468/2000

Given i Helsingfors den 26 maj 2000

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 93 § 1 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 93 § 1 mom. i lag 1170/1998 samt 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom. i lag 475/1998, som följer:

93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 28 000 mark och endast till den del de under skatteåret överstiger 3 000 mark (självriskandel).


95 §
Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst dra av

1) såsom avdrag för inkomstens förvärvan de tre procent av löneinkomstens belopp, dock högst 2 400 mark,


105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Avdraget utgör 20 procent av det belopp varmed inkomsterna överstiger 15 000 mark. Avdraget är dock högst 9 800 mark. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 75 000 mark, minskar avdraget med 3,5 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 75 000 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

RP 16/2000
FiUB 7/2000
RSv 58/2000

Helsingfors den 26 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.