384/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 13 § samt

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

13 §
Betalningsrörelsen

Statens betalningsrörelse skall skötas ekonomiskt och med beaktande av säkerheten i fråga om betalningsrörelsen. Avtal om skötsel av statens betalningsrörelse får ingås med ett kreditinstitut eller en annan sammanslutning som bedriver betalningsrörelse. Bestämmelser om ordnandet av skötseln av statens betalningsrörelse utfärdas i övrigt genom förordning av statsrådet.

Om det har ingåtts ett avtal om skötseln av statens betalningsrörelse, har finansministeriet rätt att övervaka fullgörandet av de uppdrag som omfattas av avtalet samt att av avtalsparterna få de uppgifter som behövs för detta ändamål. Avtalsparten skall i enlighet med avtalet om skötseln av statens betalningsrörelse ersätta skador som den orsakat vid skötseln av statens betalningsrörelse.

13 a §
Betalningstidpunkter

Medel som har erlagts till staten genom banköverföring är betalda när de har betalts in på ett konto i en sammanslutning som sköter statens betalningsrörelse, om inte något annat bestäms genom lag eller förordning. Om pengarna har betalts till kassan vid ett ämbetsverk eller en inrättning, har betalningen skett när betalaren har fått ett kvitto på inbetalningen.

Betalningar som baserar sig på statens prestationsskyldighet och som betalts genom banköverföring är betalda när de finns på ett konto i den sammanslutning som företräder mottagaren, om inte något annat bestäms genom lag eller förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

Lagens 13 a § tillämpas på betalningar som förfaller efter det att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.