446/2000

Utfärdat i Helsingfors den 18 maj 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsstöd för 1998 års bidrag per tacka samt för 1999 års bidrag för nötkreatur och stöd för jordbruksgrödor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2, 3 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och 13 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller sådant kompensationsstöd för 1998 års bidrag per tacka, för 1999 års bidrag för nötkreatur och för 1999 års stöd för jorbruksgrödor om vilka föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 2799/98 om att fastställa ett agromonetärt system för euron.

Maximibeloppet för den första delbetalningen av kompensationsstödet för bidrag per tacka och för bidrag för nötkreatur fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 755/1999 om fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som beviljas till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller de växelkurser som gällde den 1 och 3 januari 1999.

Maximibeloppet för den första delbetalningen av kompensationsstödet för stöd för jordbruksgrödor fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1639/1999 om fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som beviljas till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller de växelkurser som gäller den 1 juli 1999.

2 §
Grunderna för kompensationsstöd

Kompensationsstöd betalas utan särskild ansökan som en extra ersättning till de bidragstagare som för 1998 beviljats bidrag per tacka eller beviljats tilläggsbidrag per tacka för tackor som fötts upp på områden som berättigar till kompensationsbidrag eller till de bidragstagare som för 1999 beviljats tjurbidrag, bidrag för kastrerade tjurar, dikobidrag eller extensifieringstillägg eller beviljats stöd för jordbruksgrödor i det generella eller det förenklade systemet.

Kompensationsstödet betalas på basis av de uppgifter om de bidrag och stöd som beviljats och som finns i det centralregister som används vid administration och kontroll av stöd.

Kompensationsstöd betalas inte om beloppet per bidragstagare och stödår är mindre än 20 mark.

3 §
Kompensationsstödets belopp

Kompensationsstöd betalas inom gränserna för det fastställda maximibeloppet så, att det beviljade bidraget eller det beviljade stödet för jordbruksgrödor multipliceras med följande koefficienter:

Bidragsslag koefficient
bidrag per tacka 0,01668
tilläggsbidrag per tacka 0,03263
tjurbidrag 0,01420
bidrag för kastrerade tjurar 0,01420
dikobidrag 0,01608
extensifieringstillägg 0,01397
stödet för jordbruksgrödor 0,01354
4 §
Utbetalningstillstånd

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beviljande av tillstånd för utbetalning av kompensationsstöd.

5 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om kompensationsstöd får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

6 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 2799/98, EGT nr L 349, 24.12.1998, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 755/1999, EGT nr L 98, 13.4.1999, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1639/1999, EGT nr L 194, 27.7.1999, s. 33

Helsingfors den 18 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.