464/2000

Given i Helsingfors den 24 maj 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 januari 2000 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (15/2000) 6 § som följer:

BEMYNDIGANDE: 2 §, 3 § 1 mom. och 11 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

6 §
Referenskvantitet

Vid beräkning av den genomsnittliga mjölkavkastningen kan i fråga om kokontrollanslutna gårdar i stället för den genomsnittliga avkastning (6 400 kilogram) som avses i artikel 18 i tillämpningsförordningen tillämpas den anmälan om genomsnittlig avkastning för föregående kalenderår som fås ur kokontrollsystemet.

En i artikel 31 i tillämpningsförordningen avsedd referenskvantitet som tilldelats producenten den 31 mars och som beaktas vid fastställande av en djurtäthetsfaktor överförs från mjölkkvotsregistret såsom en uppgift som gäller ansökan. Om den uppgift som överförts från mjölkkvotsregistret till ansökan är felaktig, skall producenten rätta till uppgiften.

Såsom en ovan i 2 mom. avsedd dag för beaktande av referenskvantiteten används den 1 april i situationer som avses i artikel 1.6 i kommissionens förordning (EG) nr 1042/2000 om ändring av tillämpningsförordningen från den 1 januari 2001 till den 31 december 2004. Även år 2000 kan den 1 april i dessa situationer användas som grund för fastställande av en djurtäthetsfaktor på begäran av producenten. En skriftlig anhållan i ärendet skall senast den 15 juni 2000 lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Anhållan i ärendet skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 159 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2000; EGT nr L 118; 19.5.2000, s. 4

Helsingfors den 24 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.