595/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av 34 § aravaförordning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet

ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 34 § 1 och 4 mom., av dessa lagrum 34 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 403/1998, som följer:

34 §
Nedsättning av annuiteten för hyresbostadsaravalån

Överstiger medelhyran i ett hyreshus eller hyran för en hyresbostad på grundvalen av den första annuiteten de maximala boendeutgifter som avses i 7 § lagen om bostadsbidrag, kan Statskontoret i fråga om lån som beviljats av bostadsfonden och kommunen i fråga om lån som beviljats av kommunen på ansökan av låntagaren sänka den första annuiteten för hyreshuslånet eller hyresbostadslånet högst så mycket att den ovan nämnda nivån för boendeutgifterna nås. Annuiteten kan då sänkas med högst 0,3 procentenheter. Ansökan skall göras före den tidpunkt från vilken den första annuiteten skall räknas.


På ansökan av låntagaren kan Statskontoret på de grunder som anges i 1 mom. också senare under lånetiden sänka annuiteten för andra än i 3 mom. avsedda lån högst så mycket att den ovan nämnda nivån för boendeutgifterna nås. Annuiteten kan då sänkas med högst 50 procent. Lånetiden får dock inte överstiga den maximala lånetid som föreskrivs med stöd av 42 § aravalagen. Vid nedsättning av annuiteten används som grund för beräkning av lånetiden en 2-procentig förändring i konsumentprisindex. Nedsättningen av annuiteten förutsätter att husets ägare har fusionerat sina hyreshus till ett enda bolag eller, om det finns grundad anledning till det, till ändamålsenliga enheter och jämnat ut hyrorna i husen eller att ägaren har vidtagit andra åtgärder genom vilka hyresnivån kan göras skäligare.


Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2000 och den tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Bestämmelserna i 34 § 4 mom. tillämpas även på de annuiteter för långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som sänks efter att denna förordning trätt i kraft, om lånen har beviljats före den 15 juni 1998 eller på basis av ansökningar som då varit anhängiga.

Helsingfors den 21 juni 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.