455/2000

Given i Helsingfors den 17 maj 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i förordningen den 12 april 1991 om mätteknikcentralen (678/1991) 12 §, samt

ändras 10 och 11 § samt mellanrubriken före 11 §, av dessa 10 § sådan den lyder i förordning 1089/1997, som följer:

10 §

Direktören utnämns av statsrådet.

Chefen för en resultatenhet som är direkt underställd direktören utnämns av direktionen.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av direktören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Direktörens ställföreträdare
11 §

Vid förhinder för direktören tjänstgör en av direktionen förordnad tjänsteman som hans eller hennes ställföreträdare.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Helsingfors den 17 maj 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.