483/2000

Utfärdad den 26 maj 2000

Arbetsordning för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 145/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning bestäms om ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna vid ministeriet, styrningen av ministeriets förvaltningsområde, ministeriets verksamhetsenheter och deras uppgifter, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

Om de frågor som nämns i 1 mom. gäller dessutom vad som på andra ställen bestäms om dem.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §
Ledningen av ministeriet

Ministern leder verksamheten vid ministeriet. Om de ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde handläggs av fler än en minister, leds verksamheten vid ministeriet av respektive minister. Ministrarna bistås av var sin ledningsgrupp.

3 §
Styrningen av förvaltningsområdet

Inom ministeriets förvaltningsområde tillämpas vid ministeriet resultatorienterad ledning och mellan ministeriet och ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet resultatstyrning.

Resultatplanen för ministeriet godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen. Om de ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde handläggs av fler än en minister, godkänner respektive minister på föredragning av kanslichefen resultatmålen i fråga om sitt eget område.

Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings verksamhetsområde godkänns av avdelningens chef på föredragning från respektive enhet vid avdelningen och resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till verksamhetsområdet för en enhet utanför avdelningarna av kanslichefen på föredragning från enheten.

4 §
Ledningsgruppen

Ledningsgruppen handlägger och samordnar vittsyftande och principiellt viktiga ärenden som gäller ministeriet och förvaltningsområdet. Om de ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde handläggs av fler än en minister, handläggs sådana ärenden av ledningsgruppen för ministern på respektive område. Ärenden som gäller ministeriets hela verksamhetsområde samordnas på ministrarnas gemensamma möten.

Till ledningsgruppen kallar ministern kanslichefen och ett nödvändigt antal andra tjänstemän.

3 kap.

Avdelningar och verksamhetsenheter utanför avdelningarna

5 §
Verksamhetsenheter

Vid ministeriet finns följande verksamhetsenheter för behandling av ärenden som hör till dess verksamhetsområde:

1) utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen, samt

2) kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen.

Dessutom finns vid ministeriet verksamhetsenheter utanför avdelningarna, nämligen förvaltningsenheten, ekonomienheten, dataenheten, internationella sekretariatet och kommunikationsenheten.

Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen
6 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för utbildningsoch forskningspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning,

2) yrkesutbildning, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för en annan avdelning,

3) vuxenutbildning,

4) yrkeshögskolor och yrkeshögskolestudier,

5) universitet och universitetsstudier,

6) studiestöd,

7) vetenskaplig forskning,

8) arkivväsendet,

9) examensnämnderna för examina i finska och svenska,

10) ärenden som gäller auktoriserade translatorer, samt

11) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden i fråga om lokalprojekt och statsbidrag, när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 16 § åläggs internationella sekretariatet.

Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning och vetenskapliga forskning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och med beaktande av arbetslivets behov prognostiseringen av utbildningsbehovet.

Sakkunnigorgan inom avdelningens verksamhetsområde är rådet för utvärdering av högskolorna och delegationen för studiestödsärenden.

Chef för avdelningen är en överdirektör som förordnas av ministern.

7 §
Ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för utbildningsoch forskningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk och inrättningar:

universiteten (vetenskaps- och konsthögskolor),

yrkeshögskolorna,

utbildningsstyrelsen och läroanstalterna som hör till dess verksamhetsområde,

studentexamensnämnden,

besvärsnämnden för studiestöd,

länsstyrelserna till den del de hör till avdelningens verksamhetsområde,

centret för internationellt personutbyte,

Finlands Akademi,

forskningscentralen för de inhemska språken,

arkivverket,

Depåbiblioteket, samt

CSC-Tieteellinen Laskenta Oy.

8 §
Enheter

Vid utbildnings- och forskningpolitiska avdelningen finns enheten för allmänutbildning, yrkesutbildningsenheten, yrkeshögskoleenheten, universitetsenheten, vuxenutbildningsenheten och forskningspolitiska enheten.

Chef för en enhet är en direktör eller en annan tjänsteman som förordnas av ministern.

9 §
Enheternas uppgifter

Enheten för allmänutbildning handlägger ärenden som gäller förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning samt studentexamen, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan enhet. Dessutom handlägger enheten ärenden som gäller musik- och andra konstläroanstalter samt övrig konstundervisning.

Yrkesutbildningsenheten handlägger ärenden som gäller yrkesutbildning, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan enhet eller annan avdelning.

Yrkeshögskoleenheten handlägger ärenden som gäller yrkeshögskolor och yrkeshögskolestudier samt försök med yrkeshögskolor, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan enhet.

Universitetsenheten handlägger ärenden som gäller universitet och universitetsstudier samt bolaget CSC-Tieteellinen Laskenta Oy, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan enhet. Dessutom handlägger enheten sådana personalärenden vid universiteten som hör till ministeriets verksamhetsområde.

Vuxenutbildningsenheten handlägger ärenden som gäller vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och främjande av utbildningspolitik som bygger på principen om livslångt lärande.

Forskningspolitiska enheten handlägger ärenden som gäller vetenskaplig forskning, forskarskolor, vetenskaplig informationsförsörjning och arkivväsendet, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan avdelning.

Enheterna samarbetar vid behov sinsemellan under ledning av den behöriga enheten.

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen
10 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) konst,

2) det allmänna biblioteksväsendet,

3) museiväsendet,

4) mediekultur,

5) kulturarvet,

6) upphovsrätt,

7) övrig kulturverksamhet,

8) idrott,

9) ungdomsarbete,

10) förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska relationer i samarbete med den andra avdelningen och de övriga verksamhetsenheterna,

11) aktiebolaget Oy Veikkaus Ab, samt

12) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller lokalprojekt och statsbidrag, när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 16 § åläggs internationella sekretariatet.

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för kultur, konst, idrott och ungdomsarbete inom verksamhetsområdet.

Sakkunnigorgan inom avdelningens verksamhetsområde är upphovsrättsrådet, statens kommission för konstverk, statens idrottsråd, delegationen för ungdomsärenden och kommissionen som bereder statsbidragen till ungdomsorganisationerna.

Chef för avdelningen är en överdirektör som förordnas av ministern.

11 §
Ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk och inrättningar:

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

biblioteket för synskadade,

museiverket,

Statens konstmuseum,

förvaltningsnämnden för Sveaborg,

Finlands filmarkiv,

statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd, samt

länsstyrelserna till den del de hör till avdelningens verksamhetsområde.

12 §
Enheter

Vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen finns konst- och kulturarvsenheten, mediekulturenheten, idrottsenheten, ungdomsenheten samt utvecklings- och serviceenheten.

Chef för en enhet är en direktör eller en annan av ministern förordnad tjänsteman.

13 §
Enheternas uppgifter

Konst- och kulturarvsenheten handlägger ärenden som gäller konst, främjande av konsten, konstorganisationen och konstinrättningar, museiväsendet samt kulturarvet.

Mediekulturenheten handlägger ärenden som gäller främjandet av kulturen, det audiovisuella området och annan kulturindustri, kulturinrättningar, det allmänna biblioteksväsendet och upphovsrätt.

Idrottsenheten handlägger ärenden som gäller motions- och idrottsverksamhet, medborgarverksamhet inom motion och idrott, samhällelig utveckling av idrott, ärenden som gäller nationellt samarbete samt, om inte ärendet hör till verksamhetsområdet för en annan avdelning, idrottsutbildningscentrer.

Ungdomsenheten handlägger ärenden som gäller ungdomsväsendet, ungdomsverksamhet, förbättrande av de ungas levnadsförhållanden samt ungdomspolitisk koordinering.

Utvecklings- och serviceenheten handlägger ärenden som gäller avdelningens budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, aktiebolaget Oy Veikkaus Ab, förvaltning och personal inom verksamhetsområdet samt lokalprojekt.

Enheterna fungerar vid behov i samarbete med varandra under ledning av den behöriga enheten.

Verksamhetsenheter utanför avdelningarna
14 §
Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten handlägger ärenden som gäller förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde samt personalen, om ärendet inte hör till en avdelnings verksamhetsområde, tjänster inom ämbetsverket och dokumentförvaltning, personalutbildning, religionsfrihet, evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religiösa samfund, stupade, samordning av arbetsmarknadsfrågor inom ministeriet och förvaltningsområdet samt beredskapsplanering. Dessutom handlägger enheten med stöd av förordningen om förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet (159/1995) de ärenden som hör till ministeriet i egenskap av fastighetsenhet samt bereder ärenden i fråga om lokalprojekt och anläggningsprojekt som hör till avdelningarna.

Chef för enheten är förvaltningsdirektören.

15 §
Ekonomienheten

Ekonomienheten handlägger ärenden som gäller ministeriets och förvaltningsområdets budgetförslag, ärenden som gäller EU:s strukturfonder, annan samordning av verksamhets- och ekonomiplanering och intern kontroll, kontroll av användningen av statsunderstöd och EU:s strukturfondsmedel, betalningsrörelsen och redovisningen samt löneräkningen.

Chef för enheten är ekonomichefen.

16 §
Internationella sekretariatet

Internationella sekretariatet handlägger ärenden som gäller utveckling av ministeriets internationella verksamhet samt gemensamma uppgifter i det bilaterala kultursamarbetet, det nordiska samarbetet, det multilaterala samarbetet och närområdessamarbetet. Sekretariatet skall också bistå i besöksärenden samt handlägga ärenden som gäller verksamhet bland utlandsfinländare, frändefolksprogrammet och Institutet för Ryssland och Östeuropa. Till sekretariatets uppgifter hör också att samordna ärenden som gäller Europeiska unionen, svara för förvaltningen av EU-dokument, följa verksamheten i de för ministeriet centralaste organen som handlägger unionsärenden och förmedla information i anslutning till den, informera om aktuella ärenden som gäller unionen samt för övrigt bistå ministeriet i ärenden som gäller Europeiska unionen. Till sekretariatet hör också att för utbildningsoch forskningspolitiska avdelningen och kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen bereda finansieringsbeslut som gäller sådana anslag för bilateralt samarbete som anvisats ministeriet gemensamt. Finansieringsbesluten bereds i samarbete med vederbörande avdelning.

Sakkunnigorgan inom sekretariatets verksamhetsområde är Finlands Unescokommission.

Chef för sekretariatet är en direktör som förordnas av ministern.

17 §
Dataenheten

Dataenheten handlägger ärenden som gäller utvecklingen och samordningen av ministeriets och förvaltningsområdets databehandling, de informationstekniska verksamhetsbetingelserna, ministeriets bibliotek och informationstjänst samt utvecklingen i fråga om distribution och anskaffning av statistikmaterial och annan information som ministeriet behöver.

Chef för enheten är en tjänsteman som förordnas av ministern.

18 §
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenhetens uppgift är att bistå ministrarna, kanslichefen och ministeriets enheter i informationsverksamheten samt sköta utvecklings- och serviceuppgifter i samband med ministeriets kommunikation.

Chef för enheten är en tjänsteman som förordnas av ministern.

19 §
Övriga uppgifter för verksamhetsenheter utanför avdelningarna

Utöver vad som ovan bestäms om uppgifterna för verksamhetsenheterna utanför avdelningarna handlägger de vid behov ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller lokalprojekt och statsbidrag samt internationella ärenden.

Verksamhetsenheterna utanför avdelningarna är underställda kanslichefen, som vid behov utfärdar närmare bestämmelser om handläggningen av ärenden vid en enhet.

20 §
Tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet och direkt lyder under kanslichefen

Tjänstemän som är direkt underställda kanslichefen handlägger de ärenden som kanslichefen bestämmer.

Ministeriets interna revision lyder direkt under kanslichefen.

4 kap.

Verksamhets- och ekonomiplanering samt uppföljning

21 §
Verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag

Avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna uppgör för det egna verksamhetsområdets del en plan i fråga om verksamhet och ekonomi samt budgetförslag och förslag till detaljerad indelning av budgeten.

Ekonomienheten samordnar utifrån de i 1 mom. nämnda planerna och förslagen ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för ministeriet och dess förvaltningsområde samt till budgetförslag och detaljerad indelning av budgeten.

Ekonomienheten sköter i samarbete med avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna ärenden i samband med överskridande av förslagsanslag och ändringar i den detaljerade indelningen. Överskridningstillstånd som gäller vinstmedel av tippning föredras av avdelningen i fråga.

22 §
Verksamhetsberättelse

Avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna uppgör en berättelse om sitt verksamhetsområde för föregående kalenderår.

Ekonomienheten uppgör utgående från de i 1 mom. nämnda berättelserna ett förslag till verksamhetsberättelse för ministeriets förvaltningsområde.

5 kap.

De ledande tjänstemännens uppgifter

23 §
Kanslichefens uppgifter

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet har kanslichefen till uppgift att i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare

1) styra, leda och övervaka den resultatorienterade ledningen och resultatstyrningen inom ministeriets förvaltningsområde,

2) samordna och övervaka funktionerna vid avdelningarna och vid verksamhetsenheterna utanför avdelningarna samt delta i beredningen och genomförandet av ärenden som är vittsyftande eller på annat sätt viktiga,

3) svara för utvecklingen av personalen, förvaltningen och den övriga verksamheten vid ministeriet,

4) följa och bedöma utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde och ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

5) bereda och för ministern föredra avdelningarnas och de utanför avdelningarna stående verksamhetsenheternas resultatplaner på framställning av dem och följa upp hur de förverkligas,

6) föredra förvaltningsområdets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt verksamhetsberättelse för ministern, samt

7) handlägga de ärenden som ministern ålägger kanslichefen för handläggning.

Vid ministeriets chefsmöte behandlas under ledning av kanslichefen betydande ärenden som gäller ministeriet och dess verksamhetsområde i förberedande syfte. Till chefsmötena kallar kanslichefen cheferna för avdelningarna, företrädarna för personalen och vid behov andra tjänstemän.

24 §
Uppgifter för chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning har till uppgift att

1) leda och övervaka verksamheten vid avdelningen,

2) se till att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat,

3) godkänna resultatmålen för enheterna vid avdelningen samt för ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde på framställning av dem och följa upp hur målen uppnås, samt

4) följa och bedöma utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och ta behövliga initiativ.

25 §
Uppgifter för chefen för en enhet vid en avdelning och chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna

I fråga om de uppgifter chefen för en enhet vid en avdelning eller för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna har, gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 24 § om vilka uppgifter chefen för en avdelning har.

6 kap.

Utnämningar, tjänstledigheter, ställföreträdare och semestrar

26 §
Utnämningar

Alla tjänster är gemensamma för ministeriet. Ministern utnämner eller anställer personal vars avlöning sker enligt minst löneklass A 22 eller motsvarande, om inte på annat ställe bestäms annorlunda.

Annan personal än den som avses i 1 mom. utnämns eller anställs av chefen för den aktuella avdelningen eller verksamhetsenheten utanför avdelningarna. Andra tjänstemän än de som avses i 1 mom. och som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet utnämns eller anställs dock av förvaltningsdirektören.

27 §
Tjänstledigheter

Tjänstledigheter som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av förvaltningsdirektören eller av en tjänsteman vid förvaltningsenheten som kanslichefen har förordnat.

Korta sådana tjänstledigheter som avses i 1 mom. för högst nio vardagar beviljas likväl chefen för en enhet vid en avdelning och övriga direkt underlydande tjänstemän av avdelningens chef och tjänstemännen vid en enhet inom en avdelning av enhetens chef. Tjänstemän vid en enhet utanför avdelningarna beviljas sådan tjänstledighet av chefen för verksamhetsenheten.

Chefen för en avdelning eller en verksamhetsenhet utanför avdelningarna samt en tjänsteman som inte är placerad vid någon verksamhetsenhet beviljas tjänstledighet som avses i 2 mom. av förvaltningsdirektören eller av en tjänsteman vid förvaltningsenheten som förordnats av kanslichefen.

Andra tjänstledigheter än de som avses i 1―3 mom. beviljas

1) tjänstemän som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde för högst två år, av ministern och för en längre tid, av statsrådets allmänna sammanträde,

2) tjänstemän som utnämnts av ministern, av kanslichefen, samt

3) andra tjänstemän, av den som utnämner tjänstemannen.

28 §
Utnämning till tidsbegränsat tjänsteförhållande

Beslut om utnämning till tjänsteman i tidsbegränsat tjänsteförhållande fattas

1) för högst ett år av ministern och för en längre tid av statsrådets allmänna sammanträde, när republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner till motsvarande tjänst, samt

2) i övrigt av den som enligt 27 § 4 mom. beviljar tjänstledighet.

29 §
Fastställande av ansökningstider

Kanslichefen fastställer hur lång ansökningstiden skall vara i fråga om de tjänster enligt 4 § 2―6 punkten förordningen om undervisningsministeriet (162/1997) som ledigförklaras. Längden på ansökningstiderna för övriga tjänster fastställs av förvaltningsdirektören.

30 §
Tillstånd till bisyssla

Beslut i ärenden som gäller en bisyssla fattas av kanslichefen i fråga om chefen för en avdelning och chefen för en enhet vid en avdelning och chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna.

För övriga tjänstemäns vidkommande beslutar chefen för avdelningen eller chefen för verksamhetsenheten utanför avdelningarna i ärenden som gäller en bisyssla. Beslut om ärenden som gäller bisysslor för tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet fattas av förvaltningsdirektören.

31 §
Handläggning av personalärenden

Ärenden som avses i 26 §, 27 § 1, 3 och 4 mom. och i 28―30 § samt utfärdande av intyg när en tjänsteman säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör föredras från förvaltningsenheten.

32 §
Ställföreträdare

Till ställföreträdare för kanslichefen, när denne är förhindrad att sköta sin tjänst, förordnar ministern chefen för en avdelning eller en annan tjänsteman utnämnd av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde.

Till ställföreträdare för chefen för en avdelning förordnar kanslichefen chefen för en enhet inom samma avdelning och till ställföreträdare för chefen för en enhet vid en avdelning förordnar avdelningens chef en tjänsteman inom samma enhet.

Till ställföreträdare för chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna förordnar kanslichefen en tjänsteman vid samma enhet.

33 §
Semestrar

Tiden för semestrarna och semesterordningen liksom avvikelser från dem samt övriga ärenden som gäller semestrarna avgörs av kanslichefen i fråga om en chef för en avdelning och en chef för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna.

De ärenden som nämns i 1 mom. avgörs av avdelningens chef i fråga om cheferna för enheterna vid avdelningen och övriga direkt underlydande tjänstemän och av chefen för respektive enhet vid en avdelning eller chefen för respektive verksamhetsenhet utanför avdelningarna i fråga om tjänstemännen. Förvaltningsdirektören avgör de i 1 mom. nämnda ärendena i fråga om tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet.

7 kap.

Beredning av ärenden

34 §
Samarbetet mellan avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna

I ett sådant ärende under beredning som också gäller verksamhetsområdet för en annan avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna skall beredaren ha kontakt också med dem.

35 §
Föredragningstillstånd

En föredragningslista för statsrådets allmänna sammanträde eller för finansutskottet får inte utan tvingande skäl delas ut innan ministern har underrättats om saken och godkänt att ärendet förs till föredragning.

36 §
Underrättande av ministrarna och kanslichefen

Ministern och kanslichefen skall underrättas om de viktigaste ärendena som aktualiseras eller är under arbete inom verksamhetsområdet för en avdelning eller en enhet utanför avdelningarna. Likaså skall de i god tid underrättas om föredragningen av de viktigaste ärendena och då så bestäms få handlingarna för påseende.

37 §
Avvikande från den fastställda arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är en tjänsteman skyldig att vid behov utföra alla uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för tjänstemannens avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna förordnar.

8 kap.

Avgörande av ärenden

38 §
Ärenden som avgörs av ministern

Ministern avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas vid ministeriet, om inte beslutanderätten har getts en tjänsteman enligt vad som bestäms i det följande.

Ministern avgör ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande eller om det skall på remiss till statsrådets finansutskott.

Om det råder tvivel om ett ärende skall betraktas som principiellt så viktigt eller vittsyftande att det skall avgöras av ministern, beslutar ministern om han eller hon betraktar ärendet som ett sådant.

39 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller utlåtanden om ärenden som hör till verksamhetsområdet för fler än en avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna.

Kanslichefen avgör dessutom i fråga om ministeriet och dess personal ärenden som gäller

1) de anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet och fördelningen av dem mellan verksamhetsenheterna,

2) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

3) förordnande om tjänsteresor för chefen för en avdelning eller för en enhet utanför avdelningarna,

4) ingående av sådana avtal som avses i 44 § statstjänstemannalagen (750/1994) om anställningsvillkor för andra tjänstemän än dem som nämns i lagens 26 §, samt

5) utfärdande av intyg till tjänstemän som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när tjänstemannen säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör.

40 §
Ärenden som avgörs av chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden om ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) användningen av anslag som anvisats avdelningen eller ställts till dess förfogande, om uppgiften inte i ministeriets interna budget har överförts på en underlydande tjänsteman eller förbehållits ministern,

3) meddelande av anvisningar till ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde,

4) placeringen av personal vid avdelningens enheter,

5) förordnanden om tjänsteresor för cheferna för enheterna vid avdelningen och andra tjänstemän direkt under chefen för avdelningen, samt

6) utfärdande av intyg till andra tjänstemän vid avdelningen än dem som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när de säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör.

41 §
Ärenden som avgörs av chefen för en enhet vid en avdelning

Chefen för en enhet vid en avdelning avgör ärenden som gäller

1) betänkanden av kommittéer inom enhetens verksamhetsområde, kommittéernas arvoden och kostnadsersättningar samt andra medel som ställs till deras förfogande med undantag av lönerna för den personal som har uppdraget som huvudsyssla, om inte ärendet skall avgöras av kommittén själv,

2) fastställande av den årshyra som utgör grund för statsandel och återkrav av statsbidrag,

3) donationer till allmännyttigt ändamål av lös egendom som tagits ur bruk,

4) utlämnande av handling enligt 14 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), överföring till en annan myndighet av en begäran om att få ta del av en handling enligt 15 § samma lag och tillstånd enligt 27―30 § samma lag i ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde,

5) förordnande om tjänsteresor för enhetens tjänstemän, samt

6) personalen och övrig intern förvaltning vid ämbetsverk eller inrättningar som hör till enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet skall avgöras av avdelningens chef.

Cheferna för enheterna vid utbildningsoch forskningspolitiska avdelningen avgör ärenden som gäller beviljande av statsandel eller statsunderstöd för anläggningsprojekt.

Cheferna för enheterna vid kultur-, idrottsoch ungdomspolitiska avdelningen avgör ärenden som överdirektören vid avdelningen genom resultatavtalet har överfört på dem.

42 §
Ärenden som avgörs av chefen för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen

Överdirektören vid utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen avgör förutom de ärenden som bestäms i 40 § sådana ärenden som skall avgöras vid ministeriet och som gäller

1) beviljande av tjänstledighet för högst två år för en chef eller direktör för ett ämbetsverk eller en inrättning som hör till avdelningens verksamhetsområde samt fastställande av lönen och utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande i sådana fall då uppgifterna som hör till en sådan chefs- eller direktörstjänst skall skötas på högst ett år,

2) personalen och annan intern förvaltning vid utbildningsstyrelsen, samt

3) fastställande av omfattningen på anläggningsprojekt och den maximala storleken på statsunderstödet.

43 §
Ärenden som avgörs av chefen för enheten för allmänutbildning

Chefen för enheten för allmänutbildning avgör utöver de ärenden som bestäms i 41 § ärenden som gäller

1) beviljande av tillstånd att göra upp gemensamma läroplaner för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning,

2) tillstånd att bevilja ett större antal arbetsdagar i grundläggande utbildning än vad som föreskrivs, samt

3) ordnande av rehabilitering i samband med specialundervisning samt av utvecklings-, handlednings- och stöduppgifter i samband med denna undervisning.

44 §
Ärenden som avgörs av chefen för forskningspolitiska enheten

Chefen för forskningspolitiska enheten avgör utöver de ärenden som bestäms i 41 § ärenden som gäller förordnande av adjungerade medlemmar i translatorsexamensnämnden samt fastställande av månadsarvodet för nämndens ordförande, arvodet för handläggaren av rättelseyrkanden och arvodet för bedömning av examina för auktoriserade translatorer.

45 §
Ärenden som avgörs av chefen för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen

Överdirektören vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen avgör förutom de ärenden som bestäms i 40 § ärenden som gäller beviljande av tjänstledighet för högst två år för en chef eller direktör för ett ämbetsverk eller en inrättning som hör till avdelningens verksamhetsområde samt fastställande av lönen och utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande i sådana fall då uppgifterna som hör till en sådan chefseller direktörstjänst skall skötas på högst ett år.

46 §
Ärenden som avgörs av chefen för idrottsenheten

Chefen för idrottsenheten avgör förutom de ärenden som bestäms i 41 § ärenden som gäller statens idrottsråd och användningen av anslagen för rådet.

47 §
Ärenden som avgörs av chefen för ungdomsenheten

Chefen för ungdomsenheten avgör förutom de ärenden som bestäms i 41 § ärenden som gäller delegationen för ungdomsärenden och kommissionen som bereder statsbidragen till ungdomsorganisationerna och användningen av anslagen för dem.

48 §
Ärenden som avgörs av chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna

Chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna avgör i fråga om sin enhet i tillämpliga delar de ärenden som nämns i 40 och 41 §.

49 §
Ärenden som avgörs av chefen för förvaltningsenheten

Utöver de ärenden som nämns i 48 § avgör förvaltningsdirektören ärenden som gäller

1) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet inte hör till kanslichefen,

2) utfärdande av intyg till andra tjänstemän vid en verksamhetsenhet utanför avdelningarna än dem som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när tjänstemannen säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör,

3) förordnande om tjänsteresor för tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet, samt

4) registrering, sändning och arkivering av handlingar.

50 §
Ärenden som avgörs av chefen för ekonomienheten

Förutom de ärenden som nämns i 48 § avgör ekonomichefen ärenden som gäller

1) uppgifter som hör till ministeriet i egenskap av räkenskapsverk, om de inte hör till kanslichefen, chefen för en avdelning eller chefen för en enhet vid en avdelning eller till chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna, samt

2) godkännande av statsbidragsutredningar eller vidtagande av andra åtgärder på föredragning av den tjänsteman som utfört granskningen när chefen för respektive avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna är jävig.

51 §
Ärenden som avgörs av andra tjänstemän

En tjänsteman som kanslichefen förordnar från förvaltningsenheten avgör ärenden som gäller ålderstillägg, tjänstgöringstillägg, semesterersättningar samt andra lönetillägg eller tilläggsarvoden som enligt tjänste- och kollektivavtal eller avtal eller bestämmelser om anställningsvillkor skall beviljas tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet.

En tjänsteman som kanslichefen förordnar från förvaltningsenheten avgör utan föredragning ärenden som gäller utnyttjande av den yttranderätt som ministeriet har i egenskap av fastighetsenhet samt ingående av avtal och uppgörande av beställningar samt på föredragning ärenden som gäller beslut om utbetalning av statsandelar och -understöd som beviljats för anläggningsprojekt som hör till verksamhetsområdet för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen.

En tjänsteman som förvaltningsdirektören förordnar från förvaltningsenheten avgör utan föredragning ärenden som gäller uppgörande av beställningar i fråga om skötsel och underhåll av den byggnadsförmögenhet som hör till ministeriet i egenskap av fastighetsenhet, om kostnaderna är högst 500 000 mark.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

52 §
Grupper

Vid ministeriet finns följande tills vidare tillsatta grupper: gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning, samarbetsgruppen för EU:s strukturfonder och gruppen för utveckling av den svenskspråkiga utbildningen och kulturen.

Föreskrifter om gruppernas uppgifter ges i ministeriets beslut om tillsättning av grupperna.

53 §
Beredskapschefen och skyddschefen

Ministeriets beredskapschef har till uppgift att styra och samordna ministeriets förberedelser för undantagsförhållanden. Beredskapschef är kanslichefen. Beredskapschefens ställföreträdare är en tjänsteman som kanslichefen förordnar till uppgiften.

Skyddschefen och skyddschefens ställföreträdare förordnas av kanslichefen.

54 §
Verksamhetsenheternas personalmöten

Cheferna för avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna skall regelbundet kalla verksamhetsenhetens personal till möte.

55 §
Övriga interna bestämmelser

Bestämmelser om samarbete mellan ministeriet och de anställda ingår i det avtal om samarbete vid undervisningsministeriet som avses i 15 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988).

Om uppgifterna i egenskap av räkenskapsverk bestäms närmare i ekonomistadgan och om den interna revisionen i instruktionen för intern revision.

Om registrering och arkivering av handlingar bestäms närmare i arkivstadgan.

Om ministeriets information bestäms vid behov närmare i informationsanvisningen.

56 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juni 2000. Genom denna arbetsordning upphävs arbetsordningen för undervisningsministeriet av den 25 april 1997 jämte ändringar.

57 §
Övergångsbestämmelse

Internationella enhetens namn ändras den 1 juni 2000 till internationella sekretariatet. På samma gång överförs följande ärenden som är anhängiga vid enheten till ministeriets kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelning: ärenden som gäller statsunderstöd till kulturinstituten, ärenden som gäller statsunderstöd till utlandsföreningar och ärenden som gäller statsunderstöd till vissa publikationer. Till avdelningen överförs uppgiften att fatta finansieringsbeslut som hör till verksamhetsområdet och som gäller sådana anslag för bilateralt samarbete som anvisats ministeriet gemensamt. Till utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen överförs de ärenden som gäller finsk-svenska utbildningsrådet samt uppgiften att fatta finansieringsbeslut som hör till avdelningens verksamhetsområde och som gäller sådana anslag för bilateralt samarbete som anvisats ministeriet gemensamt.

Helsingfors den 26 maj 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Kanslichef
Vilho Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.