418/2000

Given i Helsingfors den 10 maj 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om normal jordbrukarsed på orten vid nationella stöd samt om miljövillkor för nordliga stöd som baserar sig på odlingsarealen 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och stöd för unga odlare som avses i statsrådets beslut om nordligt stöd för 2000 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (26/2000) samt stöd som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000 (27/2000).

2 §
Normal jordbrukarsed på orten

Erhållande av stöd som avses i denna förordning förutsätter att den åkerareal för vilken stöd söks odlas enligt den normala jordbrukarseden på orten. Avsikten skall vara produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Till den jordbrukarsed som är normal på orten hör att

1) åkern skall beredas på ett ändamålsenligt sätt,

2) sådden skall möjliggöra en jämn grodd,

3) sådana växtarter och växtsorter skall användas som lämpar sig för området,

4) en sådan mängd frön skall användas som beaktar området och frönas storlek,

5) flyghavre skall bekämpas,

6) gödslingen skall vara ändamålsenligt, samt

7) växtskyddet skall ombesörjas.

Skörd skall bärgas på odlingsarealen. Förutsättningen för erhållande av stöd för vete, råg och maltkorn är att en spannmålsskörd bärgas. Slåtter av växtligheten kan inte anses som vallodling. Kompostering av vall uppfyller inte heller skördekraven. Stöd för vall kan betalas för odlingstekniska vändtegsskiften trots att ingen skörd bärgas, om växtligheten sköts.

Skörd som har blivit obärgad på grund av skördeskador utgör inget hinder för erhållande av stöd. Angående skördeskadorna skall dock göras en skriftlig anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun till vilken ansökan om stöd har lämnats in.

3 §
Miljövillkor för nordliga stöd som baserar sig på odlingsarealen

Förutsättningen för att ovan i 1 § avsedda nordliga stöd skall betalas är att den som ansöker om stöd iakttar de miljövillkor för växtodling och trädor som anges i 4―9 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000). Med avvikelse från vad som bestäms i 6 § 1 mom. i det ovan nämnda beslutet förutsätts inte att dikesrenen är obearbetad på vallskiften som gränsar till ett vattendrag eller till ett utfallsdike. Gödsel- och växtskyddsmedel får inte spridas på dikesrenen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.