420/2000

Given i Helsingfors den 10 maj 2000

Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut, föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för offentligrättsliga prestationer bärs upp enligt bilagan till denna förordning.

3 §
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller på basis av annan uppdragsgivning:

1) undersöknings- och laboratorietjänster samt jämförelseförsök;

2) hydrometriska mätningar;

3) kompetensintyg för de som tar miljöprov;

4) planering av databaser samt uppbyggnad och underhåll av sådana;

5) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem, om inte längre fram i 2 mom. eller för övrigt bestäms annat,

6) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer

7) informationssökning och fjärrlånetjänster;

8) försäljning och överlåtelse av nyttjanderätten till metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer;

9) användning av lokaliteter;

10) utbildningstjänster;

11) andra än i 2 § avsedda kopior; samt

12) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för undersökning och utbildning uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Finlands miljöcentral satt upp.

4 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

Förskott för en prestation uppbärs enligt vad som bestäms i tabellen i bilagan till denna förordning.

För behandling av en annullerad ansökan eller anmälan, eller en ansökan eller en anmälan som förfallit uppbärs en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte annat bestäms i tabellen.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för Finlands miljöcentrals tidigare beslut i ärendet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2000 och är i kraft fram till utgången av år 2001.

I ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgiften för prestationer enligt de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 23 februari 1995 om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (241/1995) jämte ändringar.

Helsingfors den 10 maj 2000

Miljöminister
Satu Hassi

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Finlands miljöcentrals offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka avgift uppbärs.

Prestationer enligt kemikalielagen (744/1989) och lagen om ändring av kemikalielagen (1198/1999) mk
I. För behandling av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier uppbärs en avgift som bestäms av innehållet i ansökan och som utgör summan av följande element:
- preparatgranskning (2 månadsverk) 40 000
- bedömning av verksamt ämne (1,5 månadsverk) 35 000/ämne
- granskning av ytterligare preparatnamn 1 000/namn
- behandling av ytterligare ansökt tilläggsutredning 3 500/utredning

Avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne nedskrivs med 25 procent från tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.

I samband med inlämning av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier uppbärs en förskottsavgift, som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne.

II. Behandling av en anmälan om skyddskemikalier
- träskyddskemikalie som används i likhet med målfärg 8 500
- behandling av sådan ändringsanmälan om träskyddskemikalie, som används i likhet med målfärg, vilken påkallas av tekniska eller liknande orsaker 1 000
- skyddskemikalie tillverkad enbart för export 1 100
- prov utfört med skyddskemikalie 3 000
III. Behandling av en exportanmälan för förbjuden eller strängt reglerad kemikalie 1 100
IV. Behandling av en ansökan och anmälan angående biocidpreparater
1. Ansökan om godkännande av verksamt ämne (18 månadsverk) 750 000
2. Behandling av en ansökan om preparatgodkännande och -registrering
a) initialt preparatgodkännande (3 månadsverk) 105 000
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma ämnen (1 månadsverk/ämne) 35 000/ämne
b) tillfälligt preparatgodkännande (3 månadsverk) 105 000
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma ämnen (1 månadsverk/ämne) 35 000/ämne
c) parallellt preparatgodkännande (0,5 månadsverk) 20 000
d) initialregistrering av lågriskpreparat (1 månadsverk) 30 000
e) parallellregistrering av lågriskpreparat 10 000
f) på begäran utförd definition av rampreparat 10 000
g) godkännande av preparat i anslutning till definition av rampreparat 10 000
Avgiften för behandling av en ansökan om återgodkännande eller -registrering av biocidpreparater är 50 procent av den i tabellen angivna avgiften.
3. Övriga procedurer i samband med biocidpreparater
- undantagstillstånd för preparatanvändning 10 000
- anmälan om försöksverksamhet 2 500
- tillstånd för försöksverksamhet 7 500
4. Avgifter gällande antifoulingpreparater under övergångsperiod
- för behandling av sådan ansökan om godkännande av antifoulingpreparat som avses i övergångsstadgandets 3 mom. i lagen om ändring av kemikalielagen (1198/1999), uppbärs avgift enligt punkt I i tabellen.
5. Utlåtanden till annan behörig myndighet
För utlåtanden beträffande en ansökan om och anmälan av biocidpreparater, uppbärs följande avgifter av den myndighet som ber om ett utlåtandet:
a) utlåtande om en ansökan om godkännande av verksamt ämne (7 månadsverk) 290 000
b) utlåtande om sådan ansökan om godkännande av verksamt ämne, som ingår i preparatgrupp tillhörande uteslutande annan behörig myndighets ansvarsområde (4 månadsverk) 165 000
c) utlåtande om en ansökan om initialt godkännande av preparat (0,8 månadsverk) 30 000
- tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen (0,3 månadsverk/ämne) 10 000/ämne
d) utlåtande om en ansökan om tillfälligt godkännande av preparat (0,8 månadsverk) 30 000
- tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen (0,3 månadsverk/ämne) 10 000/ämne
e) utlåtande om en ansökan om parallellt godkännande av preparat 6 000
f) utlåtande om en ansökan om initialregistrering av lågriskpreparat 10 000

Avgifterna i tabellpunkterna I, II och IV omfattar även sådana kostnader som uppkommit till följd av det arbete som utförts i anslutning till utlåtandet av annan behörig myndighet och av den myndighet som avgivit utlåtandet.

I samband med inlämning av ansökan enligt underpunkterna a) - d) i punkterna IV.1 och IV.2, uppbärs en förskottsavgift som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften.

Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna IV.1, IV.2 och IV.5 nedskrivs med 25 procent från tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.

För behandling av en annulerad ansökan eller anmälan, eller en ansökan eller en anmälan som förfallit, och som avses i punkterna I-IV, uppbärs en avgift som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften.

För behandling av en ändringsansökan av beslut som avses i punkterna I, IV.1 och IV.2 uppbärs avgift enligt följande:

- för behandling av en ansökan som kräver omprövning av beslutsgrunderna (väsentlig ändring), uppbärs en avgift som utgör 50 procent av den i tabellen angivna avgiften

- för behandling av en ansökan som ej kräver omprövning av beslutsgrunderna (mindre ändring), uppbärs en avgift som utgör 10 procent av den i tabellen angivna avgiften

- för behandling av en ansökan vilken leder till sådan beslutsändring som har tekniska eller motsvarande orsaker, uppbärs en avgift om 1000 mk

Prestationer enligt avfallslagen (1072/1993)
Behandling av en anmälan om internationell förflyttning av avfall
- anmälan om förflyttning av avfall från Finland till annat land eller från annat land till Finland 3 200
- anmälan om förflyttning av avfall via Finland 1 500
Prestationer enligt naturvårdslagen (1096/1996)
1. Tillstånd och intyg enligt Europeiska Unionens CITES-fördrag (EU) nr. 338/97
- tillstånd eller intyg för import eller export av utrotningshotade arter 400
- intyg för utbyte eller förflyttning av utrotningshotade arter inom EU 200
2. Undantagstillstånd för innehav, transport och utbyte av sådana arter som anges i Europeiska Unionens natur- eller fågeldirektiv 200

Undantagstillstånd gällande sådana undersökningar som främjar naturskyddet är avgiftsfria.

Importtillstånd enligt 2 § i lagen om skydd av valar och arktiska säldjur (1112/1982, ändrad i lagen 1107/1996) 400
Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (1412/1994)
Avgifter för registrering av en annläggning
- anslutning till registret (under 50 anställda) 6 000
- anslutning till registret (minst 50 anställda) 10 000
- anslutning till försöksregistret 5 000
- årlig register- och försöksregisteravgift 1 000
Övriga prestationer
Prestationer enligt förordningen om offentligt kontrollerade vattenforskningsinstitut (325/1962)
- behandling av en ansökan om godkännande som vattenforskningsinstitut 6 000
- kompetensinspektion av vattenforskningsinstitut 4 000
Vidare debiteras enligt statens tjänstemanna- och arbetskollektivavtal för sådana resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av en ansökan om godkännande och vid inspektion av vattenforskningsinstitut.
Behandling av sådana uppgifter som avses i 16 § i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) 600
Intyg, utdrag och kopior
- diarie- och registerintyg och -utdrag 100
- kopior av handlingar 4/sida
- styrkning av handling 20/handling
- expeditionsavgift 20/expedition
Förskottsavgift för prestationer som inte gäller kemikalielagen
Avgift för prestation förutsätts erläggas i förskott, antingen i sin helhet eller delvis, enligt 5 § 2 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.