555/2000

Given i Helsingfors den 15 juni 2000

Statsrådets förordning om lagringsstöd för skogsbär, skogssvamp och stenmurklor år 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de lagringsstöd för skogsbär, skogssvamp och stenmurklor som skall betalas för år 2000.

2 §
Bestämmande av stödet

Beloppet av lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp beräknas utgående från den mängd skogsbär och skogssvamp som finns lagrad den 30 juni 2000. Beloppet av lagringsstöd för stenmurklor beräknas utgående från den mängd stenmurklor som finns lagrad den 31 mars 2000.

Den som erhåller stöd skall med hjälp av verifikat och bokföring påvisa att de köpta mängderna är riktiga. Den som erhåller stöd skall även med hjälp av plockarförteckningar påvisa att de köpta bären och svamparna plockats inom området för nordligt stöd.

3 §
Ansökan om lagringsstöd

Ansökan om lagringsstöd skall göras senast den 17 juli 2000 hos den arbetskraftsoch näringscentrals landsbygdsavdelning inom vars område lagret är beläget. Ansökan görs på blankett Blnr 237, som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §
Utbetalning av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer beloppet av det lagringsstöd som betalas för skogsbär, skogssvamp och stenmurklor utgående från lagrens värde inom ramen för de anslag som anvisats för ändamålet.

Arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning betalar lagringsstödet till stödtagarna efter det att jord- och skogsbruksministeriet har meddelat de fastställda stödnivåerna.

5 §
Övervakning

Arbetskrafts- och näringscentralernas landsbyggdsavdelningar övervakar att de uppgifter som sökanden har uppgivit på blanketten är riktiga. Övervakningen sker genom att bokföringen och lagren granskas.

Om den redovisning som avses i 2 § 3 mom. inte lämnas förkastas ansökan.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2000 och gäller till och med den 31 december 2000.

Helsingfors den 15 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Niina Kauhajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.