517/2000

Given i Helsingfors den 31 maj 2000

Lag om ändring av 30 och 43 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998) 30 § 3 mom. och 43 § 2 mom. som följer:

30 §
Personal

Behörighetsvillkoren för rektor och lärare bestäms genom förordning av statsrådet. Utbildningsstyrelsen kan vid behov utfärda bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i förordningen. Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren.

43 §
Övergångsbestämmelse som gäller personalen

De tjänsteinnehavare och befattningshava- re, arbetstagare samt timlärare som avses i 1 mom. och som när denna lag träder i kraft har rätt till periodisk ersättning eller lön på indragningsstat, har fortfarande rätt till nämnda förmåner enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2000.

Utan hinder av 43 § 2 mom. betalas avgångsbidrag och utbildningsstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2000
KuUB 2/2000
RSv 55/2000

Helsingfors den 31 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.