540/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922) 3 a §, sådan den lyder i lag 1552/1994, och

fogas till lagen en ny 3 b § som följer:

3 a §

Fördrag och andra internationella förpliktelser behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde fördraget eller förpliktelsen enligt sakinnehållet hör.

Utrikesministeriet behandlar fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter. Ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag behandlas av utrikesministeriet tillsammans med statsrådets kansli.

Utrikesministeriet biträder vid samordningen av i 1 mom. avsedda internationella ärenden som behandlas vid olika ministerier. Statsrådets kansli samordnar dock på det sätt som bestäms i 3 b § 2 mom. ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag samt ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som behandlas i Europeiska unionen.

3 b §

Ärenden som avgörs i Europeiska unionen behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde ärendet enligt sakinnehållet hör.

Statsrådets kansli samordnar beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs i Europeiska unionen och som behandlas av olika ministerier, om inte något annat bestäms genom förordning av statsrådet i fråga om någon kategori av ärenden .


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

De tjänster som inrättas vid statsrådets kansli på grund av flyttningen av EU-sekretariatet kan besättas första gången utan att de ledigförklaras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 26/2000
GrUB 9/2000
RSv 73/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Vid förfall för statsministern, Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.