498/2000

Given i Helsingfors den 29 maj 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 4 § och bilaga 2 i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 mars 1998 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (238/1998), sådana de lyder i beslut 627/1998, som följer:

4 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i kemikaliärenden

Produkttillsynscentralen uppbär de fasta avgifter som anges i bilaga 2 för följande prestationer enligt kemikalielagen:

1) behandlig av en sådan anmälan om ett nytt ämne som avses i 20 § kemikalielagen,

2) behandlig av en ansökan om sådant undantag från skyldigheten att göra anmälan om ett nytt ämne som avses i 8 § socialoch hälsovårdsministeriets beslut (1642/ 1993);

3) behandlig av en ansökan om godkännande av ett auktoriserat testlaboratorium enligt 57 § kemikalielagen,

4) behandlig av sådana ansökningar och anmälningar om biocidpreparat eller verksamt ämne som avses i 6 kap. kemikalielagen,

5) utlåtanden till andra behöriga myndigheter, samt

6) behandlig av uppgifter som har sänts in enligt 48 a § kemikalielagen.


Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2000.

Om ett ärende har blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft skall för de prestationer som avses i ärendet uppbäras avgift enligt bestämmelserna som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 29 maj 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Pentti Wavela

Bilaga 2

FASTA AVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV KEMIKALIELAGEN

1. Behandling av en anmälan om ett nytt änme som avses i 20 § kemikalielagen, inklusive sådana undersökningar som avses i bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets beslut

1.1. Reducerad anmälan (SHMb 1642/1993)

Anmälan enligt bilaga 1 C 2 000 mk
Anmälan enligt bilaga 1 B 5 000 mk

1.2. Anmälan om polymerer (SHMb 876/1994)

Reducerad anmälan enligt bilaga 1 D 2 000 mk
Omfattande anmälan enligt bilaga 1 D 5 000 mk

1.3. Egentlig anmälan (SHMb 1642/1993)

Anmälan enligt bilaga 1 A 15 000 mk
Undersökningar enligt bilaga II nivå 1 4 000 mk
Undersökningar enligt bilaga II nivå 2 10 000 mk

Ifall sökanden har gjort en reducerad anmälan om ett ämne skall från avgiften dras av det belopp som tidigare uppburits för en anmälan om samma ämne.

2. De undantag som räknas upp i social- och hälsovårdsministeriets beslut 1642/1993

2.1. I beslutets 8 § 4 punkten angivet undantag i samband med produktiv forskning och utveckling 1 000 mk
2.2. Ändring av ovan nämnt beslut om undantagstillstånd 500 mk
2.3. Behandlig av uppgifter som nämns i beslutets 8 § 3 punkten 100 mk

3. Godkännande av auktoriserat testlaboratorium som avses i 57 § kemikalielagen

3.1. Omfattande inspektion 25 000 mk
3.2. Reducerad inspektion 15 000 mk
3.3. Inspektion i samband med senare tillsyn 5 000 mk
3.4. Beslut 1 000 mk
3.5. Ändring av beslut 500 mk

4. Behandling av ansökningar och anmälningar för biocidpreparat eller verksamt ämne som avses i 6 kapitel kemikalielagen

4.1. Behandling av en ansökan om godkännande av ett verksamt ämne 750 000 mk
- Första godkännande av ett verksamt ämne i det fall att ansökan gäller 625 000 mk
enbart preparat inom produkttillsynscentralens ansvarsområde

4.2. Behandling av en ansökan om godkännande och registrering av ett preparat

4.2.1. Första godkännande av ett preparat 105 000 mk
- Tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 35 000 mk/verksamt ämne
4.2.2. Temporärt godkännande av preparat 105 000 mk
- Tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 35 000 mk
4.2.3. Ömsesidigt godkännande av preparat 20 000 mk
4.2.4. Första registrering av lågriskpreparat 30 000 mk
4.2.5. Ömsesidig registrering av lågriskpreparat 10 000 mk
4.2.6. På sökandens begäran definition av ett preparat inom en ramformulering 10 000 mk
4.2.7. Godkännande av ett preparat inom en ramformulering 10 000 mk

4.3. Övriga förfaranden som gäller biocidpreparat

4.3.1. Tillstånd för exceptionell användning av ett preparat 10 000 mk
4.3.2. Anmälan om försöksverksamhet 2 500 mk
4.3.3. Tillstånd för försöksverksamhet 7 500 mk

5. Utlåtanden till andra höriga myndigheter

5.1. Utlåtande om ansökan om godkännande av ett verksamt ämne 415 000 mk
5.2. Utlåtande om första godkännandet av ett preparat 45 000 mk
- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 15 000 mk/verksamt ämne
5.3. Utlåtande om ansökan om temporärt godkännande av ett preparat 45 000 mk
- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 15 000 mk/verksamt ämne
5.4. Utlåtande om ansökan om ömsesidigt godkännande av ett preparat 6 000 mk
5.5. Utlåtande om ansökan om första registrering av lågriskpreparat 10 000 mk
5.6. Förhandsgodkännande av skyddskemikalier:
Toxikologisk bedömning av preparat och verksamt ämne 32 000 mk
- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 15 000 mk/verksamt ämne
5.7. Förhandsgodkännande av en antifoulingprodukt:
Toxikologisk bedömning av preparat och verksamt ämne 32 000 mk
- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 15 000 mk/verksamt ämne

6. Årsavgifter för behandling av de uppgifter som sänts in enligt 48 a § kemikalielagen

6.1. Behandling av uppgifter som nämns i social- och hälsovårdsministeriets beslut 377/1998:

- Verksamhetsidkarens antal anmälningar, 1 - 100 st. 180 mk/st./år
- Överstigande antal efter 100 st. 90 mk/st./år

7. Särskilda avgiftsbestämmelser

För ett positivt eller negativt beslut uppbärs en lika stor avgift.

Om en ansökan eller anmälan som har tillställts produkttillsynscentralen återtas eller på annat sätt blir upplöst innan ärendet har slutbehandlats, uppbärs i avgift 35 procent av det belopp som annars skulle ha debiterats sökanden eller anmälaren.

För behandling enligt punkterna 4.1., 4.2. och 5. av en ansökan om att biocidpreparat skall godkännas eller registreras på nytt, uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften.

I samband med inlämnande av ansökningar som avses i punkterna 4.1. och 4.2.1 - 4.2.4 uppbärs en förskottsavgift som utgör 35 % av den tabellenliga avgiften.

Produkttillsynscentralen kan sänka den i punkterna 4. och 5. angivna avgiften med 25 procent om den arbetstid som krävs för behandlingen av ärendet avsevärt underskrider den tid som normalt används för en sådan prestation. På motsvarande sätt kan produkttillsynscentralen höja avgiften med 25 procent om tiden för behandlig av ärendet till följd av att utredningen, som ansökaren har inlämnat är bristfällig eller av annat speciellt skäl, avsevärt överstiger den tid som normalt används för en sådan prestation.

För ändring av beslut som avses i punkterna 4. och 5. uppbärs följande behandlingsavgifter:

- för behandling av en ansökan som förutsätter omprövning av beslutsförutsättningarna (väsentlig ändring) uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften

- för behandling av en ansökan som inte förutsätter omprövning av beslutsförutsättningarna (smärre ändring) uppbärs 10 procent av den tabellenliga avgiften

- för teknisk ändring av ett givet beslut eller för ändring av något annat motsvarande skäl uppbärs 1 000 mk.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.