som själv eller på grund av vars delägarskap eller medlemskap redan tidigare har beviljats motsvarande stöd för etablering.

36 §
Etablering

Etableringen anses ha skett när en i 35 § avsedd företagare ensam eller tillsammans med makan på grundval av ett överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt har kommit i besittning av en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet som uppfyller kraven i 15 § eller en del därav på sett som bestäms i 2 mom..

Etableringstidpunkten avgörs på basis av tidpunkten för undertecknandet av det överlåtelseavtal eller det arrendekontrakt genom vilket företagare har kommit i besittning av

1) en livskraftig gårdsbruksenhet som helhet,

2) en kvotdel, som utgör minst hälften av de registerlägenheter som hör till en gårdsbruksenhet så, att kvotdelen ensam eller senast inom tre år efter överlåtelsen tillsammans med återstoden av den gårdsbruksenhet som skall överlåtas uppfyller kraven på livskraftighet och en förbindelse avgetts om att återstoden överlåts till företagaren,

3) produktionsbyggnader som behövs vid idkande av husdjursskötsel och, utöver den jordbruksjord av samma eller en annan gårdsbruksenhet som han tidigare kommit i besittning av, så mycket jordbruksjord som med avseende på produktionsinriktningen behövs för att kravet på livskraftighet skall uppfyllas, eller

4) så mycket jordbruksjord av en eller flera gårdsbruksenheter att det tillsammans med de områden som företagaren redan besitter bildar en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet.

När den andel som avses i 2 mom. 2 punkten beräknas vid stegvis generationsväxling på en gårdsbruksenhet inräknas i gårdsbruksenhetens helhet inte sådana områden på sambruksavstånd som företagaren har kommit i besittning av i eget namn som en blivande övertagare av gårdsbruk och som har odlats eller kommer att börja odlas som en del av det landsbygdsföretag som den anskaffade gårdsbruksenheten bildar. Områdena kan dock beaktas när gårdsbruksenhetens livskraftighet bedöms.

När etableringen sker på det sätt som avses i 2 mom. 4 punkten så, att en bebyggd gårdsbruksenhet bildas av områden som stegvis tagits i besittning, avgörs tidpunkten för etableringen på basis av den överlåtelse eller den överföring av besittningen genom vilken det gårdsbrukskomplex som bildas för den som etablerar sig uppfyller villkoren i 15 och 19 §.

I fall som avses i 35 § 2 mom. anses etableringen ha skett då maken i sin besittning har fått en lägenhet eller ett område av gårdsbruksenheten eller en byggnad på den eller en del av dessa där självständig företagsverksamhet skall bedrivas.

37 §
En sammanslutning som etablerare

Om en sammanslutning som avses i 12 § 1 mom. idkar gårdsbruk på en gårdsbruksenhet, kan den beviljas startstöd enligt artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden, ifall sökanden uppfyller villkoren i 3 kap. och om villkoren för företagare i 35 och 36 § i tillämpliga delar uppfylls i fråga om de delägare eller medlemmar enligt 12 § 1 mom. på basis av vilka sammanslutningens rätt att få stöd bedöms.

38 §
Etablering i egenskap av delägare eller medlem i en sammanslutning

En fysisk person som, efter att ha kommit i besittning av en gårdsbruksenhet eller en del av en sådan så som avses i 36 §, samtidigt blir delägare i ett sådant öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag eller medlem i ett sådant andelslag vars huvudsakliga syfte är att idka jordbruk på en eller flera delägares eller medlemmars gårdsbruksenhet eller gårdsbruksenheter, får beviljas startstöd enligt artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden, om

1) gårdsbruksenheterna är belägna på ett sådant avstånd från varandra och gårdsbruksenheten är sådan eller gårdsbruksenheterna är sådana att det är ändamålsenligt att idka jordbruk gemensamt,

2) delägarna eller medlemmarna också personligen ansvarar för sådana av sammanslutningens förbindelser och förpliktelser som är av betydelse när startstöd beviljas och betalas,

3) var och en av sammanslutningens medlemmar ansvarar på det sättet självständigt för någon väsentlig verksamhet eller åtgärd som hänför sig till produktionen eller hushållningen att medlemmen på basis av detta kan anses vara företagare, samt

4) delägarnas eller medlemmarnas gårdsbruksenhet eller gårdsbruksenheter anses uppfylla kraven på en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet enligt 15 §.

Startstöd kan också beviljas en sådan fysisk person som uppfyller kraven enligt 13 och 22 §, 23 § 2 mom. och 35 § och som genom anskaffning av andelar i en i 11 § 1 mom. 2―5 punkt avsedd sammanslutning har fått bestämmande inflytande i en sådan sammanslutning som äger en gårdsbruksenhet som uppfyller de villkor som i 3 kap. uppställs för gårdsbruksenheter och landsbygdsföretag.

39 §
Uppfyllande av stödvillkoren

Om den gårdsbruksenhet på basis av vilken rätten till stöd bedöms inte uppfyller kraven på ekonomisk livskraftighet eller de minimikrav i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd som avses i 25 §, skall sökanden presentera de åtgärder genom vilka ekonomisk livskraftighet uppnås eller de minimikrav som avses ovan uppfylls inom tre år efter etableringen. Därvid skall dock det i 25 § 2 mom. avsedda undantaget angående tidsfrister som uppställts i djurskyddslagen eller med stöd av den beaktas. Åtgärdernas tillräcklighet bedöms när avgörande beträffande ansökan fattas, och ett villkor för att stöd skall beviljas är att åtgärderna vidtas.

Om sökandens yrkesskicklighet inte uppfyller kraven i 22 § 2 mom., kan sökanden i stödbeslutet beviljas tid att inom högst två kalenderår efter etableringen skaffa sig en tillräcklig yrkesskicklighet.

I övrigt skall kraven för beviljandet av stöd inklusive ålder vara uppfyllda när stödet beviljas.

40 §
Skogsbruksmark

Utan hinder av vad som i 36 och 37 § bestäms om gårdsbruksenheter och anskaffning eller övrig besittning av sådana hindras beviljandet av startstöd enligt artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden inte av att gårdsbruksenhetens skogsbruksmark lämnas utanför överlåtelsen eller arrendet. Stöd beviljas dock inte, om det är sannolikt att den omständigheten att överlåtelsen eller arrenden inte omfattar skogsbruksmarken väsentligt försvårar utvecklandet av gårdsbruksenheten efter etableringen.

41 §
Särskilda förutsättningar som gäller besittning

Om gårdsbruksenheten besitts helt på basis av ett arrendekontrakt, skall arrenderättens bestånd säkras genom inskrivning enligt 10 kap. 2 § jordabalken (540/1995) eller på något annat sätt som anses vara tillräckligt.

Om arrendekontraktet gäller byggnader eller sådana områden på vilka sökanden för uppnående av ekonomisk livskraftighet eller uppfyllande av minimikraven gällande miljö, hygien eller djurens välfärd har uppgett att han kommer att företa investeringar, och investeringarna inte kan anses vara obetydliga, förutsätter beviljandet av stöd att stödtagaren enligt villkoren i arrendekontraktet har rätt till ersättning till den del investeringen har höjt värdet på det område som besittningen gäller och att överenskommelse om ersättningsgrunderna har nåtts.

42 §
Startstödets maximibelopp

Maximibeloppet av i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden avsett startstöd som beviljas i form av bidrag är 25 000 euro.

Lån för förvärv av en gårdsbruksenhet eller jordbrukslösöre eller vardera får beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 100 000 euro. Stödekvivalenten, med vilket avses det belopp som diskonterats i enlighet med 75 § 2 mom., för beloppet av ränteförmån, räntefrihet och amorteringar för friåren för statliga lån eller räntestöd för räntestödslån får vara sammanlagt högst 25 000 euro.

Stöd beviljas inte eller så får det beviljas till nedsatt belopp, om det inte är ändamålsenligt att bevilja stödet eller att bevilja det till fullt belopp.

I det ovan i 2 mom. avsedda stödbeloppet beaktas som avdrag annat stöd som beviljats eller erhållits för förvärv av samma gårdsbruksenhet eller jordbrukslösöre. Startstöd får dock beviljas till högst det belopp som anges i 2 mom., om startstödet tillsammans med övrigt stöd inte på mindre gynnade områden som avses i artikel 13 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden överstiger 55 procent eller annanstans i landet 45 procent av de godtagbara kostnaderna för etableringen. Värdet av sådan befrielse från överlåtelseskatt som erhålls på grundval av att lånet beviljas för etablering beaktas i första hand i det stöd som ansluter sig till räntan på lånet.

43 §
Etableringskostnader

Stöd som hänför sig till lån får beviljas

1) för betalning av anskaffningspriset för en gårdsbruksenhet eller en del av en sådan, inbegripet levande och dött lantbrukslösöre,

2) för förvärv av levande och dött lantbrukslösöre inom ett år efter etablering.

För anskaffning av begagnade maskiner och anordningar får stöd dock beviljas bara om det är betydligt mera ändamålsenligt att skaffa dem begagnade än att skaffa motsvarande nytt lösöre.

6 kap.

Företags anskaffning av fastigheter

44 §
Markköpslån för gårdsbruksenheter

Markköpslån för förvärv av åker- eller skogsmarktillskottsområde får inte beviljas, om åkern är belägen på mera än 20 kilometers avstånd eller skogen från driftscentret på köparens gårdsbruksenhet mätt längs en farbar väg, och markköpslån för förvärv av skogstillskottsområde får inte beviljas, om skogen är belägen på mera än 50 kilometers avstånd från driftscentret på köparens gårdsbruksenhet, mätt längs en farbar väg. Av särskilda skäl kan lån beviljas även om avståndet är något längre än så.

Markköpslån får beviljas en blivande övertagare av gårdsbruk för förvärv av en sådan gårdsbruksenhet eller ett sådant tillskottsområde som lämpar sig som tillskottsområde till en gårdsbruksenhet som ägs av sökandens föräldrar eller den ena av dem. Markköpslån får beviljas en blivande övertagare av gårdsbruk även i de fall som avses i 25 kap. 1 b § ärvdabalken (40/1965), om det förvärvade området lämpar sig som tillskottsområde till en gårdsbruksenhet som sökanden äger tillsammans med den efterlevande föräldern.

För att en blivande övertagare av gårdsbruk enligt 2 mom. skall beviljas lån förutsätts att ägaren eller ägarna till den gårdsbruksenhet till vilken en gårdsbruksenhet eller ett område förvärvas som tillskottsområde ingår en förbindenlse att inte överlåta gårdsbruksenheten till någon annan än låntagaren.

Om det inte är fråga om ett stegvist generationsskifte, kan lån för för anskaffning av en del av gårdsbrukseneheten beviljas endast en person som redan förut äger en del av den samma gårdsbruksenheten.

Stöd för i 21 § 1 mom. 4 eller 5 punkten i finansieringslagen avsett ändamål kan beviljas, om gårdsbruksenheten förblir i sökandes eller sökandes och hans makes uteslutande ägo. Om det är fråga om i 25 kap. 1 b § ärvdabalken avsedd situation kan även den ena av sökandens föräldrar kvarstå som ägare.

I det i 21 § 2 mom. finansieringslagen avsedda anskaffningspris för vilket lån skall beviljas kan de godtagbara kostnaderna för anskaffning av begagnat lösöre inkluderas bara om villkoren i 31 § 3 och 4 mom. uppfylls och om det i fråga om levande lösöre är fråga om anskaffning av de första djuren eller högklassiga avelsdjur.

Beloppet av det stöd som ansluter sig till ett markköpslån får vara högst 40 procent av det godtagbara anskaffningspriset eller annat vederlag.

45 §
Övriga landsbygdsföretags anskaffning av fastigheter

Stöd beviljas inte för förvärv av obebyggd mark. Stöd för anskaffning av en fastighet eller en del av en fastighet kan dock beviljas, om värdet av den byggnad som finns på det område som skall förvärvas utgör största delen av fastighetens värde och bygnaden behövs för företagsverksamhet enligt denna förordning och den som söker stöd anför särskilt giltiga skäl för det. Stödet beviljas på samma villkor som markköpslån.

46 §
Speciella förutsättningar för stödjande av markförvärv

För att stöd enligt 44 och 45 § skall beviljas förutsätts att ägande- och besittningsrätten till fastigheten övergår senast i samband med lyftandet av den sista raten av lånet.

7 kap.

Utvecklingsstöd för företag

47 §
Utvecklingsstöd för landsbygdsföretag och andra företag

Utvecklingsstöd får beviljas för ett utvecklingsprojekt som har begränsats enligt en plan som företaget har lagt fram. Utvecklingsprojektet skall i fråga om annan service än utbildningsservice vara betydande med beaktande av omfattningen av företagets verksamhet. Hur betydande företags samfällda projekt är kan dock bedömas utgående från projektets betydelse som helhet. För att stöd skall kunna beviljas krävs inte att ett utvidgnings- eller något annat investeringsprojekt genomförs.

För sådant utvecklande av ett enskilt företag som hänför sig till ett utvecklingsprojekt får stöd beviljas för sådant planerings- och utredningsarbete, utbildning eller sådan utbildnings- eller sakkunnighjälp, med vilken nivån på produkterna eller produktionsmetoderna, företagslednings- eller marknadsföringsfärdigheterna, internationaliseringen eller förutsättningarna för att grunda ett företag och verksamhetsbetingelserna förbättras.

Beviljandet av stöd förutsätter att företagaren eller företaget anses ha tillräckliga förutsättningar att genomföra det utvecklingsprojekt som stödet gäller.

När stöd beviljas enbart av nationella medel skall dessutom beaktas vad som bestäms i gemenskapen riktlinjer för statligt stöd eller motsvarande lagstiftning bestäms om beviljande av stöd.

48 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsstöd

Stöd får beviljas

1) till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna, högst 1 000 euro, för anskaffning av företagsrådgivning för utredning av förutsättningarna för att bilda ett företag eller utredning av verksamhetsbetingelserna,

2) till högst 35 procent av sådana godtagbara kostnader för utveckling av produkter och produktionsmetoder som föranleds av att utomstående sakkunniga eller andra externa tjänster anlitas, av anskaffningar under högst 24 månader av andra än för produktionsverksamheten behövliga maskiner eller anordningar som hänför sig till genomförandet av utvecklingsprojektet, av anskaffningar av råvaror och halvfabrikat, av avgifter för nyttjande- eller tillverkningsrätt eller löneoch resekostnader, så som föreskrivs i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06),

3) till högst 50 procent av de godtagbara kostnader för utveckling av företagsledningsoch marknadsföringsfärdigheter som föranleds av att utomstående sakkunniga eller andra externa tjänster anlitas, samt som försumbart stöd till högst 50 procent av löneoch resekostnaderna för en ny nyckelperson som för motsvarande ändamål anställs vid företaget,

4) till högst 50 procent av de godtagbara kostnader för företagets säljbefrämjande åtgärder som föranleds av ett första deltagande i en mässa, en utställning eller motsvarande marknadsföringsevenemang utomlands, eller, om det är fråga om säljbefrämjande åtgärder som gäller jordbruket, arvoden till konsulter, deltagande i mässor eller utställningar eller ordnande av utställningar,

5) till högst 50 procent av de godtagbara kostnader för utredning av förutsättningarna för att bilda ett företag eller utredning av verksamhetsbetingelserna som föranleds av att utomstående sakkunniga eller andra externa tjänster anlitas, samt som försumbart stöd till högst 50 procent av löne- och resekostnaderna för en ny nyckelperson som i motsvarande syfte anställs vid företaget.

Om företaget är beläget på det utvecklingsområde som avses i 27 §, kan det stöd som avses i 1 mom. 2 punkten beviljas förhöjt med fem procentenheter. Om en åtgärd som gäller företagsutveckling ansluter sig till jordbruk, multifunktionellt jordbruk inbegripet, kan stödet utan hinder av de maximala beloppen i 1 mom. 2―4 punkten beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

Som i 1 mom. avsedda godtagbara kostnader för anlitandet av utomståde sakkunniga eller andra externa tjänster godkänns skäliga kostnader för lön och arvoden till sakkunniga. De exterma tjänsterna som avses i 1 mom. 2, 3 och 5 punkten kan inkludera skäliga kostnader föranledda av företagsanställdas eller företagares deltagande i utbildning. Kostnader föranledda av anskaffning av byggnader eller en fastighet kan inte ingå i de godtagbara kostnaderna för ett utvecklingsprojekt.

När stöd enligt 1 mom. beviljas som försumbart stöd skall 28 § 2 mom. iakttas.

8 kap.

Startstöd för företagsverksamhet

49 §
Startstöd för företagsverksamhet

För inledande eller väsentlig utvidgning av annan företagsverksamhet än gårdsbruk får för de innehållspliktiga löne- och indirekta arbetskraftskostnader som föranleds av inledandet eller utvidgningen av företagsverksamheten beviljas stöd i form av försumbart stöd till högst 45 procent. Om sökanden inte påvisar något annat, betraktas som indirekta arbetskraftskostnader 25 procent av lönekostnaderna.

Stöd beviljas under högst två eller av särskilda skäl högst tre startår omfattande 12 kalendermånader.

Till den del det gäller företagaren själv får stöd för lönekostnaderna beviljas endast för företagsverksamhet som skall inledas eller som är att jämföra med sådan, om företagarens lönekostnader är viktiga med tanke på genomförandet av projektet. Stödet får dock beviljas på basis av en årsinkomst om högst 11 800 euro för en person som sysselsätts på heltid. När frågan huruvida de är fråga om sysselsättning på heltid bedöms och stödbeloppet beräknas skall företagarens arbetsinsats inom den aktuella företagsverksamheten beaktas. Jord- och skogsbruksministeriet justerar årligen den nämnda årsinkomsten i motsvarighet till förändringen i löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex.

När stöd beviljas skall 28 § 2 mom. iakttas.

9 kap.

Stöd för utvecklingsprojekt

50 §
Utvecklingsprojekt

I fråga om utvecklingsprojekt som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten, 13, 15 och 16 § finansieringslagen får stöd beviljas för planerings- och utredningsarbete samt för sakkunnighjälp, utbildning, investeringar och annat arbete i anslutning till projektet. De investeringar som skall stödas skall ingå i planen för utvecklingsprojektet. Stöd kan också beviljas för i 14 § finansieringslagen avsedd motsvarande verksamhet av en i 14 § finansieringslagen avsedd lokal aktionsgrupp.

När det är fråga om ett projekt för utvecklande av företagsverksamheten skall flera företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 2 mom. eller 10 § 3 mom. finansieringslagen ha nytta av projektet. Stödet kan också riktas till renbeteslag.

En företagare eller ett företag som deltar i ett utvecklingsprojekt får beviljas stöd för en åtgärd som hänför sig till ett enskilt företag, på det sätt som bestäms i 3, 4 samt 6―8 kap.

Stöd kan på en gång beviljas för högst tre års verksamhet. För omfattande sektorvisa utvecklingsprojekt kan stöd dock beviljas för högst fem års verksamhet.

51 §
Stödtagare

Stöd för genomförande av utvecklingsprojekt får beviljas en fysisk person, flera fysiska personer tillsammans eller en privat- eller offentligrättslig sammanslutning, om

1) den utvecklingsverksamhet som stödet gäller i väsentlig grad hänför sig till stödtagarens uppgifter eller verksamhetsidé samt

2) sammanslutningen anses ha tillräckliga förutsättningar att genomföra det utvecklingsprojekt som stödet gäller.

Kraven för beviljandet av stöd för en privaträttslig sammanslutning är att

1) uppgifterna för de anställda som deltar i utvecklingsprojekt samt de arbetskraftskostnader som därvid uppstår ävensom övriga kostnader för genomförande av utvecklingsprojektet har definierats och de uppföljs regelbundet separat från sammanslutningens övriga verksamhet,

2) sammanslutningen har en behörig organisation för genomförande av utvecklingsprojektet så att

a) sammanslutningen ansvarar för genomförandet av utvecklingsprojektet och för de åtgärder som vidtas av den som ansvarar för genomförandet,

b) sammanslutningen ansvarar för kostnaderna för utvecklingen,

c) den person som inom sammanslutnin-gens organisation vid genomförandet av projektet godkänner betalningar i ansltuning till det är en annan person än den som har beställt varan eller tjänsten eller godkännt åtgärden,

3) om den gemensamma verksamheten mellan sammanslutningen eller sammanslutningens delägare eller av medlemmar helt eller delvis ägda andra sammanslutningar eller den företagsverksamheten, som de bedriver som företagare, har upprättats ett skriftligt avtal som innefattar både en specificering av nyttan och kostnaderna och de procedurer genom vilket förverkligandet av kontraktets villkor kan säkerställas när stödet övervakas.

Vad som bestäms i 2 mom. 3 punkten tillämpas också då stödtagaren eller stödtagarna är fysiska personer.

Vid beviljandet av stöd för en offentligrättslig sammanslutning skall den enhet eller inrättning som är sökande ha befogenhet att genomföra utvecklingsprojektet och företräda den offentligrättsliga sammanslutningen. Om en offentligrättslig sammanslutning söker stöd för ett sådant utvecklingsprojekt i vilket den som ansvarar för genomförandet inte hör till den offentligrättsliga sammanslutningens organisation, krävs det för att stöd skall beviljas att genomförandet av projektet och offentlighet vid övervakningen av projektet säkerställs på ett tillräckligt sätt genom ett avtal mellan den offentliga sammanslutningen och den som ansvarar för genomförandet av projektet. Vad i 2 mom. bestäms iakttas i tillämpliga delar då sökanden utgör en offentligrättslig sammanslutning.

52 §
Utvecklingsåtgärder som kan stödas

Utvecklingsprojektet skall hänföra sig till minst ett av målen i artikel 30 och 33 i EU:s förordning om utveckling av landsbygden.

Genomförandet av utvecklingsprojektet skall i sin helhet främja företagsverksamheten i området eller förbättra verksamhetsbetingelserna för de företagare och företag som deltar i utvecklingsprojektet, även om den enskilda stödtagarens verksamhet inte ger någon vinst, eller i de fall som avses i 13, 15 och 16 § finansieringslagen förbättra utkomstbetingelserna och levnadsförhållandena på orten eller i området.

Ett utvecklingsprojekt skall ha en fysisk person som leder förverkligandet av projektet och som ansvarar för kontakten till den myndighet som beviljar stödet. Om denna person inte är den som ansöker om stöd, skall den som ansvarar för genomförandet av projektet höra till sökandens organistation.

Stöd får inte beviljas i form av stöd för verksamheten.

53 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för riksomfattande projekt

Med enbart nationella medel kan även sådana utvecklingsprojekt stödas som är av betydelse på riksnivå eller annars kompletterar av Europeiska unionens delfinansierade åtgärder. Åtgärderna i dylika projekt skall befrämja målen i 1 § finansieringslagen. Stöd kan beviljas också för i 65 § 4 mom. avsedda undersökningar.

Vad som i övrigt bestäms i detta kapitel gäller i tillämpliga delar projekt som avses i 1 mom. På betalning av stöd tillämpas vad som bestäms i 91 §.

54 §
Skyldighet att ställa säkerhet

En stödtagare som inte är en offentligrättslig sammanslutning skall vid behov ställa tillräcklig säkerhet med tanke på att stöd som skall återkrävas hos stödtagaren kan återbäras till EG på grund av att projektet inte har genomförts eller har genomförts felaktigt eller av någon annan orsak som nämns i 46 § 1―3 mom. finansieringslagen. Säkerheten skall överlämnas till den myndighet som har beviljat stödet.

55 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Som kostnader som berättigar till stöd för ett utvecklingsprojekt får godkännas

1) skäliga kostnader för lön eller arvode till arbetstagare eller sakkunniga som har anställts för utrednings- och planeringsarbetet,

2) sådana extra omkostnader som föranletts av att sammanslutningens anläggningseller omsättningstillgångar har använts eller motsvarande tjänster anskaffats vid utförandet av utrednings- och planeringsarbetet eller genomförandet av utvecklingsprojektet,

3) materialkostnader samt hyror, som föranletts av ordnandet av utbildning och genomförandet av utvecklingsprojektet,

4) skäliga kostnader för lön eller arvode till den som ordnar utbildningen,

5) skäliga kostnader för lön eller arvode till sakkunniga, samt

6) skäliga kostnader för lön eller arvode till personal som anställts för genomförandet av utvecklingsprojektet.

Kostnaderna för projekt skall kunna verifieras. För kostnader som avses i 1 mom. 2 punkten skall verifikat företes samt en godtagbar redovisning för de fördelningsgrunder på vilka kostnaderna fördelas som kostnader för projektet och som kostnader för annan verksamhet. Om en kostnad som grundar sig på ett och samma verifikat fördelas som kostnader för flere än ett projekt, får de understödda andelarna tillsammans inte överskrida hela kostnaden.

56 §
Stödets maximibelopp

I fråga om utvecklingsprojekt får stöd beviljas till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för utvecklingsprojektet, dock högst till det belopp som har överenskommits i programmet i fråga eller, i fråga om utvecklingsprojekt som genomförs utanför programmet, högst till det belopp som gemenskapernas kommission har godkänt i gemenskapsramerna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06) eller i andra riktlinjer för statligt stöd som beviljas för ändamålet i fråga.

När förutredningar i anslutning till ett utvecklingsprojekt genomförs samt när ett mål 1-program, ett regionalt landsbygdsprogram och ett program för gemenskapsinitiativ för landsbygden genomförs får som tekniskt bidrag i stöd beviljas högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Dessutom kan av vägande skäl för i 53 § avsedda projekt beviljas stöd till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För investeringar enligt 57 § får stöd beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

57 §
Godtagbara kostnader för investeringar som ingår i utvecklingsprojekt

Stöd får beviljas för sådana anskaffningar av anläggningstillgångar och ändrings- och förbättringsarbeten på dem som hänför sig till utvecklingsprojektet och som är nödvändiga för genomförandet av det men som inte hänför sig till företagsverksamheten och som gäller

1) byggande, utvidgning och ombyggnad av byggnader eller

2) anskaffning av anordningar eller maskiner eller

3) konstruktioner och stråk.

Stöd beviljas inte för förvärv av obebygd mark.

Stöd för anskaffning av en fastighet eller en del av en fastighet kan dock beviljas, om den byggnad som finns på det förvärvade området utgör största delen av fastighetens värde och behövs för genomförandet av ett utvecklingsprojekt enligt denna förordning och stödtagaren anför särskilt giltiga skäl för det.

Investeringsstöd enligt 4 kapitel får inte beviljas för utvecklingsprojekt enligt 53 §.

58 §
Godtagbara kostnader för teknisk hjälp

Stöd för teknisk hjälp kan beviljas för kostnader som är nödvändiga med hänsyn till genomförandet av projekt på sätt som bestäms om de godtagbara kostnader vid användning av medel ur EG:s strukturfonder genom förordning av Europeiska gemenskapernas komission. Medel ur EUGFJ får inte användas för lönekostnader för arbetskraftsoch näringscentralernas tjänstemän eller för de anställda och inte heller för övriga förvaltningsutgifter. Ur nationella medel får teknisk hjälp användas för lönekostnader för tidsbundna arbets- eller anställningsförhållanden som varar i högst tre år.

59 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Beviljandet av utvecklingsstöd förutsätter att

1) utvecklingsprojektet genomförs inom utsatt tid och i enlighet med den godkända planen,

2) stödtagaren bedriver den verksamhet som stödet gäller utan väsentliga inskränkningar under den minimitid som anges i stödbeslutet,

3) stödtagaren inte på fem år överlåter anläggningstillgångar för vilka stöd erhållits utan arbetskrafts- och näringscentralens samtycke, samt

4) stödtagaren för bok och förvarar verifikat åtminstone så som föreskrivs i 16 §.

10 kap.

Stödjande av boende

60 §
Bostadslån

För bostadsbyggnad får endast beviljas stöd som ansluter sig till lån. Utöver stödtagare enligt 11 § 1 mom. 1 och 2 punkten får en person vars bestämmande inflytande ligger till grund för att sammanslutningen anses uppfylla villkoren i 12 § beviljas bostadslån för projekt enligt 22 § 1 och 2 mom. finansieringslagen, med undantag av förvärv av bostadsfastighet. I övrigt skall stödtagaren och den gårdsbruksenhet som skall stödas uppfylla villkoren i 13, 16―21 och 25 §. För påvisande av den ekonomiska livskraftighet som avses i 15 § är det tillräckligt att likviditeten utreds.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas även vid beviljandet av stöd för ombyggnad eller utvidgning av bostadsbygnad eller för förbättring av boendemiljön.

Bostadslån kan beviljas för åstadkommande av bostäder vars läge, planlösning, tekniska konstruktion och utrustning är ändamålsenliga samt vars boendekostnader är skäliga. När lån beviljas skall avseende också fästas vid att åtgärderna främjar en god miljökvalitet.

I en nybyggnad för vilken kan beviljas bostadslån får bostadens lägenhetsyta vara högst 160 kvadratmeter och lägenhetsytan i två bostäder i samma nybyggnad sammanlagt högst 200 kvadratmeter. Vid utvidgningar kan lägenhetsytan vara större än så, om det är ändamålsenligt med tanke på bostadens funktionsduglighet eller av någon annan motiverad orsak. I en bostadsbyggnad som skall repareras grundligt får den andel lägenhetsyta för vilken lån kan beviljas vara högst 250 kvadratmeter.

Beloppet av stöd som ansluter sig till bostadslån får vara högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna.

61 §
Lån för bostadsfastighet

Lån för förvärv av bostadsfastighet kan utöver stödtagare enligt 11 § 1 mom. 1 punkten beviljas en fysisk person eller flera fysiska personer, vilka får sin utkomst av något annat än idkande av näring enligt finansieringslagen.

Lån för förvärv av bostadsfastighet kan beviljas för förvärv av en bostadsfastighet om högst två hektar som är belägen utanför tätbebyggelse eller en del av en sådan, om det på denna finns en bostadsbyggnad som åtminstone är i tillfredsställande skick och kan anses vara tillräckligt stor. Om ett område som uppfyller kraven på en bostadsfastighet är större än två hektar, kan lån beviljas endast för den del av dess anskaffningspris som motsvarar den andel som hänför sig till byggnaden och till en byggnadsplats av ovan nämnd storlek.

Beloppet av stöd som ansluter sig till lån som beviljas för förvärv av bostadsfastighet får vara högst 30 procent av bostadsfastighetens anskaffningspris.

På lån som beviljas för bostadsfastighet tillämpas vad som bestäms som markinköpslån.

62 §
Maximala inkomster från annat yrke

Stöd som ansluter sig lån eller statligt lån för ändamål enligt 22 § 1 och 2 mom. finansieringslagen får inte beviljas den vars totalinkomster från något annat än idkande av näring eller utövande av yrke enligt finansieringslagen överstiger sammanlagt 28 000 euro om året. Om makarna tillsammans eller en av dem söker stöd, får motsvarande totalinkomster inte överstiga 40 000 euro om året. Om flera än en person är sökande, beaktas inkomsterna för den som förtjänar mest. I detta sammanhang anses makarna vara en person. Vid tillämpningen av denna paragraf jämställs med make även en person med vilken sökanden fortgående lever i äktenskapliknande förhållande i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap.

Jord- och skogsbruksministeriet justerar årligen de i 1 mom. nämnda inkomstgränserna i motsvarighet till förändringen i löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex.

63 §
Totalinkomster

Med totalinkomster avses i 62 § de inkomster från något annat än idkande av näring eller utövande av yrke enligt finansieringslagen som konstaterats vid den statsbeskattning som senast verkställts före den tidpunkt då ärendet anhängiggjorts, minskade med kostnaderna för inkomstens förvärvande. I totalinkomsterna beaktas emellertid konstaterade eller uppskattade ändringar.

Beloppet av sådana i statsbeskattningen skattepliktiga inkomster som i 12 § nämnda sammanslutningar får från annan företagsverksamhet än sådan som avses i finansieringslagen skall anses motsvara inkomsterna för den som har de största inkomsterna av delägarna eller medlemmarna i sammanslutningen och dennes make eller en person som jämställs med make enligt 62 § 1 mom.

64 §
Undantag från åldersgränser och lönsamhetskrav

Med avvikelse från 5 § 3 mom. finansieringslagen får en sådan ägare till en gårdsbrukslägenhet som fyllt 65 år beviljas ett i 60 § avsett bostadslån för ombyggnad av bostadsbyggnad.

Vad som i 23 § 2 mom. föreskrivs om stöd som kan beviljas en person som inte har fyllt 18 år tillämpas även på lån enligt 60 och 61 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. finansieringslagen är det vid beviljande av stöd enligt 60 och 61 § tillräckligt att sökanden visar upp en likviditetskalkyl som är tillräcklig med tanke på projektets omfattning.

11 kap.

Forskningsfinansiering

65 §
Beviljande av forskningsmedel

Stöd för undersökning och utredning av sådana sociala, administrativa, juridiska, ekonomiska, ekologiska och tekniska frågor som gäller gårdsbruket och småföretagarverksamhet samt byggande i anslutning till gårdsbruk får beviljas medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond som årligen har anslagits för forskning som gäller gårdsbruket. Stöd får även beviljas för behövlig tävlings- och försöksbyggnadsverksamhet.

Stöd kan beviljas för att täcka kostnaderna för publicering och översättning av forskningsresultat och utredningar. Dessutom kan medel som anslagits för utredningsverksamhet användas för att täcka kostnaderna för organisering av kongresser i anslutning till forskning kring gårdsbruket eller jordbruksjuridik, om den ansvariga arrangören är ett offentligrättsligt samfund.

För beviljande av forskningsmedel förutsätts att forskningsresultaten publiceras på ett sätt som godkänns av jord- och skogsbruksministeriet.

Av medel som anslagits för forskning som gäller gårdsbruket kan stöd beviljas för sådana forskningsprojekt där sociala, ekonomiska, administrativa, regionala och samhällsfrågor eller jordbruksjuridiska frågor utreds i fråga om landsbygdsbefolkningen, verksamhetssätten, näringarna och utvecklingen av landsbygdsmiljön.

Som stödberättigade kostnader kan godkännas skäliga löne-, arvodes- och resekostnader för dem som anställts för forskningen, kostnader för köpta tjänster och tillbehör samt kostnader samt sådana extra omkostnader som föranletts av användningen av sådana av sammanslutningens anläggningsoch omsättningstillgångar som behövts för forskningen. Stöd som beviljats för forskningen får inte användas till grundinvesteringar och för anskaffning av sedvanliga maskiner och anordningar.

Forskningsmedel kan användas också för verksamheten vid kompetenscentrum.

För forskning kan stöd beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna, dock högst till ett belopp som i enlighet med gemenskapsramerna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06) högst kan beviljas för det forskningsprojekt som avses i ansökan.

66 §
Stödtagare som beviljats forskningsmedel

Stöd för forskning får beviljas sådana ämbetsverk och inrättningar samt föreningar, bolag och andra sammanslutningar, stiftelser och fysiska personer som kan anses kompetenta att utföra uppgiften.

Forskningsmedel får beviljas för utförande av uppgifter som syftar till att uppfinna eller utveckla byggnadsmaterial, anordningar, maskiner eller framställningsmetoder som avses få patentskydd, enligt i 65 § 7 mom. nämnda gemenskapsramen för beviljande av statligt stöd.

12 kap.

Lånevillkor

67 §
Lånets maximibelopp och lånetid

Med undantag av lån enligt 21 § finansieringslagen kan lån beviljas till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för projekt eller åtgärder som berättigar till stöd. För ändamål som avses i 60 § ovan kan lån dock beviljas till högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna och, om det är fråga om en kulturhistoriskt värdefull byggnad, till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna samt för ändamål enligt 61 § till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Lånetiden är minst tre år.

68 §
Totalräntan på statliga lån

Referensräntan på statliga lån kan vara euriborräntan för 6 eller 12 månader.

Referensräntan ökas med en fast andel på två procentenheter.

Den i 25 § 2 mom. finansieringslagen avsedda totalräntan enligt 2 mom. på lån varierar i enlighet med fluktuationerna i referensräntan under lånetiden.

Ett villkor som gäller räntefluktuationen enligt 3 mom. skall nämnas i arbetskraftsoch näringscentralens beslut.

69 §
Ränteförmån

Med ränteförmån avses skillnaden mellan den ränta som anges i 68 § 3 mom. och den i 25 § finansieringslagen avsedda ränta som låntagaren betalar.

70 §
Räntefri tid för statliga lån

Statliga lån som beviljats för byggande, grundlig renovering och utvidgning av en produktionsbyggnad eller bostadsbyggnad samt för markköp är räntefria de två första låneåren. Det stöd som beviljas i form av räntefrihet beräknas enligt den i 68 § 3 mom. avsedda totalräntan.

71 §
Friår

Vid beslut om stöd som gäller statligt lån kan det bestämmas att amorteringar inte uppbärs för ett, två eller tre år, utan de kvitteras som betalda före den förfallodag då den första amorteringen annars skulle betalas. En amortering som inte uppbärs inräknas i stödet när det totala stödet i anslutning till lånet beräknas. När stödet beräknas beaktas friårens amorteringar beräknade enligt det totala lånebelopp som beviljats.

Genom statsrådsförordning bestäms särskilt om förfarandet i det fall att summan av de amorteringar som skall kvitteras på den i 1 mom. avsedda första förfallodagen är större än det lånekapital som har lyftats.

72 §
Beloppet av stöd vid befrielse från säkerhet

Om det godkänns att ett statligt lån beviljas delvist utan betryggande säkerhet, är det i 24 § finansieringslagen avsedda värdet av stödet 0,45 procent av lånebeloppet. Om det godkänns att lånet beviljas helt utan säkerhet är värdet av stödet 1,0 procent av lånebeloppet.

73 §
Räntestöd för räntestödslån

Vad som i 69 § bestäms om ränteförmån för statliga lån gäller i tillämpliga delar för i 29 § finansieringslagen avsedd ränta och räntestöd för räntestödslån.

74 §
Stödbelopp som ingår i lånen

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om det maximala belopp i euro som under lånetiden högst kan användas som ränteförmån, friårens amorteringar, räntefrihet och stöd i anslutning till befrielse från säkerhet för ett statligt lån eller som räntestöd för ett räntestödslån.

Det maximibelopp som kan beviljas i ränteförmån är det sammanlagda beloppet av de poster till nominellt belopp vilka beräknats på basis av en maximiränteförmån om fem procent för ränteperioder om ett halvt år, och räntestödet är det sammanlagda beloppet av de poster till nominellt belopp vilka beräknats på basis av ett maximiräntestöd om fyra procent för ränteperioder om ett halvt år.

Räntefriheten för statliga lån beräknas på basis av totalräntan med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 2 mom. Amorteringar för friåren för statliga lån inräknas som amorteringar enligt det godkända totala lånebeloppet.

75 §
Stödnivån för stöd i form av lån

När stöd beviljas i form av stöd i anslutning till lån avses med stödnivån den andel av de godtagbara investeringskostnaderna som utgörs av värdet av ränteförmånen, amorteringar för friåren, räntefriheten och befrielsen från säkerhet för ett statligt lån samt av det totala beloppet av räntestöd för ett räntestödslån.

När stödnivån beräknas diskonteras den halvårsvisa ränteförmånen, räntefriheten och friårens amorteringar samt räntestödet för räntestödslån till stödets värde det år det beviljas.

Som diskonteringsränta används referensräntan enligt meddelande från kommissionen om metoden för fastställande av referensoch diskonteringsränta (97/C 273/03).

76 §
Övriga lånevillkor

Om beviljande och lyftande av statliga lån och räntestödslån, betalning av kapital och ränta, betalningslättnader och betalning av den provision för statliga lån och kapitallån som skall betalas till kreditinstitutet samt räntestödet för räntestödslån, statens ansvar för statliga lån samt om övriga omständigheter som hänför sig till skötseln av lånen särskilt bestäms genom statsrådsförordning. Likaledes bestäms särskilt genom statsrådsförordning om överföring av statliga lån och räntestödslån och om låntagarens befrielse från ansvar samt om om frivilliga skuldsaneringar gällande statliga lån och räntestödslån.

13 kap.

Statsborgen

77 §
Villkor för statsborgen

Stastsborgen kan i huvudregel beviljas som säkerhet för lån till sådana landsbygdsföretag, vilkas gårdsbruksenheter eller företag med anledning av arrendering, gårdsbruksenhetens läge, byggnadsbestånd eller av annat motsvarande skäl inte har tillräckliga säkerheter för att få lån och sökanden inte heller annars har till förfogande övriga säkerheter som allmänt används i bankverksamheten.

Statsborgen beviljas främst för sådan verksamhet som skapar nya arbetsplatser på gårdsbruksenheter eller med vilken gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet utvidgas. Statsborgen beviljas inte för förvärv av mark.

Statsborgen kan endast av vägande skäl vara större än 50 procent av projektets eller åtgärdens totalfinansiering. Den får inte vara större än 80 procent.

Värdet av stödet enligt 32 § finansieringslagen är 0,45 procent av borgensbeloppet. Om borgensbeloppet motsvarar hela lånebeloppet, är stödets värde dock 1,0 procent av borgensbeloppet.

När statsborgen beviljas uppbärs hos låntagaren genom kreditinstitutets förmedling en engångsavgift till staten, vilken är 0,75 procent av borgensbeloppet. För borgen uppbärs dessutom hos låntagaren i efterhand på motvarande sätt en gång i halvåret en halvårsavgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgenskrediten. De avgifter som uppbärs för borgen skall betalas i två rater årligen på förfallodagarna för de statliga lån som beviljats med stöd av finansieringslagen.

Staten och ett centralt finansiellt institut enligt 3 § 1 mom. 8 punkten finansieringslagen kan komma överens om att ett kreditinstitut skall sköta uppbörden av halvårsavgifterna så, att 0,2 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgenskrediten kan utelämnas ur intäktsföringen som ersättning för uppdraget. I övrigt intäktsförs avgifterna i gårdsbrukets utvecklingsfond.

14 kap.

Ansökan om och beviljande av stöd

78 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd som kan beviljas företag och ansökan om stöd i anslutning till bostadslån skall tillställas den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område företaget är beläget. Stödansökan som gäller lån för bostadsfastighet skall lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område bostadsfastighetens bostadsbyggnad är belägen. Ansökan som gäller utvecklingsprojekt skall lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område utvecklingsprojektet huvudsakligen kommer att genomföras.

I fråga om betydande projekt som gäller miljövården eller vattenförsörjningen skall arbetskrafts- och näringscentralen vid behov begära ett utlåtande av den regionala miljöcentralen innan bidrag beviljas.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer ansökningsblanketten. Bestämmelser om bilagorna och ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Stöd för och etablering söks på basis av utkastet till överlåtelseavtal eller arrendekontrakt eller förhandsavtalet till överlåtelsehandlingen och stöd för förvärv av mark söks på basis av utkastet till överlåtelseavtal eller förhandsavtal till överlåtelsehandlingen och för övriga förvärv av mark, inklusive förvärv av en bostadslägenhet, söks på basis av utkastet till överlåtelseavtal eller förhandsavtal till överlåtelsehandling. Stöd för förvärv av mark som säljs på exekutiv auktion söks på basis av intyg som auktionsförrättaren har gett till inroparen. Stöd för anskaffning av lösöre söks på basis av anbud. Hand- eller reserveringspeng som har betalts på basis av utkastet till överlåtelseavtal, förhandsavtal till överlåtelsehandlingen eller anbud innan ansökan blivit anhängig får vara högst lika stor som självriskandelen av det godtagbara anskaffningspriset.

79 §
Ansökningstid

Stöd skall sökas innan arbetet, utvecklingsprojektet eller ett annat projekt inleds, innan mark eller lösöre förvärvas eller driften inleds eller åtgärden vidtas.

Stöd för forskning angående jordbruk eller för riksomfattande utvecklings- och forskningsprojekt som avses i 53 och 65 § skall sökas hos jord- och skogsbruksministeriet före utgången av oktober året innan stöd beviljas. Av särskilda skäl får ansökan som gäller jordbruksundersökning inlämnas även efter utgången fataljtid, dock innan forskningsarbetet påbörjas.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan uppta även senare inlämnade ansökningar gällande byggande till behandling, om byggnadsplanen eller ett utkast till byggnadsplan har tillställts arbetskrafts- och näringscentralen och inledandet av byggandet har föranletts av tvingande skäl som inte beror på sökanden, såsom eldsvåda, krav från myndigheterna gällande djurs välfärd vilka föranleder omedelbara åtgärder eller av andra motsvarande orsaker.

En preliminär plan om anskaffning av avelsfår jämte tidtabeller skall tillställas arbetskrafts- och näringscentralen före auktionen och stödansökan skall anhänggigöras omedelbart efter auktionen.

Förutom för i 2 mom. avsedda ändamål får stöd som avses i denna förordning ansökas kontinuerligt.

Utan hinder av vad som bestäms ovan i 5 mom. och om marknadsläget så kräver eller i syfte att säkerställa att stödmedlen räcker till kan jord- och skogsbruksministeriet dock genom beslut uppställa en tidsfrist inom vilken stöd inte får sökas för ändamål som nämns i beslutet.

80 §
Stödansökan gällande lån

Utöver vad som bestäms i 78 § skall till en stödansökan som gäller statligt lån eller räntestöd fogas kreditinstitutets kreditlöfte innan ansökan inlämnas.

Ansökan om betalningslättnader lämnas in till kreditinstitutet som sköter lånet.

81 §
Ansökan om statsborgen

Ansökan om statsborgen lämnas in till det kreditinstitut hos vilket det lån som borgen gäller söks eller som har beviljat detta eller till vilket det har överförts. Kreditinstitutet skall sända ansökan jämte sitt utlåtande därom till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område landsbygdsföretaget är beläget.

82 §
Beviljande av stöd

Arbetskrafts- och näringscentralen beviljar stödet. Om kostnaderna för projektet dock överskrider det maximibelopp som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet genom förordning, skall genom ansökan anskaffas utlåtande av jord- och skogsbruksministeriet. På ansökan kan arbetskrafts- och näringscentralen vid behov också besluta om ändring av villkoren för stöd som den beviljat eller om beviljande av kompletterande stöd för ett projekt, om villkoren för beviljande av stöd fortfarande uppfylls och ett ändamålsenligt genomförande av projektet förutsätter att villkoren ändras eller kompletterande stöd beviljas. Behovet av kompletterande stöd skall föranledas av en orsak som inte skäligen har kunnat förutses då stödet söktes och beviljades. Arbetskrafts- och näringscentralen kan överföra ett stöd som den beviljat till gårdsbruksenhetens eller landsbygdsföretagets nya ägare, om också den nya ägaren uppfyller de villkor som utgjort förutsättning för beviljandet av stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar stöd för undersökningar enligt 65 § 1 och 2 mom., för riksomfattande utvecklingsprojekt enligt 53 § samt för riksomfattande landsbygdsforskningsprojekt enligt 65 § 4 mom. efter att ha fått ett utlåtande i ärendet av den landsbygdspolitiska samarbetsgrupp som avses i 100 §.

I beslutet om beviljande av stöd skall nämnas åtminstone stödets totala belopp samt särskilt en eventuell andel från EG och en nationell andel i såväl procent som mark och euro, de godtagbara kostnaderna, vid behov hur de fördelas, villkoren för beviljande av stödet, utbetalningstidpunkterna, utbetalningsvillkoren och utbetalningsförfarandet samt villkoren för återkrav av stödet.

Det beslut genom vilket stöd har beviljats upphör att gälla ett år efter det att beslutet meddelades, om den första raten av stödet inte har betalts eller begäran om betalning av den eller om att få lyfta lånet inte har framställts inom nämda tidsfrist. Tidsfristen som gäller i 53 och 65 § avsedda undersöknings- och utredningsprojekt löper dock utden sista dagen i oktober det år då beslutet meddelades. Tidsfristen kan dock förlängasom en ansökan inlämnats före utgången av tidsfristen, om det förekommer särskilt vägande skäl för förlängningen.

Ett avslagsbeslut skall motiveras klart.

15 kap.

Utbetalning av stöd

83 §
Myndighet som utbetalar bidrag

Den myndighet som beviljat bidraget betalar det på ansökan på grundval av en godtagbar utredning om anskaffningen av fast eller lös egendom, kostnaderna för projektet eller för utförandet av arbete eller vidtagandet av en åtgärd. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstecentral ansvarar för den tekniska förmedlingen av bidragets utbetalning, efter att ha erhållit betalningsförordnande av bidragets utbetalningsmyndighet.

Medlen som jord- och skogsbruksministeriet har betalt för jordbruksforskning skall vara deponerade på ett statligt transaktionskonto som står till förfogande för den som utför uppgiften, och de får lyftas allteftersom arbetet framskrider. För utförande av en uppgift kan också förskott betalas. På förskott tillämpas vad som bestäms i 89 § 1 mom.

Utbetalningen av stöd som hänför sig till investeringar i företagsverksamhet förutsätter att investeringen har gjorts i överensstämmelse med de begränsningar och tillståndsvillkor som andra myndigheter än den som beviljar stödet har ställt och att tillräcklig utredning om att dessa iakttagits har gi vits.

84 §
Utbetalningsverk

Vid betalning och sökande om förskott av sådant stöd samt redovisningar och utredningar därom vars kostnader finansieras av garantisektionen vid EUGFJ skall iaktas vad som i gemenskapens lagstiftning eller i lag bestäms eller med stöd av gemenskapens lagstiftning eller lag om utbetalningsverket bestäms eller föreskrivs.

85 §
Tiden för ansökan om utbetalning

Med undantag av bidrag som beviljats i form av startstöd för unga jordbrukare enligt 42 § skall ansökan om utbetalning av bidrag göras inom den tid som utsatts i stödbeslutet och varom bestäms i förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Stöd betalas inte på basis av en försenad ansökan, om arbetskrafts- och näringscentralen inte på ansökan som gjorts före utgången av tidsfristen av särskilt vägande skäl har beviljat tillägstid för ansökan om utbetalning. Den tilläggstid som kan beviljas får vara högst tre månader.

Bidrag kan betalas högst två år efter utgången av det i 2 § 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda programmets giltighetstid. Sedan giltighetstiden för ett program som avses i 2 punkten i nämnda moment har gått ut kan delfinansierat stöd enligt programmet inte betalas, om det inte särskilt bestäms i gemenskapens lagstiftning.

Vad som i 3 mom. bestäms om bidrag som beviljats för utvecklingsprojekt gäller utöver vad som föreskrivs i 1 mom. också bidrag som har beviljats för företagsverksamhet i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt.

86 §
Utbetalning av bidrag som beviljats för anskaffning av lösöre

Lösöre anses vara anskaffat när hela köpeskillingen är betald och äganderätten har övergått. Bidrag betalas inte för anskaffningar som finansierats med avbetalningsköp eller på något annat motsvarande sätt. Bidraget får betalas i en eller flera poster på det sätt som närmare bestämts i förordning som utfärdats av jord- och skogsbruksministeriet.

87 §
Betalning av startstöd till unga jordbrukare

Bidragsdelen i startstödet till unga jordbrukare betalas utan särskild ansökan i tre årliga rater, av vilka den första är 40 procent och de två följande 30 procent av det beviljade bidraget. Den första bidragsraten betalas den sista mars eller den sista oktober efter det att stödet beviljats. För betalning krävs det att villkoren för beviljande och utbetalning av stödet är uppfyllda, med undantag av utbildningskravet. Den andra raten betalas ett år efter betalning av den första raten och den tredje raten ett år efter betalning av den andra raten.

Den sista raten betalas inte förrän bidragstagaren har påvisat att alla villkor har uppfyllts, och om den första och den andra raten inte har betalts betals ingen rat förrän bidragstagaren visat att villkoren uppfyllts. Utredningen om att villkoren har uppfyllts skall senast inom två månader efter att tidsfristen har gått ut tillställas den som beviljat stödet. Vad som i 85 § 2 mom. bestäms om sökande av utbetalning av stöd tillämpas på tillställandet av utredningen.

88 §
Betalning av byggnadsbidrag som beviljats för företagsverksamhet

Stöd som beviljats för en byggnadsinvestering betalas i högst fem rater. För att en bidragspost skall betalas ut förutsätts att byggnaden är i ett skede som motsvarar den sammanlagda andelen av bidraget som skall betalas ut och de tidigare utbetalda andelarna av bidraget. Den första och den sista raten skall dock vara minst 20 procent av bidraget. Den sista raten betalas först när byggnaden är helt färdig. Över byggskedet skall företes ett intyg. Intyget utfärdas av den myndighet som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, eller av någon annan inspektör som godkänts av arbetskrafts- och näringscentralen i stödbeslutet.

Vid ansökan om utbetalning av bidrag skall dessutom företes verifikat över byggkostnaderna till det belopp som motsvarar den bidragsrat som skall betalas ut.

89 §
Utbetalning av stöd som beviljats för utvecklingsprojekt

Stöd som beviljats för ett utvecklingsprojekt betalas, eventuellt förskott inbegripet årligen enligt påvisade kostnader i högst tre rater. I förskott får betalas högst 30 procent av bidraget. Den andra raten får betalas först när den del av projektet som motsvarar den första och den andra raten har genomförts och en redogörelse för användningen av medlen har tillställts arbetskrafts- och näringscentralen och, i fråga om riksomfattande projekt, jord- och skogsbruksministeriet. Ett villkor för att den sista raten skall betalas är att stödtagaren lämnar in en utredning över sin verksamhet, användningen av medlen och genomförandet av utvecklingsprojektet i enlighet med villkoren i stödbeslutet.

Delfinansierat stöd kan betalas i förskott endast om stödtagaren är en privaträttslig allmännyttig sammanslutning vars medelanskaffning enligt stadganderna grundar sig på fysiska personernas medlemsavgifter eller de motsvarande inkomster.

Förskottet anses inte som stödberättigad utgift vid ansökan om finansiering ur EG:s medel. När den andra eller tredje årliga raten betalas, skall det ses till att de ur EG:s medel och de ur nationella medel betalda andelarna av det beviljade stödet senast efter utbetalningen av den tredje raten är i sådan proportion sinsemellan som det i stödbeslutet har förutsatts. Av förskottet eventuellt uppkommen förlust anses som nationell skada.

Stöd som beviljats för investeringar enligt 57 § 1 mom. 2 punkten betalas på grundval av godtagbara verifikat i högst två rater efter det att investeringen har gjorts och en utredning över användningen av medlen i enlighet med villkoren i stödbeslutet har lämnats in till arbetskrafts- och näringscentralen inom utsatt tid.

90 §
Utbetalning av byggnadsbidrag som ingår i ett utvecklingsprojekt

Bidrag som beviljats för en byggnadsinvestering, eventuellt förskott inbegripet, betalas med avvikelse från 89 § i högst fem rater. I förskott får betalas till högst 20 procent av bidragsbeloppet. För att de övriga raterna skall betalas ut förutsätts att byggnaden är i ett skede som motsvarar den sammanlagda andelen av bidraget som skall betalas ut och de tidigare utbetalda andelarna av bidraget. Den sista raten, som utgör mist 20 procent av de beviljade bidraget, betalas dock först när byggnaden är helt färdig. Över byggskedet skall företes ett intyg. Intyget utfärdas av den myndighet som bestämts genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, eller av någon inspektör som godkännts i arbetskrafts- och näringscentralens stödbeslut.

Vad som bestäms i 88 § 2 mom. tillämpas också på utbetalning av det i 1 mom. avsedda bidraget.

Stöd får inte betalas så att EG:s stödandel som enligt programmet skall användas för verksamhetslinjen i fråga överskrids under programperioden.

91 §
Utbetalning av stöd som beviljats för forskning

Stöd som beviljats för forskning, eventuellt förskott inbegripet, betalas årligen enligt betalda kostnader i högst tre rater, inklusive förskott.

I förskott kan betalas högst 50 procent av bidraget. I förskott betalas i allmänhet dock högst ett belopp som motsvarar behovet för ett halvt år. Den följande raten som betalas i förskott kan betals först när den del av forskningen som motsvarar den föregående raten har genomförts och en redogörelse för användningen av medlen och framskridandet av arbetet har tillställts jord- och skogsbruksministeriet. Redogörelsen skall innefatta en redovisning till vilken skall bifogas kopior av kontoverifikat.

Ett villkor för att den sista raten skall betalas är att stödtagaren in inom utsatt tid lämnar en utredning över sin verksamhet, användningen av medlen och att forskningen har genomförts i enlighet med villkoren i stödbeslutet. Den sista raten är minst 15 procent av det beviljade stödet.

92 §
Styrgrupp

För styrningen och uppföljningen av utvecklingsprojektet och vid behov andra projekt skall utses en styrgrupp, som arbetskrafts- och näringscentralen godkänner. Utöver en företrädare för arbetskrafts- och näringscentralen skall styrgruppen bestå av företrädare för de övriga finansiärerna av projektet och ett med hänsyn till projektets omfattning tillräckligt antal sakkunniga. Styrgruppen kan dock lämnas ovald, om utvecklingsprojektets kostnader är högst 17 000 euro.

Trots styrgruppen svarar sökanden för att projektet genomförs som sig bör och att stödmedlen används i överensstämmelse med författningarna. Arbetskrafts- och näringscentralens företrädare i styrgruppen kan inte i styrgruppen bevilja tillstånd för sådana ändringar i projektets innehåll, genomförandet eller finansieringen om vilka det enligt författningarna eller stödbeslutet ankommer på arbetskrafts- och näringscentralen att besluta.

De kostnader som föranleds av att de myndigheter som hör till styrgruppen deltar i gruppens verksamhet är inte projektkostnader, om deltagandet hänför sig till tjänsteutövningen.

93 §
Uppvisande av verifikat

Om det för utbetalning av stöd förutsätts att verifikat uppvisas för utbetalningsmyndigheten eller, i fråga om stöd i anknytning till lånet, för kreditinrättningen eller arbetskrafts- och näringscentralen, skall denna instans tillställas de kvitton som fogas till stödtagarens bokföring. Kopiorna av verifikaten skall fogas till stödhandlingarna och stämplas innan de sänds tillbaka till stödtagaren.

94 §
Bedömning av verkningarna

Stöd beviljas på villkor att stödtagaren efter det att den åtgärd eller det projekt som fått stöd har genomförts företer en utredning över genomförandet. Av utredningen skall det framgå hur projektet har genomförts och projektets verkningar. Utredningen skall före tes inom två år efter betalningen av den sista stödraten eller lyftandet av lånet. I fråga om riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt gäller dock att utredningen skall lämnas in före utgången av mars året efter finansieringsåret I fråga om övriga utvecklingsprojekt skall utredningen företes på sätt varom närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall bedöma verkningarna av de stöd den beviljat och hur de mål som uppställts för stöden har uppnåtts.

Jord- och skogsbruksministeriet skall, utöver vad som bestäms om bedömningen av stöd som delfinansieras av EU, regelbundet och på det sätt och i den omfattning som det finner bäst utföra eller låta utföra bedömningar om verkningarna av och funktionsdugligheten hos stöd som avses i denna förordning.

16 kap.

Uppsägning och återkrav av stöd

95 §
Lån och bidrag som skall betalas tillbaka

När lån och bidrag sägs upp och när stöd återkrävs skall det samtidigt beslutas om det kapital som skall betalas skall betalas i en eller flera rater. Samtidigt skall också bestämmas en tid för återbetalningen, som inte får vara längre än ett år i fråga om bidrag och två år i fråga om statliga lån.

96 §
Räntestöd som skall betalas tillbaka

Om betalningen av räntestöd inställs på grund av att äganderätten till den egendom för vilken lån beviljats har övergått i andra händer eller en verksamhet har upphört eller inskränkts väsentligt, betalas räntestöd till den dag då äganderätten övergick eller till den tidpunkt då verksamheten upphörde eller inskränktes väsentligt, om inte något annat följer av de beslut genom vilket betalningen av räntestödet inställts. Räntegottgörelsebelopp som betalats för tiden efter nämnda tidpunkt återkrävs hos låntagaren. I övriga fall betalas räntestöd till den dag då beslutet om inställande gavs om inte något annat följer av de beslut genom vilket betalningen av räntestödet inställts.

17 kap.

Särskilda bestämmelser

97 §
Tiden för utförande av arbete och förlängning av tiden

Ett arbete för vilket lån eller bidrag som avses i finansieringslagen har beviljats skall slutföras inom två år från den tidpunkt då stödet beviljades, om inte av motiverade skäl förlängning av tiden för utförande av arbetet har beviljats. Arbete som gäller utvecklingsprojekt skall likväl slutföras i enlighet med i 50 § 4 mom. bestämda tidsfrist.

Förlängning skall sökas innan tidsfristen har gått ut. Förlängning får beviljas för högst ett år i taget och sammanlagt för högst två år. För utvecklingsprojekt kan dock beviljas högst ett år förlängning.

Ansökan om förlängning av tiden för utförande av arbetet skall tillställas den arbetskrafts- och näringscentral, som fattat beslut om beviljandet av stöd.

98 §
Aktionsgrupper

Arbetskrafts- och näringscentralen kan bevilja stöd för verksamhet av en sådan lokal aktionsgrupp vars åtgärdsprogram godkänts på sätt som bestämms i 7 § 3 mom. 5 punkten. Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar samtidigt om det maximibelopp av euro som utgör den ram inom vilken de projekt som aktionsgruppen förordat beviljas stöd.

Den huvudsakliga uppgiften för den regionala aktionsgrupp som deltar i genomförandet av mål 1-program och regionala program för utveckling av landsbygden är att ansvara för uppgörandet och genomförandet av samt informationen om utvecklingsplanen för sin region. Den regionala aktionsgruppen skall bistå dem som ansöker om bidrag och projektgenomförarna vid beredningen och genomförandet av projekt samt bistå dem i deras kontakter med myndigheterna.

Den lokala aktionsgruppen behandlar de projektförslag som lagts fram för den och avger utlåtande om dem till arbetskrafts- och näringscentralen, som fattar beslut om förslagen. Av de ekonomiska ramar som reserverats för en grupp får arbetskrafts- och näringscentralen bevilja bidrag bara till en sådan bidragssökande som den lokala aktionsgruppen har förordat. Stödtagaren skall begära av den lokala aktionsgruppen ett utlåtande om ansökan om utbetalning av stöd.

99 §
Samordning av företags- och projektstöd

När arbetskrafts- och näringscentralen beviljar stöd för annat än gårdsbruk, bostadsbyggande eller förvärv av bostadsfastighet, skall ansökan innan saken avgörs behandlas vid arbetskrafts- och näringscentralen så att därvid beaktas såväl de principer för beviljande av företagsstöd enligt lagstiftning angående stöd för företagsverksamhet och i de författningar som utfärdats med stöd av den som de tyngdpunkter för stöd som iakttagits vid arbetskrafts- och näringscentralen och, i fråga om stöd som delfinansieras med medel ur EUGFJ, de principer som överenskommits i mål-, landsbygds- eller gemenskapsinitiativprogrammet. Vid samordningen skall även beaktas stödnivåerna enligt ovan nämnda lagstiftning, om inte något annat följer av EG:s förordning om utveckling av landsbygden, finansieringslagen och de mål som uppställts i programmen. I behandlingen av ansökan deltar de personer på avdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralen som behandlar företagsstöd så som därom bestäms i förordningen om arbetskrafts- och näringscentraler (93/1997) och i arbetskraftsoch näringscentralens arbetsordning. Till ansökningshandlingarna skall fogas en promemoria eller ett protokollsutdrag över behandlingen. Ett förslaget om de kostnader som kan stödas och stödbeloppet skall ingå i promemorian eller protokollet.

100 §
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en landsbygdspolitisk samarbetsgrupp, vars ordförande och övriga medlemmar utses av statsrådet. I samarbetsgruppen skall de ministerier vara företrädda vilkas verksamhetsområde omfattar ärenden som hänför sig till utvecklingen av landsbygden samt sådana övriga organisationer vilkas verksamhet väsentligt påverkar utvecklingen av landsbygden. Samarbetsgruppen kan ha temagrupper, av vilka var och en koncentrerar sig på ett visst delområde i anslutning till utvecklingen av landsbygden.

Arbetet i den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen utförs som tjänsteuppdrag till den del arbetet utförs vid ministeriet eller arbetet utförs av någon annan tjänsteman som är medlem i samarbetsgruppen. Av anslaget för utveckling av landsbygden får samarbetsgruppen årligen använda högst två procent för samarbetsgruppens mötesarvoden och övriga arvoden, resekostnader och omkostnader samt för lönekostnader för sådana för viss tid anställda som samarbetsgruppen behöver och som på del- eller heltid arbetar som samarbetsgruppens eller någon av temagruppernas sekreterare eller sköter motsvarande uppgifter. Jord- och skogsbruksministeriet är då arbetsgivare. Arvoden eller lön får bara i undantagsfall betalas till personer som står i tjänste- eller annat arbetsförhållande till staten.

Samarbetsgruppen skall utarbeta ett reglemente för sin verksamhet. Reglementet godkänns av jord- och skogsbruksministeriet. Samarbetsgruppen skall årligen tillställa jord- och skogsbruksministeriet en utredning över medelsanvändningen och en berättelse om sin verksamhet.

Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen skall, så som närmare bestäms när samarbetsgruppen tillsätts,

1) följa landsbygdsutvecklingen på riksnivå,

2) samordna åtgärderna för utveckling av landsbygden samt befrämja en effektiv användning av de resurser som riktas till landsbygden,

3) befrämja arbetet för utveckling av landsbygden på riksnivå, regionalt och lokalt,

4) höja beredskapen att utnyttja av EU delfinansierade program och andra verktyg för utveckling av landsbygden,

5) göra upp handlingsprogram för främjandet av utvecklingen av landsbygden, samt

6) avge utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet inbegripet förslag till beslut om fördelning av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt gällande landsbygden.

På samarbetsgruppens verksamhet tillämpas vad som i övrigt föreskrivs om kommittéer.

101 §
Annan behörighet

Om inte något annat bestäms i finansieringslagen eller i förordning av statsrådet, skall den myndighet som beviljat stöd också besluta om ändring av stödvillkoren, överföring av stödet samt om annat som gäller enskilda stödtagare eller samma utvecklingsplan.

Den myndighet enligt 1 mom. som beviljat stöd meddelar också förhandsbesked enligt 49 § 2 mom. finansieringslagen.

102 §
EU-finansiering

Medel ur EUGFJ får användas för stöd som avses i 26―28, 35, 45, 47, 49 och 50 §.

Det ministerium för vilket jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 8 § 1 mom. finansieringslagen har ställt medel ur EUGFJ till förfogande för genomförande av program som fonden finansierar skall tillställa jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter om förvaltningen av fondens medel som förutsätts i gemenskapens lagstiftning.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral tillställer Europeiska gemenskapernas kommission verifikat över de kostnader som betalningen av stöd som beviljats ur EUGFJ åsamkat staten och ansöker hos kommissionen om såväl förskott som utbetalning som baserar sig på ersättning för kostnaderna, efter att ha fått tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet.

103 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Förordningens 3―16 kap., 97―102 § och 103 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som särskilt stadgas genom förordning av statsrådet.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som har inlämnats på grund av finansieringslagen och som är anhängiggjorda när denna förordning träder i kraft.

För utredningar, intyg och utbetalningsansökan som hänför sig till stöd enligt lagen om jord- och skogsbrukets strukturpolitiska åtgärder tillämpas 102 § 2 och 3 mom. i denna förordning.

Helsingfors den 21 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.