441/2000

Given i Helsingfors den 19 maj 2000

Lag om ändring av hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 16 § 1 och 3 mom., rubriken för 17 § samt 17 § 2 och 3 mom., rubriken för 18 § samt 18 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom. och 21 §, av dessa lagrum 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 777/1996 och 21 § sådan den lyder i lag 1200/1999, samt

fogas till 16 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

16 §
Definitioner

Med hushållsvatten avses med undantag av naturligt mineralvatten och vatten som används som läkemedel

1) allt vatten som är avsett för dryck, för matlagning eller för andra hushållsändamål, oavsett om vattnet tillhandahålls genom ett distributionsnät, från tankbil eller tankbåt, i flaskor eller i behållare, och

2) allt vatten som i ett företag inom livsmedelsbranschen används för tillverkning, bearbetning, konservering eller saluföring av livsmedel.

Som hushållsvatten betraktas dock inte vatten som används uteslutande för tvättning, bykning eller städning, för sanitetsändamål eller för andra motsvarande ändamål.


Med anläggning som levererar hushållsvatten avses anläggningar som för användning som hushållsvatten levererar vattenledningsvatten eller vatten som säljs i flaskor eller i behållare.

17 §
Allmänna krav och undantag från dem

Vattentäkt och anläggning som levererar hushållsvatten skall planeras, förläggas, byggas och skötas så att hushållsvattnet uppfyller de krav som anges i 1 mom. Om skyddsområden för vattentäkt bestäms särskilt.

Länsstyrelsen kan på ansökan bevilja ett tidsbegränsat undantag i fråga om uppfyllandet av de kvalitetskrav som reglerats med stöd av 21 §. Undantag kan beviljas om distributionen av hushållsvatten inte kan ombesörjas på något annat skäligt sätt på området i fråga och om undantaget inte medför fara för människors hälsa.

18 §
Anmälan om anläggning som levererar hushållsvatten

Anmälan om var en vattentäkt som tillhör anläggning som levererar hushållsvatten är belägen samt om vattnets kvalitet och vattenbehandlingsmetoden skall göras till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten senast tre månader innan åtgärder som har väsentlig betydelse för vattenkvaliteten vidtas.

Anmälan skall göras också då vattentäkten eller vattenbehandlingen i väsentlig grad utvidgas eller byggs om eller då det med tanke på kvaliteten på det vatten som skall användas sker väsentliga förändringar i vattenkvaliteten eller vattendistributionen.


20 §
Övervakning av hushållsvatten, föreskrifter om användningen av vatten samt förebyggande av vattenburen sjukdom

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall regelbundet övervaka kvaliteten på vatten som distribueras av anläggningar som levererar hushållsvatten samt kvaliteten på hushållsvatten avsett för försäljning från tankbil eller tankbåt, i flaskor eller i behållare.


21 §
Förordningar om hushållsvatten

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om och beviljande av sådana undantag som avses i 17 § 3 mom.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om kvalitetskraven på hushållsvatten, om desinficering, om kemikalier som används vid behandlingen, om de hälsorelaterade egenskaperna hos materialen i lednings- och behandlingsanordningar samt om andra omständigheter som påverkar vattenkvaliteten och likaså om regelbunden övervakning av hushållsvatten och om de undersökningar som behövs. Om godkännande av desinfektionsmedel för hushållsvatten bestäms i kemikalielagen (744/1989).

Social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom genom förordning utfärda närmare bestämmelser om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av hushållsvatten i små enheter.


Denna lag träder i kraft den 26 maj 2000.

RP 18/2000
ShUB 7/2000
RSv 45/2000
Rådets direktiv 98/38/EG, EGT nr L 330, 5.12.1998, s. 32

Helsingfors den 19 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.