394/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 4 kap. 33 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 4 kap. 33 § 1 mom., sådant det lyder i lag 470/1986, som följer:

4 kap.

Om utmätning

33 §

Betalning till utmätningsmannen anses verkställd den dag då den har betalts in på ett konto i en sammanslutning som sköter statens betalningrörelse eller kontoöverfö- ringen har debiterats betalarens konto. Om sammanslutnings skyldighet att inbetala influtna medel på utmätningsmannens konto för tjänstemedel och om påföljderna av försenad betalning bestäms genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.