556/2000

Given i Helsingfors den 15 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nationellt stöd till södra Finland som betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändras i statsrådets beslut av den 20 januari 2000 om nationellt stöd till södra Finland som betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter 2000 (25/2000) 6 § 2 mom., 7 § 4 mom., 14 § 1 mom. och beslutets bilaga 2 samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §
Produktionsstöd för mjölk

Mellan den 1 januari och den 31 mars 2000, de nämnda dagarna inberäknade, kan produktionsstöd betalas för hela den producerade mjölkmängden. Stöd betalas dock inte till den del en sådan tilläggsavgift som avses i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, nedan förordningen om mjölkkvoter, tas ut för mjölken.

Från och med den 1 april 2000 kan produktionsstöd för mjölk betalas till producenten för hela den producerade mjölkmängden, dock inte till den del en sådan tilläggsavgift som avses i förordningen om mjölkkvoter tas ut för mjölken. Betalningen av produktionsstödet förutsätter att producenten har en individuell referenskvantitet för mjölk.


7 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd betalas till högst följande belopp (mk/djurenhet):

Regionerna A och B
Dikor 420
Tjurar, 6 mån. och över 2 210
Tackor 2 260
Hongetter 2 260
Svin 1 930
Hönor 1 705
Övriga fjäderfän 1 610
Hästar 1 600

14 §
Beaktande av kommissionens beslut

Vid betalningen av stöd skall kommis-sionens beslut 2000/167/EG och 2000/364/EG iakttas.Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 2

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER FÖR DJURENHETER

Djurenhet = de

de
Dikor och mjölkkor 1
Tjurar och kvigor, 2 år och över 1
Tjurar och kvigor, 6 mån. ― under 2 år 0,6
Tackor 0,15
Hongetter 0,48
Suggor 0,7
Hönor (inklusive moderhönor) 0,013
Broilrar 0,0053
Moderdjur av broiler 0,025
Moderdjur av gås, anka och kalkon 0,026
Moderdjur av and och fasan, hägnade 0,013
Hästar, över 6 mån.
― avelsston (inklusive ponnyston) 1
― finska hästar 0,85
― 1―3 år gamla övriga hästar och ponnyer 0,60
BILDANDE AV DJURENHETER I FRÅGA OM SLAKTSVIN OCH SÅDANA

KALKONER, GÄSS OCH ANKOR SAMT HÄGNADE ÄNDER OCH FASANER SOM FÖDS UPP TILL KÖTTDJUR

13 slaktade slaktsvin 1 de
223 slaktade kalkoner 1 de
325 slaktade gäss 1 de
585 slaktade ankor 1 de
1 375 slaktade hägnade änder 1 de
1 375 slaktade hägnade fasaner 1 de

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.