598/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om stöd för spånadslin och fiberhampa vilka producerats år 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 §, 3 § 1 mom. och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller det ansökningsförfarande om stöd för spånadslin och fiberhampa vilka producerats år 2000 och som skall iakttas vid tillämpning av kommissionens förordning (EEG) nr 1164/89 om närmare bestämmelser för stödet för spånadslin och fiberhampa, nedan fiberförordningen.

2 §
Anmälan om arealer

I fråga om anmälan om arealer för spånadslin och fiberhampa tillämpas vad som i jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000) föreskrivs om anmälan om arealer.

3 §
Förändringar till anmälan om arealer

Då det gäller ändringar i arealer skall en anmälan om såningsarealer lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen senast den sista såningsdagen, som kommissionen har fastställt för jordbruksgrödor.

Anmälan om såningsarealer skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för år 2000 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jordoch skogsbruksministeriet för år 2000.

4 §
Odlingsanmälan

Odlaren eller uppdragsgivaren för spånadslinodling skall enligt vad som föreskrivs om saken i artikel 5 i fiberförordningen och i jord- och skogsbruksministeriets beslut nummer 43/99 om utsädesmängden samt tidsfristen för odlingsdeklaration vid odling av hampa lämna in odlingsanmälan jämte bilagor till den myndighet som avses i 15 §.

Odlingsanmälan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 203 för år 2000 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2000.

5 §
Bilagor till odlingsanmälan

Odlaren eller uppdragsgivaren för spånadslinodling skall lämna in utredningar som bilaga till odlingsanmälan enligt vad som föreskrivs om saken i artikel 2, 3 och 5 i fiberförordningen till den myndighet som avses i 15 §.

Om garantibeviset för den hampa som odlas gäller utsäde som använts av flera odlare (t.ex. samma säck med utsäde fördelats mellan olika odlare), skall det ursprungliga garantibeviset bifogas till en av odlingsanmälningarna och den bör innehålla hänvisning till de andra odlingsanmälningar som beviset gäller (odlarnas namn och lägenhetssignum). På motsvarande sätt skall de andra odlingsanmälningarna åtföljas av en vidimerad kopia av det ursprungliga garantibeviset.

Om odlingsanmälan lämnas av uppdragsgivaren för spånadslinodling, skall anmälan åtföljas av en kopia av odlarens anmälan om arealer eller anmälan om odlarens lägenhetssignum inom det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

6 §
Stödansökan

Odlaren eller uppdragsgivaren för spånadslinodling skall enligt vad som föreskrivs om saken i artikel 8 i fiberförordningen lämna in stödansökan jämte bilagor till den myndighet som avses i 15 §.

Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 202 för år 2000 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2000.

7 §
Bilagor till stödansökan

Odlaren eller uppdragsgivaren för spånadslinodling skall lämna in utredningar som bilaga till stödansökan enligt vad som föreskrivs om saken i artikel 8 i fiberförordningen till den myndighet som avses i 15 §.

Avtal om beredningsåtagande, som skall inlämnas som bilaga till stödansökan, skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 233 för år 2000 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2000.

8 §
Bärgande av skörd innan stödansökan inlämnas

Bärgande av skörd innan stödansökan som avses i 6 § inlämnas skall anmälas enligt vad som föreskrivs om saken i artikel 4 i fiberförordningen.

Anmälan om bärgande av skörd skall inlämnas skriftligen till den myndighet som avses i 15 §. Anmälan skall åtminstone innehålla odlarens namn och adress, slåttertid samt bas- och jordbruksskiftenas signum för de slagna arealerna.

9 §
Produktionsintyg för spånadslin

Odlaren, den första beredaren eller uppdragsgivaren för spånadslinodling skall enligt vad som föreskrivs om saken i artikel 10 i fiberförordningen lämna in produktionsintyg för spånadslin till den myndighet som avses i 15 §.

Som produktionsintyg skall andvändas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 206 för år 2000 som den myndighet som avses i 15 § har förhandsifyllt.

10 §
Garanti

Innan en garanti enligt artikel 12 a i fiberförordningen kan ställas, skall den som ställer garantin bli registrerad i kundregistret vid jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet. Den som ställer garantin skall lämna in interventionsenhetens registreringsblankett till den myndighet som avses i 15 §.

Den som ställer garantin skall returnera blanketten för anmälan om garanti och en eventuell bankgarantihandling till den myndighet som avses i 15 §.

11 §
Beredningsbevis

Odlaren, den första beredaren eller uppdragsgivaren för spånadslinodling skall enligt vad som föreskrivs om saken i artikel 12 a i fiberförordningen lämna in ett beredningsbevis till den myndighet som avses i 15 §.

Som beredningsbevis accepteras exempelvis kopior på fakturor av produktförsäljning tillsammans med månatliga resuméer gällande lagerbokföring eller något motsvarande tillförlitligt bevis.

12 §
Minimiavkastning

För att konstatera huruvida minimiavkastningen uppnåtts, skall odlaren av spånadslin och fiberhampa senast den 30 juni 2001 lämna in vägningsbevisen eller kopior av dem till den myndighet som avses i 15 §.

Odlaren kan vid behov be att resten av den linhalm som inte levererats till beredaren skall uppmätas i odlarens lagerutrymme av den myndighet som avses i 15 §.

13 §
Godkännande av den första beredaren av spånadslin och fiberhampa

Enligt artikel 5 a i fiberförordningen beviljas stöd endast för spånadslin och fiberhampa som bereds av en godkänd första beredare.

Den första beredaren av spånadslin och fiberhampa skall ansöka om godkännande hos den myndighet som avses i 15 §. Ansökan om godkännande av den första beredaren skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 234 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Ansökan om godkännande skall åtföljas av beskrivningar, utredningar och förbindelser enligt vad som föreskrivs om saken i artikel 5 a i fiberförordningen.

14 §
Anmälan om mängden fiber i lager

Odlare och uppdragsgivare för spånadslinodling som bereder själv eller låter bereda lin-/hamphalmen och första beredare och försäljare av lin- och hampfiber skall lämna in uppgifter om den mängd från Europeiska gemenskapen härstammande lin- och hampfiber som de hade i sin besittning i slutet av föregående månad. Anmälan gäller långa och korta fibrer (exempelvis lin och hampa som skäktats, häcklats eller bearbetats på något annat sätt). Anmälan gäller inte oberedda lin- eller hampstjälkar.

Anmälan om mängden fiber i lager skall månatligen senast den sjunde dagen varje månad lämnas in till den myndighet som avses i 15 §. Anmälan skall göras på jordoch skogsbruksministeriets blankett nummer 205 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

15 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökan om stöd, utredningar och anmälningar jämte bilagor, nedan ansökan, skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral där driftscentrumet för odlarens gårdsbruksenhet eller anmälarens verksamhetsställe är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till den landsbygdsavdelning där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsavdelningen.

De behöriga myndigheter som avses i fiberförordningen i fråga om behandling och övervakning av ansökningar för spånadslin och fiberhampa utgörs av landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna.

16 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1164/89, EGT nr L 121, 29.4.1989, s. 4

Helsingfors den 21 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.