388/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 11 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 11 § 4 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 1349/1997, samt

ändras 11 § 4 mom. 2 punkten, sådan den lyder i nämnda lag 1349/1997, som följer:

11 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Vad som ovan i 1―3 mom. bestäms om tillsynsobjekt skall tillämpas också på


2) andra företag som hör till ett kreditinstituts eller ett värdepappersföretags konsolide ringsgrupp.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

Den genom denna lag upphävda 11 § 4 mom. 3 punkten lagen om finansinspektionen tillämpas till och med den 31 december 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.