501/2000

Given i Helsingfors den 2 juni 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av kap. 6.13.2 1 punkten i cirkuläret om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bestämmelserna i kap. 6.13.2 1 punkten i cirkuläret 35/00 om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000

BEMYNDIGANDE: 3 § 2 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

1 §
Registreringsanmälan

Lantbrukets Datacentral Ab sänder till producenten tre registreringsanmälningar för ansökan om stöd för nötkreatur som slaktats år 2000 (Blnr 152). I varje registreringsanmälan anges de nötkreatur som slaktats under den i anmälan nämnda tidsperioden. Registreringsanmälningarna sänds för följande tidsperioder: 1.1―31.3. (registreringsanmälan I), 1.4―15.8. (registreringsanmälan II) och 16.8―31.12 (registreringsanmälan III).

Producenten skall granska registreringsanmälningarna och vid behov rätta felaktiga uppgifter på det sätt som anges i denna förordnings 2 § samt sända registreringsanmälningarna till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom de tider som nämns i 3 §.

2 §
Granskning av registreringsanmälan

Om ett fel, som beror på en felaktig uppgift i djuridentifikationsregistret, uppdagas vid granskningen av registreringsanmälan skall producenten själv rätta uppgiften i djuridentifikationsregistret via normala anmälningskanaler.

Om det finns ett fel i registreringsanmälan som beror på en felaktig eller bristfällig uppgift i slakteriet skall producenten tillsammans med registreringsanmälan sända en kompletteringsanmälan (Blnr 153) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Till anmälan skall fogas en slaktlikvid, antingen i original eller en kopia, av djur som fattas. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet sänder kompletteringsanmälan jämte bilagor till Lantbrukets Datacentral för vidare utredningar.

3 §
Inlämnande av registreringsanmälan hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet

Producenten behöver inte foga bilagor till den ansökan om stöd för slaktade kvigor och tjurar (Lnr 141) som han sänder till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Däremot är det för att nationellt stöd för slaktade kvigor och tjurar skall kunna utbetalas nödvändigt att lämna in registreringsanmälan hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Registreringsanmälan I skall tillställas kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 16 juni 2000, registreringsanmälan II senast den 29 september 2000 och registreringsanmälan III senast den 16 februari 2001.

4 §
Antal slaktade kvigor och tjurar som ligger till grund för det nationella stödet

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet får, för utbetalning av stödet, den uppgift om antalet slaktade kvigor och tjurar som ligger till grund för det nationella stödet från djuridentifikationsregistret via jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

5 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.