450/2000

Given i Helsingfors den 19 maj 2000

Lag om ändring av 1 § lagen om rätt till förutvarande vägområde

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 maj 1954 om rätt till förutvarande vägområde (245/1954) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 773/1991, och

fogas till 1 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 149/1999, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

1 §

Vid en allmän vägförrättning enligt lagen om allmänna vägar fastställs det vägområde som har överförts till en fastighet eller övergått i kommunens ägo samt dess areal. Området skall samtidigt utmärkas på kartan och vid behov i terrängen. Av områden som har övergått i kommunens ägo bildas, i den mån det är ändamålsenligt, en eller flera fastigheter eller också fogas områdena till en fastighet som kommunen tidigare äger. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad fastighetsbildningslagen (554/1995) föreskriver om bildande av fristående område till fastighet. Om en allmän vägförrättning inte är anhängig, skall den som för fastighetsregistret utan ansökan utfärda förordnande om verkställande av en sådan fastighetsförrättning, där en ovan avsedd fastighetsbildning verkställs. Innan förordnande om förrättning utfärdas skall kommunen höras.

Ett område som hört till en förutvarande allmän väg och som före den 1 juli 1991 övergått i kommunens ägo utanför stadsplaneområde och inte redan hör till någon fastighet, bildas till lägenhet eller fogas till en fastighet vid en förrättning enligt 41 § fastighetsbildningslagen. Lantmäteribyrån utfärdar förordnandet om verkställande av för-rättning utan ansökan efter att ha hört kommunen. Kommunen betalar förrättningskostnaderna.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

RP 159/1999
JsUB 2/2000
RSv 34/2000

Helsingfors den 19 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.