428/2000

Given i Helsingfors den 17 maj 2000

Statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 10, 11 ja 19 § lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990):

1 §

Räntebetalaren behöver inte bära upp källskatt på sådan ränteinkomst som avses i 3 § lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990), när räntan betalas till staten eller en statlig inrättning, en kommun, en samkommun eller en församling eller till ett sådant konto vars innehavare på ett tillförlitligt sätt visas vara ett sådant registrerat samfund, en sådan registrerat sammanslutning eller en sådan samfälld förmån som avses i inkomstskattelagen (1535/1992).

En begränsat skattskyldig skall ge räntebetalaren en sådan utredning som föreskrivs i förordningen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1305/1996).

Utredning enligt 1 och 2 mom. behöver inte ges, när räntan betalas på ett obligationslån som avses i 2 § lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer (726/1988).

2 §

Källskatt betalas, med användning av ett för ändamålet avsett inbetalningskort, på det länsskatteverks postgirokonto inom vars tjänsteområde räntebetalarens hemkommun är belägen. På inbetalningskortet skall antecknas de uppgifter som där krävs.

3 §

Räntebetalaren skall årligen senast den 15 februari tillställa det i 2 § avsedda länsskatteverket en årsanmälan av vilken framgår

1) det sammanlagda beloppet av i 3 § källskattelagen avsedda räntor som betalats under föregående kalenderår,

2) det sammanlagda beloppet av de källskatter som uppburits för ovannämnda räntor,

3) det sammanlagda beloppet av räntor som betalats till begränsat skattskyldiga,

4) det sammanlagda beloppet av de räntor som betalats till allmänt skattskyldiga och för vilka källskatt inte har uppburits.

I sin årsanmälan skall andelslag som bedriver i lagen om andelslag (247/1954) avsedd lånerörelse och arbetsgivare, i fråga om intressekontor som han har grundat, utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. anmäla det sammanlagda beloppet av de depositioner som berörs av källskatt och som funnits i slutet av året.

Räntebetalaren skall på uppmaning av länsskatteverket meddela namnet och hemorten angående de räntetagare som avses i 1 mom. 4 punkten samt beloppet av den ränta som betalats till envar.

Den som emitterar ett masskuldebrevslån skall uppge villkoren för det lån han emitterar, samt en arbetsgivare som betalar ränta på en deposition i ett intressekontor och ett andelsslag som bedriver lånerörelse enligt lagen om andelslag de kontovillkor som de iakttar i deponeringsverksamheten.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Denna förordning upphävs förordningen den 4 januari 1991 om källskatt på räntein komst (4/1991) jämte ändringar.

Helsingfors den 17 maj 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Kirsi Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.