413/2000

Given i Helsingfors den 5 maj 2000

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/1995) nya 44 a och 44 b § som följer:

44 a §
Tjänsteutövningsskyldighet

En tjänsteinnehavare skall sköta de uppgifter som hör till tjänsten på behörigt sätt, utan dröjsmål och med iakttagande av gällande lagstiftning och andra bestämmelser.

En tjänsteinnehavare skall undvika allt som strider mot objektivitet eller mot ett sådant förfarande som skäligen kan krävas av en tjänsteinnehavare i hans eller hennes ställning.

44 b §
Förflyttning av en tjänsteinnehavare till en annan tjänst

En tjänsteinnehavare kan förflyttas till en annan tjänst eller ett annat tjänsteförhållande, förutsatt att hans eller hennes ställning som ordinarie, tjänstförrättande eller tillfällig tjänsteinnehavare eller som innehavare av en tjänst som huvud- eller bisyssla inte ändras, om

1) det finns grundad anledning i anknytning till en omorganisering av verksamheten eller uppgifterna och tjänsteinnehavarens ordinarie lön inte sjunker eller tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till förflyttningen,

2) tjänsteinnehavarens arbetsförmåga är nedsatt så att han eller hon inte längre förmår sköta sina tjänsteuppgifter på behörigt sätt eller genom förflyttningen kan förhindras att tjänsteinnehavarens arbetsförmåga blir nedsatt eller återställandet av tjänsteinnehavarens nedsatta arbetsförmåga kan främjas, eller om

3) det finns något annat godtagbart skäl och tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till förflyttningen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

RP 1/2000
FvUB 9/2000
RSv 46/2000

Helsingfors den 5 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.