461/2000

Given i Helsingfors den 19 maj 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut stadgas med stöd av 21 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994):

1 §
Förordningens syfte

Genom denna förordning meddelar socialoch hälsovårdsministeriet allmänna föreskrifter om kvalitetskrav på samt behövliga undersökningar av hushållsvatten.

2 §
Tillämpning

Denna förordning gäller allt vatten som avses i 16 § hälsoskyddslagen och som

1) levereras för att användas som hushållsvatten till en volym omfattande minst 10 m3 per dag eller för minst 50 personers behov,

2) används av ett företag inom livsmedelsbranschen för tillverkning, förädling, konservering eller saluförande av produkter eller ämnen som är avsedda som människoföda, utom i sådana fall då den kommunala hälso-skyddsmyndigheten har kontrollerat att vatt nets kvalitet inte försämrar de färdiga livsmedlens hälsomässiga egenskaper, samt

3) sådant vatten som distribueras för användning som hushållsvatten som ett led i offentlig eller kommersiell verksamhet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) vattenanvändare en person, fastighet eller anläggning till vilken vatten levereras för att användas som hushållsvatten,

2) apparater som förbrukar hushållsvatten diskmaskiner, kokare och andra motsvarande apparater i vilka används hushållsvatten, samt

3) fastighetens egna anordningar fastighetens vattenledningar med anordningar fram till förbindelsepunkten med vattenledningen från den anläggning som levererar hushållsvatten till fastigheten.

4 §
Kvalitetskrav på hushållsvatten

Hushållsvatten får inte innehålla mikroorganismer, parasiter eller ämnen i sådana mängder eller koncentrationer att de kan utgöra en fara för människors hälsa. Hushållsvatten skall uppfylla minimikraven i tabellerna 1 och 2 i bilaga I samt i tabell 1 i bilaga I A. Hushållsvatten skall också i övrigt vara lämpat för sitt användningsändamål och får inte framkalla betydande korrosion eller fällningar i vattenledningar och apparater som förbrukar hushållsvatten. De kvalitetsrekommendationer som grundar sig på användbarhet framgår av tabell 3 i bilaga I och av tabell 2 i bilaga I A.

5 §
Punkt där kraven skall vara uppfyllda

Kvalitetskraven på hushållsvatten som en anläggning som levererar hushållsvatten tillhandahåller från ett distributionsnät skall vara uppfyllda vid den punkt där användaren tappar vattnet ur vattenkranen, i fråga om hushållsvatten som tillhandahålls från vattentankar vid den punkt där vattnet tappas ur tanken samt i fråga om vatten som tappas på flaskor eller behållare som är avsedda för försäljning vid den punkt där vattnet tappas på flaska eller i behållare. Vatten som används av ett företag inom livsmedelsbranschen skall uppfylla kvalitetskraven vid den punkt där vattnet används.

En anläggning som levererar hushållsvatten ansvarar för att vattnet uppfyller kvalitetskraven fram till förbindelsepunkten med en fastighets vattenledning.

6 §
Undantag

Länsstyrelsen skall begränsa giltighetstiden av ett undantag enligt 17 § hälsoskyddslagen till en så kort tid som möjligt, dock till högst tre år. Undantag kan beviljas endast i fråga om uppfyllandet av de kemiska kvalitetskraven i tabell 2 i bilaga I till denna förordning. Koncentrationer som avviker från gränsvärdena får uppgå till högst en och en halv gånger gränsvärdet. Länsstyrelsen kan dock godkänna en högre koncentration, om det finns någon särskild och grundad anledning till detta.

En leverantör av hushållsvatten skall i sin ansökan om beviljande av undantag lämna följande uppgifter:

1) skälet till undantaget

2) den parameter i fråga om vars gränsvärde undantag söks

3) tidigare resultat av kontrollundersökningar

4) den maximala koncentration för vilken godkännande söks

5) det område till vilket anläggningen levererar vatten

6) genomsnittlig och maximal vattenmängd som levererats dagligen

7) antalet vattenanvändare

8) de företag i livsmedelsbranschen till vilka vattnet levereras och för vilka vattenkvaliteten är av avgörande betydelse

9) plan för kontroll av vattenkvaliteten

10) plan för åtgärder för avhjälpande av brister inbegripet tidtabell och en uppskattning av kostnaderna samt uppgift om för hur lång tid undantaget skall gälla.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall om ansökan om undantag ge ett utlåtande till länsstyrelsen, av vilket framgår myndighetens ståndpunkt i fråga om undantagets varaktighet samt en utredning om föreskrifter som meddelats med stöd av 20 § hälsoskyddslagen. Om det behövs ändringar i vattenförsörjningen för att vattnets kvalitet skall uppfylla krav i denna förordning, skall ett utlåtande om alternativa sätt att ordna vattenförsörjningen inhämtas från den regionala miljöcentralen.

Länsstyrelsen skall sända beviljade undantag till social- och hälsovårdsministeriet samt den behöriga regionala miljöcentralen för kännedom.

Om en anläggning som tillhandahåller hushållsvatten och som har beviljats tillstånd till undantag levererar hushållsvatten till minst 5 000 användare eller i en omfattning om minst 1 000 m3 om dagen, underrättar social- och hälsovårdsministeriet Europeiska kommissionen om undantaget inom två månader efter det att undantaget beviljats.

Av särskilda skäl kan länsstyrelsen bevilja undantag för en andra period som omfattar högst tre år. Social- och hälsovårdsministeriet tillställer Europeiska kommissionen en utredning om den situation som lett till att undantag behövs samt en motivering till beslutet om beviljande av undantag. Socialoch hälsovårdsministeriet kan hos kommissionen framställa en begäran om en tredje undantagsperiod för högst tre år.

7 §
Regelbunden kontroll av hushållsvattnets kvalitet

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall regelbundet kontrollera hushållsvatten som avses i 2 §. Minimifrekvensen för kontrollundersökningarna anges i bilaga II.

Regelbunden kontroll omfattar

1) begränsad kontroll, med vilken syftet är att regelbundet tillhandahålla information om den organoleptiska och mikrobiologiska kvaliteten hos hushållsvattnet samt om effektiviteten hos hushållsvattenberedningen, särskilt desinfektion, och om uppfyllandet av kvalitetskraven och

2) utvidgad kontroll, med vars hjälp det utreds om hushållsvattnet uppfyller kraven i bilaga I till detta beslut.

8 §
Program för kontrollundersökningar

För regelbunden kontroll av anläggningar som levererar hushållsvatten skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i samarbete med varje anläggning göra upp ett program för kontrollundersökningar i vilket anläggningens särdrag beaktas. Behov av särskild övervakning med hänsyn till lokala omständigheter, exempelvis om en vattentäkt har ett sårbart läge eller om riskfylld verksamhet bedrivs i närheten av vattentäkten i fråga, skall beaktas i programmet. Härmed avses inkludering av även andra än de parametrar som presenteras i tabellerna 1, 2 och 3 i bilaga I samt i tabellerna 1 och 2 i bilaga I A i kontrollundersökningarna eller ökning av kontrollundersökningsfrekvensen i fråga om parametrar som är nödvändiga för tryggande av de sanitära förhållandena.

Vid utarbetande av programmet för kontrollundersökningar skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov begära ett utlåtande från den behöriga regionala miljöcentralen. Programmet för kontrollundersökningar för en anläggning som levererar hushållsvatten i en omfattning om minst 10 m3 om dagen eller för minst 50 personers behov skall sändas till länsstyrelsen och miljöcentralen för kännedom.

Programmet för kontrollundersökningar skall granskas med minst fem års intervaller och även däremellan om det på grund av förändrade omständigheter anses vara nödvändigt.

9 §
Innehållet av programmet för kontrollundersökningar

Programmet för kontrollundersökningar skall åtminstone omfatta analyserna i bilaga II och antalet prov som undersöks skall uppgå till minst det antal som där anges.

Antalet prov enligt tabell 2 i bilaga II kan minskas till högst hälften av det antal som anges i tabellen, om resultaten av de prover som tagits under de två närmast föregående åren i följd inte avviker nämnvärt från varandra och är avsevärt bättre än gränsvärdena i bilaga I, och om det inte finns sådana faktorer som sannolikt kan komma att försämra vattnets kvalitet. Härvid skall motsvarande ändring i programmet för kontrollundersökningar göras.

10 §
Driftsövervakning och egenkontroll vid anläggningen

I programmet för kontrollundersökningar skall samlas uppgifter om den driftsövervakning som en anläggning som levererar hushållsvatten själv utövar samt då det gäller företag i livsmedelsbranschen om den kontroll av vattnets kvalitet som görs i anslutning till egenkontrollen. Driftsövervakningen skall omfatta tillräcklig uppföljning av råvattnets kvalitet för att det skall kunna säkerställas att vattenbehandlingen är ändamålsenlig.

Om kvalitetskrav och kontrollundersökningar gällande ytvatten som används för framställning av hushållsvatten bestäms särskilt.

11 §
Specialfall

I sådana fall då det misstänks eller konstateras att vattnet är förorenat skall också andra parametrar än de som finns i programmet för kontrollundersökningar vid behov fastställas och analyser utföras oftare än vad som anges i programmet för kontrollundersökningar.

12 §
Analysmetoder

Vid kontrollundersökningarna skall analysmetoder enligt SFS-EN-standarderna användas, eller om sådana saknas, analysmetoder enligt ISO-standarderna, eller metoder som är minst lika noggranna och tillförlitliga som dessa. Om andra metoder används än de standardiserade metoder som nämns ovan, skall det i samband med framläggande av resultaten meddelas vilka metoder som har använts.

13 §
Forskningslaboratorier

Laboratorier som utför sådana kontrollundersökningar av hushållsvatten som avses i denna förordning skall uppfylla kraven i 49 § hälsoskyddslagen.

14 §
Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens skyldigheter

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall omedelbart efter att ha fått kännedom om undersökningsresultaten granska om hushållsvatten uppfyller kraven enligt denna förordning och vid behov vidta åtgärder enligt hälsoskyddslagen.

Sanitära kvalitetskrav

Om hushållsvatten inte uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven i tabell 1 i bilagorna I och I A ens efter en förnyad undersökning eller om andra mikroorganismer eller parasiter förekommer i vattnet i en mängd som utgör en fara för hälsan, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med den som levererar hushållvattnet utreda anledningarna till detta och med stöd av 20 § hälsoskyddslagen ålägga leverantören att snabbt rätta till missförhållandet. Vattenanvändarna skall ofördröjligen meddelas behövliga föreskrifter och anvisningar för att sanitära olägenheter skall kunna förebyggas.

Om hushållsvatten inte uppfyller de kemiska kvalitetskraven i tabell 2 i bilaga I ens efter en förnyad undersökning, eller om andra ämnen som är skadliga för hälsan har konstaterats förekomma i vattnet, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med den som levererar vattnet utreda orsaken till detta och avgöra om omedelbara åtgärder behöver vidtas för att vattnet åter skall uppfylla kvalitetskraven. Om överskridningen av ett värde för högsta tilllåtna koncentration utgör en fara för vattenanvändarna, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten med stöd av 20 § hälsoskyddslagen utfärda föreskrifter till den som levererar vattnet om att åtgärder med det snaraste skall vidtas för att rätta till situationen. Vattenanvändarna skall meddelas behövliga föreskrifter och anvisningar för att sanitära olägenheter skall kunna förebyggas.

Om överskridningen av ett gränsvärde är lindrig och några omedelbara sanitära olägenheter inte är att vänta, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten föreskriva att den som levererar vattnet hos länsstyrelsen skall ansöka om i 17 § hälsoskyddslagen och 6 § denna förordning avsett undantag från uppfyllandet av kvalitetskraven för den tid under vilken bristerna avhjälps. Om avvikelsen från gränsvärdet är av ringa betydelse och bristen kan avhjälpas inom högst 30 dagar från det att avvikelsen iakttagits, behöver leverantören inte ansöka om undantag.

Om kvalitetskraven inte kan uppfyllas på grund av fastighetens egna anordningar och det vatten som levereras till fastigheten inte kan anses ha gett upphov till detta, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten försäkra sig om att fastighetsägaren vidtar behövliga åtgärder för att undanröja de sanitära olägenheterna och för att vattenanvändarna skall meddelas behövliga anvisningar för undvikande av olägenheterna.

Kvalitetsrekommendationer

Om hushållsvatten inte uppfyller kvalitetsrekommendationerna i tabell 3 i bilaga I eller tabell 2 i bilaga I A, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utreda om sanitära olägenheter ansluter sig till överskridningen av gränsvärdet. Om sanitära olägenheter kan ansluta sig till överskridningen av gränsvärdet, skall föreskrifter meddelas om åtgärder för undanröjande av olägenheterna. Vattenanvändarna skall underrättas om överskridningar av gränsvärden och om deras betydelse, oberoende av om sanitära olägenheter ansluter sig till överskridningarna eller inte.

Anmälningar till andra myndigheter

Om kvalitetskraven inte uppfylls på grund av att det råvatten som en leverantör av hushållsvatten använder misstänkts eller konstaterats vara förorenat, skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten anmäla detta till den regionala miljöcentralen för att lämpliga åtgärder skall vidtas i fråga om råvattentäkten.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall omedelbart anmäla sådana resultat av kontrollundersökningarna som inte uppfyller kvalitetskraven till länsstyrelsen. Uppgift om den kommunala hälsoskyddsmyndighetens beslut i sådana fall då ansökan om undantag inte görs skall också meddelas till länsstyrelsen.

15 §
Säkerställande av kvaliteten då det gäller hantering, anordningar och material

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall säkerställa att den hantering av vatten som används för beredning av hushållsvatten är ändamålsenlig och tillräckligt effektiv med hänsyn till råvattnets kvalitet.

Föroreningar från de ämnen som används vid hantering eller distribution av hushållsvatten eller från de material som används i nya anordningar får inte hamna i hushållsvattnet i större mängder än vad som är nödvändigt för att möjliggöra deras användning och de får inte heller äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven enligt denna förordning.

De ämnen som används i hanteringen av hushållsvatten skall uppfylla åtminstone kraven i SFS-EN-standarderna. Om det inte finns en fastställd standard för ett ämne, skall det uppfylla motsvarande krav som ämnen för vilka en standard är fastställd.

16 §
Information och rapportering

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall se till att en leverantör av hushållsvatten ger tillräcklig information om kvaliteten på det vatten som tillhandahålls. Om leve rantören har beviljats undantag som avses i 17 § hälsoskyddslagen och 6 § denna förordning, skall vattenanvändarna informeras om detta samt om skälen till undantaget, dess innehåll och vilka åtgärder som planeras för avhjälpande av bristerna.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall se till att de hushåll inom kommunens område som inte är anslutna till en vattenledning som tillhör en anläggning som levererar hushållsvatten får tillräcklig information om hushållsvattnets kvalitet inom sitt område, om de eventuella sanitära olägenheter som ansluter sig till kvaliteten hos vattnet samt om vilka möjligheter det finns att undanröja olägenheterna.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall inom tre månader efter utgången av varje kalenderår tillställa länsstyrelsen resultaten av de kontrollundersökningar som gjorts av vatten från anläggningar som levererar hushållsvatten i en omfattning om minst 1 000 m3 om dagen eller till minst 5 000 användare. Länsstyrelsen gör ett sammandrag av resultaten och sänder det till Folkhälsoinstitutet, som vart tredje år sammanställer en nationell rapport som tillställs Europeiska kommissionen.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2000. Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (74/1994).

18 §
Övergångsbestämmelse

Kvaliteten på och kontrollen av hushållsvatten skall bringas i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning före den 25 december 2003.

Rådets direktiv 98/83/EG, EGT nr L 330, 5.12.1998, s. 32

Helsingfors den 19 maj 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överingenjör
Leena Hiisvirta

BILAGA I

KVALITETSKRAV PÅ OCH KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR HUSHÅLLSVATTEN

____________________________________________________

Tabell 1. Mikrobiologiska kvalitetskrav (högsta tillåtna täthet)

____________________________________________________

Escherichia coli 0 CFU/100 ml
Enterokocker 0 CFU/100 ml

_______________________________________________________

Tabell 2. Kemiska kvalitetskrav (högsta tillåtna koncentration)

_________________________________________________________

Anmärkning
Akrylamid 0,10 μg/l (1)
Antimon 5,0 μg/l
Arsenik 10 μg/l
Bensen 1,0 μg/l
Bens(a)pyren 0,010 μg/l
Bor 1,0 mg/l
Bromat 10 μg/l (2)
Kadmium 5,0 μg/l
Krom 50 μg/l
Koppar 2,0 mg/l (3)
Cyanid 50 μg/l
1,2-dikloretan 3,0
Epiklorhydrin 0,10 (1)
Fluorid 1,5 mg/l
Bly 10 μg/l (3)
Kvicksilver 1,0
Nickel 20 μg/l (3)
Nitrat (NO3-) 50 mg/l (4)
Nitratkväve (NO3-N) 11,0 mg/l
Nitrit (NO2-) 0,5 mg/l (4)
Nitritkväve (NO2-N) 0,15 mg/l
Pesticider 0,10 μg/l (5 och 6)
Pesticider, totalt 0,50 μg/l (5)
Polycykliska aromatiska
kolväten 0,10 μg/l (7)
Selen 10 μg/l
Tetrakloreten och
trikloreten, totalt 10 μg/l
Trihalometaner, totalt 100 (2 och 8)
Vinylklorid 0,50 μg/l (1)
Klorfenoler, totalt 10 μg/l (9)

__________________

Anmärkningar

1) koncentrationen beräknas enligt produktspecifikationer om maximal migration från mot-svarande polymer i kontakt med vattnet; som gränsvärde för ämnen som påträffats i vattnet används detektionsgränsen

2) i den mån det är möjligt utan att äventyra desinfektionens effektivitet skall ett lägre värde eftersträvas

3) prov tas vid tappstället hos användaren så, att koncentrationen motsvarar det genomsnitt-liga värdet för varje vecka

4) den högsta tillåtna koncentrationen av nitrit i vatten från ett vattenverk är 0,10 mg/l; nitrathalten/50 + nitrithalten/3 får inte överstiga värdet 1

5) de föreningar som avses är organiska insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, organiska slembekämpningsmedel och andra likartade pro-dukter samt föreningarnas metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter

6) gränsvärdet för aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid är 0,030 μg/l

7) de föreningar som avses är benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren

8) de föreningar som avses är kloroform, bromoform, dibromoklorometan och bromdiklor-metan

9) de föreningar som avses är tri-, tetra- och pentaklorfenol

BILAGA I/2

_________________________________________________________

Tabell 3. Kvalitetsrekommendationer (de målvärden som bör eftersträvas för indikatorpara-metrarna)

_________________________________________________________

Maximivärde Anmärkning
Aluminium 200 μg/l
Ammonium (NH4+) 0,50 mg/l
Ammonium (NH4-N) 0,4 mg/l
Klorid 250 mg/l (1,2)
Mangan 50 μg/l
Järn 200 μg/l
Sulfat 250 mg/l (1,3)
Natrium 200 mg/l
Oxiderbarhet (CODMn-O2) 5,0 mg/l (4)
Målnivå
Clostridium perfingens
(inbegripet sporer) 0 CFU/100 ml (5)
Koliforma bakterier 0 CFU/100 ml
Antal mikroorganismer (22 °C) ingen onormal förändring
pH 6,5 - 9,5 (1)
Konduktivitet under 2 500 μS/cm (1)
Turbiditet godtagbar för användarna, och (6)
ingen onormal förändring
Färg ingen onormal förändring
Lukt och smak ingen onormal förändring
Total mängd organiskt kol (TOC) ingen onormal förändring (7)
RADIOAKTIVITET (8)
Tritium 100 bequerel/l
Total indikativ dos 0,10 mSv/år

_________________________________________________________

Anmärkningar

1) vattnet får inte vara aggressivt

2) för att vattenledningsmaterialet inte skall utsättas för korrosion bör kloridhalten understiga 25 mg/l

3) för att vattenledningsmaterialet inte skall utsättas för korrosion bör sulfathalten understiga 150 mg/l

4) behöver inte mätas om TOC mäts

5) mäts endast om råvattnet utgörs av ytvatten

6) i fråga om turbiditeten hos vattnet som lämnar ett ytvattenverk bör ett värde som efter beredningen understiger 1 NTU eftersträvas

7) behöver inte mätas om oxiderbarheten bestämts och den distribuerade vattenmängden per dygn understiger 10 000 m3/d

8) tritium och den totala indikativa dosen radioaktivitet behöver inte mätas om det med stöd av tidigare undersökningar (Strålskyddscentralen) är känt att dessa värden klart understiger parametervärdet; i fråga om mätningarna och mätningsfrekvensen ges särskilda föreskrifter; vid beräkning av den totala indikativa dosen undantas radon och sönderfallsprodukter från radon, tritium och kalium-40.

BILAGA I A

KVALITETSKRAV PÅ OCH KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR HUSHÅLLSVATTEN SOM SÄLJS I FLASKOR ELLER BEHÅLLARE

Värden som avviker från gränsvärdena för annat hushållsvatten

_________________________________________________________

Tabell 1. Mikrobiologiska kvalitetskrav (högsta tillåtna täthet)

_________________________________________________________

Escherichia coli 0 CFU/250 ml
Enterokocker 0 CFU/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 CFU/250 ml
Antal kolonier (22 °C) 100 CFU/ml
Antal kolonier (37 °C) 20 CFU/ml

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Tabell 2. Kvalitetsrekommendationer

_________________________________________________________

Koliforma bakterier 0 CFU/250 ml
pH 4,5 - 9,5

BILAGA II

KONTROLLUNDERSÖKNINGAR AV HUSHÅLLSVATTEN

_________________________________________________________

Tabell 1. Parametrar som åtminstone skall analyseras vid begränsad kontroll:

_________________________________________________________

Lukt
Smak
Turbiditet
Färg
pH
Konduktivitet
Järn
Mangan
Nitrit om kloramin används vid desinfektion av vattnet
Aluminium om aluminiumföreningar används vid beredningen av vattnet eller
om råvattnet innehåller rikligt med aluminium
Ammonium
Clostridium perfringens (inbegripet sporer) om råvattnet utgörs av ytvatten
Escherichia coli
Koliforma bakterier
Antalet mikroorganismer vid 22 °C och 37 °C för vatten som säljs i flaskor eller behållare
Pseudomonas aeruginosa för vatten som säljs i flaskor eller behållare
Ytterligare analyser enligt programmet för kontrollundersökningar

______________________________________________________________

Den utvidgade kontrollen omfattar analyser av alla parametrar i tabellerna 1, 2 och 3 i bilaga I samt i tabellerna 1 och 2 i bilaga I A och de ytterligare analyser som anges i programmet för kontrollundersökningar. I fråga om analyser av radioaktivitet ges separata föreskrifter.

Följande analyser kan utelämnas om villkoren nedan är uppfyllda:

Akrylamid polyakrylamid används inte i beredningen av vattnet
Epiklorhydrin epoxiharts används inte i beredningen av vattnet eller som material i anordningarna
Vinylklorid tri- eller tetrakloreten har inte påvisats och vinylklorid inte löser sig från i materialet använd PVC
Bromat om vattnet inte är desinfekterat ytvatten eller ozonbehandlat grundvatten
Trihalometaner om vattnet inte desinfekteras med kemikalier som innehåller klor
Pesticider om pesticider inte har använts inom tillrinningsområdet för råvattnet

Följande ämnen analyseras minst en gång och om koncentrationerna understiger 50 % av gränsvärdeskoncentrationerna och det inte finns uppenbara skäl till att de skall stiga, utförs analyser därefter med 5 års intervaller:

Antimon, bensen, bens(a)pyren, bor, bromat i ytvatten som inte har tillförts ozon, cyanid, selen, 1,2-dikloretan, tetrakloreten, trikloreten, polycykliska aromatiska kolväten, klorfenoler.

______________________________________________________________

Tabell 2. Minimiundersökningsfrekvenser för hushållsvatten som är underställt regelbunden kontroll

______________________________________________________________

Distribuerad eller producerad Antal prov per år minst3)
volym (m3)1,2) vatten per dag i
vattendistribueringsområdet
Regelbunden Utvidgad
kontroll kontroll
10 - 50 1 1 med två års Intervaller
50 - <100 4 1
100 - <1 000 6 1
1 000 - <10 000 6 - 32 1 - 4
10 000 - <20 000 32 - 64 4
20 000 - <30 000 64 - 94 4 - 6
30 000 - <60 000 94 - 184 6 - 9
60 000 - 100 000 184 - 304 9 - 12
över 100 000 304 + 3 ytterligare prov/ 12 + 1 ytterligare prov/
levererade 1 000 m3/d levererade 25 000 m3/d

______________________________________________________________

Anmärkningar

1) i stället för volymen per dag kan antalet användare anges, varvid antas att vattenförbruk-ningen är 200 l per dag och person

2) i fråga om ett företag inom livsmedelsbranschen är antalet prov inom ramen för den regelbundna kontrollen minst 4 om året och inom ramen för den utvidgade kontrollen 1 om året, om inte antalet prov har minskats med stöd av 9 ? i denna förordning

3) tas med jämna mellanrum från olika delar av distributionsnätet så, att en rättvisande bild fås av vattenkvaliteten i hela distributionsområdet

BILAGA III

ANALYSMETODER

1. Mikrobiologiska analyser

Koliforma bakterier och Escherichia coli ISO 9308 - 1
Enterokocker ISO 7899 - 2
Pseudomonas aeruginosa prEN ISO 12780
Antal mikroorganismer vid 22 °C och 37 °C EN-SFS ISO 6222
Clostridium perfringens (inbegripet sporer)

Membranfiltrering följd av inkubering under anaeroba förhållanden av membranet på m-CP-agar (anmärkning 1) vid 44 ± 1 °C i 21 ± 3 timmar. Räkna matta gula kolonier som blir skära eller röda efter att ha exponerats för ammoniumhydroxidångor under 20 till 30 sekunder.

2. Kemiska analyser

Med hjälp av den analysmetod som används skall koncentrationer av parametrar kunna mätas med en riktighet, precision och detektionsgräns (begreppen definieras i ISO 5725) som uppfyller minst kraven i nedanstående tabell. Oberoende av den använda analysmetodens sensitivitet skall resultatet uttryckas med minst samma antal decimaler som parametervärdet har enligt tabellerna 2 och 3 i bilaga I.

1) Riktighet (trueness) beskriver närheten av referensvärdet och medelvärdet av resultaten av ett stort antal upprepade mätningar och uttrycks vanligen som det systemetiska felet (bias, systematic error).

2) Precision (precision) uttrycker närheten mellan mätresultaten från mätom-gångar som är inbördes oberoende av varandra. Som mått för precisionen används den genomsnittliga spridningen eller standardavvikelsen.

3) Detektionsgräns (limit of detection) uttrycker den lägsta koncentration med stöd av vilken det tillförlitligt kan konstateras om provet innehåller ifråga-varande förening eller inte.

Parameter Riktighet Precision Detektionsgräns
i % av gränsvärdet i % av gränsvärdet i % av gränsvärdet
Antimon 25 25 25
Arsenik 10 10 10
Bensen 25 25 25
Bens(a)pyren 25 25 25
Bor 10 10 10
Bromat 25 25 25
Kadmium 10 10 10
Krom 10 10 10
Koppar 10 10 10
Cyanid 10 10 10
1,2-dikloretan 25 25 10
Fluorid 10 10 10
Bly 10 10 10
Kvicksilver 20 10 10
Nickel 10 10 10
Nitrat (NO3-) 10 10 10
Nitrit (NO2-) 10 10 10
Pesticider 25 25 25
Polycykliska aroma- 25 25 25
tiska kolväten
Selen 10 10 10
Tetrakloreten 25 25 10
Trikloreten 25 25 10
Trihalometaner 25 25 10
Aluminium 10 10 10
Ammonium (NH4+) 10 10 10
Klorid 10 10 10
Mangan 10 10 10
Järn 10 10 10
Sulfat 10 10 10
Natrium 10 10 10
Oxiderbarhet 25 25 10
pH 0,2 pH-enheter 0,2 pH-enheter

3. Parametrar för vilka ingen analysmetod anges

Turbiditet Riktighet, precision och detektionsgräns 25 %

Färg

Lukt

Smak

Totalt organiskt kol (TOC)

__________________________

Anmärkningar

1) m-CP-agar har följande sammansättning:

Bassubstrat:
Tryptos 30 g
Jästextrakt 20 g
Sackaros 5 g
L-cystein hydroklorid 1 g
MgSO4 * 7H2O 0,1 g
Bromkresolpurpur 40 mg
Agar 15 g
Vatten 1 000 ml

Lös bassubstratets ingredienser, justera pH till 7,6 och autoklavera vid 121 °C i 15 minuter. Låt lösningen svalna och tillsätt

D-cykloserin 400 mg
Polymyxin-B-sulfat 25 mg
Indoxyl-β-D-glukosid 60 mg
löst i 8 ml destillerat vatten
Sterilfiltrerad 0,5 % fenolftaleindifosfatlösning 20 ml
Sterilfiltrerad 4,5 % FeCl3 * 6H2O-difosfatlösning 2 ml

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.