429/2000

Given i Helsingfors den 17 maj 2000

Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2000/2001

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 §
Tillämpnigsområde

I nordligt stöd som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) kan till renägare som är stadigvarande bosatta i Finland med medel som i statsbudgeten för 2000 anvisats för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen betalas stöd per djur på det sätt som bestäms i denna förordning.

2 §
Förutsättningar för erhållande av stöd och stödets storlek

Stöd betalas till hushåll som bedriver renskötsel i regionerna C 3 och C 4 enligt statsrådets beslut om nordligt stöd för 2000 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (26/2000).

Äganderätten i fråga om de djur och antalet djur som berättigar till stöd grundar sig på den renlängd som gjorts upp för renskötselåret 1999/2000.

Stödet uppgår till högst 110 mark per sådan livren som avses i 5 § lagen om renskötsel (848/1990).

Till ett hushåll anses höra äkta makar samt personer som under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att ingå äktenskap fortgående lever i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn. Till hushållet hör vidare ovan nämnda makars gemensamma barn eller adoptivbarn som bor i samma hushåll och som inte har fyllt 18 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks. Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo.

En förutsättning för att stöd skall erhållas är att de personer som hör till hushållet eller de personer som äger de renar för vilka stödet söks inte har fyllt 65 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks. Dessutom förutsätts för erhållande av stöd att personerna vid renskötselårets utgång enligt renlängderna äger sammanlagt minst 50 livrenar.

Stöd betalas inte för sådana renar vars ägare har inkomster utanför ren- eller naturnäringarna eller jord- och skogsbruket vilka överstiger 150 000 mark om året.

Stöd betalas inte heller för livrenar som en delägare borde ha slaktat (ren som blivit oslaktad) enligt de årliga av renbeteslaget godkända slaktplanerna. Om antalet renar som blivit oslaktade är mer än 5 procent av antalet livrenar betalas inget stöd till hushållet.

Renskötselåret börjar den 1 juni och slutar den 31 maj följande år.

3 §
Ansökan om och utbetalning av stöd

De stöd som avses i denna förordning söks senast den 30 september 2000 hos landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen, som också beslutar om beviljandet av stöd.

4 §
Sänkning av stöd

Det stöd som avses i denna förordning kan sänkas,

1) om sökanden har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter i ansökan,

2) om någon i avsikt att få ersättning har givit en omständighet eller åtgärd en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte,

3) om ansökan om stöd har anlänt till myndigheten efter utsatt tid.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2000.

Helsingfors den 17 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.