382/2000

Given i Helsingfors den 13 april 2000

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/1994) 1 och 2 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i beslut 424/1995, 389/1996, 920/1999 och 921/1999 och 2 § delvis ändrad i nämnda beslut 424/1995 och 920/1999 samt i beslut 921/1999, som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är

Sjukdom Läkemedelssubstans
Bristfällig funktion i hypofysens framlob 1) betametason
2) dexametason
3) dydrogesteron
4) estradiol
5) estriol
6) follitropin alfa
7) follitropin beta
8) hydrokortison
9) konjugerade estrogen
10) koriongonadotropin
11) levonorgestrel12) levotyroxin
13) lynestrenol
14) medroxiprogesteron
15) megestrol
16) menotropin
17) mesterolon
18) metylprednisolon
19) noretisteron
20) polyestradiol
21) prednisolon
22) prednison
23) somatropin för barn i uppväxtåldern, även vid tillväxtrubbning vid njurinsufficiens
24) testosteron
25) triamcinolon
Hypofysär diabetes 1) desmopressin
2) hydroklorotiazid
3) kalium
4) lypressin
Diabetes 1) glibenklamid
2) glimepirid
3) glipizid
4) humaninsulin
5) lisproinsulin
6) metformin
7) insulin (ko)
8) insulin (svin)
Bristfällig sköldkörtelfunktion 1) levotyroxin
Bristfällig binjurebarkfunktion 1) betametason
2) dexametason
3) fludrokortison
4) hydrokortison
5) metylprednisolon
6) prednisolon
7) prednison
8) triamcinolon
Bristfällig bisköldkörtelfunktion 1) alfakalcidol
2) dihydrotakysterol
3) kalcitriol
4) kalcium
Perniciös anemi och annan malabsorption av B12-vitamin 1) vitamin B12
Myasthenia gravis 1) ambenon 2) azatioprin
3) betametason
4) dexametason
5) distigmin
6) efedrin
7) hydrokortison
8) kalium
9) metylprednisolon
10) neostigmin
11) prednisolon
12) prednison
13) pyridostigmin
14) cyklofosfamid
15) tetrakosaktid
16) triamcinolon
Multipel skleros 1) azatioprin
2) baklofen
3) betametason
4) dexametason
5) hydrokortison
6) metylprednisolon
7) prednisolon
8) prednison
9) tetrakosaktid
10) tizanidin
11) triamcinolon
Parkinsonism 1) amantadin
2) bensatropin
3) biperiden
4) bromokriptin
5) kabergolin
6) levodopa ensamt eller tillsammans med karbidopa eller benserazid
7) metixen
8) orfenadrin
9) pergolid
10) procyklidin
11) selegilin
12) trihexyfenidyl
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 1) acetazolamid
2) etosuximid
3) fenobarbital
4) fenytoin
5) gabapentin vid behandling av partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi
6) karbamazepin
7) klobazam
8) klonazepam
9) lamotrigin vid behandling av partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi
10) nitrazepam
11) oxkarbazepin
12) primidon
13) tiagabin vid behandling av partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi
14) topiramat vid behandling av partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi
15) valproat
16) vigabatrin vid behandling av partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar 1) amitriptylin
2) dixyrazin
3) doxepin
4) flufenazin
5) fluoxetin
6) flupentixol
7) fluvoxamin
8) haloperidol
9) karbamazepin
10) klomipramin
11) klorpromazin
12) klorprotixen
13) klozapin
14) levomepromazin
15) litium
16) maprotilin
17) melperon
18) mianserin
19) mirtazapin
20) moklobemid
21) nortriptylin
22) olanzapin vid behandling av svårbehandlad psykos
23) paroxetin
24) penfluridol
25) perfenazin
26) periciazin
27) pimozid
28) proklorperazin
29) remoxiprid
30) risperidon
31) sertralin
32) citalopram
33) sulpirid
34) tioproperazin
35) tioridazin
36) tiotixen
37) trazodon
38) trimipramin
39) zuklopentixol
40) valproat
41) venlafaxin
Orostillstånd vid mental retardation 1) amitriptylin
2) baklofen
3) dixyrazin
4) doxepin
5) flufenazin
6) flupentixol
7) haloperidol
8) klomipramin
9) klorpromazin
10) klorprotixen
11) levomepromazin
12) litium
13) maprotilin
14) melperon
15) mianserin
16) nortriptylin
17) perfenazin
18) periciazin
19) proklorperazin
20) sulpurid
21) tioproperazin
22) tioridazin
23) tiotixen
24) tizanidin
25) trazodon
26) trimipramin
27) zuklopentixol
Glaukom 1) acetazolamid
2) betaxolol, endast i ögondroppar
3) diklofenamid
4) dipivefrin
5) dorzolamid
6) ekotiopat
7) fysostigmin
8) karbakol
9) latanoprost för behandling av svårbehandlat glaukom
10) pilokarpin
11) timolol, endast i ögondroppar
Bröstcancer 1) aklarubicin
2) aminoglutetimid
3) anastrozol
4) betametason
5) bleomycin
6) buprenorfin
7) dexametason
8) dextropropoxifen
9) docetaxel
10) doxorubicin
11) dydrogesteron
12) epirubicin
13) estradiol14) estriol
15) etoposid
16) fentanyl
17) fluorouracil
18) goserelin
19) hydrokortison
20) idarubicin
21) kalcitonin
22) kalciumfolinat
23) kalciumlevofolinat
24) carmofur
25) klodronat
26) klorambucil
27) konjugerade estrogen
28) letrozol
29) lomustin
30) lynestrenol
31) medroxiprogesteron
32) megestrol
33) mesterolon
34) metadon
35) metenolon
36) metotrexat
37) metylprednisolon
38) miltefosin
39) mitoxantron
40) mitomycin
41) mitotan
42) morfin
43) nandrolon
44) noretisteron
45) oxikodon
46) paklitaxel
47) pamidronat
48) pentazocin
49) petidin
50) polyestradiol
51) prednisolon
52) prednison
53) cyklofosfamid
54) tamoxifen
55) testosteron
56) toremifen
57) tramadol
58) triamcinolon
59) trofosfamid
60) vinblastin
61) vindesin
62) vinkristin
63) vinorelbin
Prostatacancer 1) betametason
2) bikalutamid
3) buprenorfin
4) buserelin
5) dexametason
6) dextropropoxifen
7) doxorubicin
8) epirubicin
9) estradiol
10) estramustin
11) estriol
12) etoposid
13) fentanyl
14) fluorouracil
15) flutamid
16) goserelin
17) hydrokortison
18) kalcitonin
19) kalciumfolinat
20) kalciumlevofolinat
21) carmofur
22) klodronat
23) konjugerade estrogen
24) leuprorelin
25) medroxiprogesteron
26) metadon
27) metotrexat
28) metylprednisolon
29) morfin
30) nilutamid
31) oxikodon
32) pamidronat
33) pentazocin
34) petidin
35) polyestradiol
36) prednisolon
37) prednison
38) cyklofosfamid
39) cyproteron
40) tramadol
41) triamcinolon
42) triptorelin
43) trofosfamid
44) vinblastin
45) vindesin
46) vinkristin
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 1) aklarubicin
2) altretamin
3) amsakrin
4) betametason
5) bleomycin
6) buprenorfin
7) busulfan
8) dexametason
9) dextropropoxifen
10) doxorubicin
11) epirubicin
12) etoposid
13) fentanyl
14) fluorouracil
15) hydrokortison
16) hydroxikarbamid
17) idarubicin
18) ifosfamid
19) interferon-alfa naturlig
20) interferon-alfa-2a
21) interferon-alfa-2b
22) kalcitonin
23) kalciumfolinat
24) kalciumlevofolinat
25) carmofur
26) karmustin
27) klodronat
28) klorambucil
29) lomustin
30) melfalan
31) merkaptopurin
32) mesna
33) metadon
34) metotrexat
35) metylprednisolon
36) miltefosin
37) mitoxantron
38) morfin
39) oxikodon
40) pamidronat
41) pentazocin
42) petidin
43) prednisolon
44) prednison
45) prokarbazin
46) cyklofosfamid
47) cytarabin
48) tioguanin
49) tramadol
50) triamcinolon
51) trofosfamid
52) vinblastin
53) vindesin
54) vinkristin
Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi 1) karbamazepin
Agammaglubolinemi 1) immunglobulin
Svårt nedsatt könskörtelfunktion 1) dydrogesteron
2) estradiol
3) estriol
4) follitropin alfa
5) follitropin beta
6) konjugerade estrogen
7) koriongonadotropin
8) levonorgestrel
9) lynestrenol
10) medroxiprogesteron
11) megestrol
12) menotropin
13) mesterolon
14) noretisteron
15) polyestradiol
16) progesteron
17) testosteron
Aplastisk anemi 1) betametason
2) dexametason
3) hydrokortison
4) mesterolon
5) metenolon
6) metylprednisolon
7) nandrolon
8) prednisolon
9) prednison
10) testosteron
11) triamcinolon
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 1) alfakalcidol
2) dihydrotakysterol
3) fosfatpreparat
4) kalcitriol
5) kalcium
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 1) penicillamin
2) zink
Kroniska koagulationsrubbningar 1) desmopressin
2) tranexamsyra
3) blod och preparat som innehåller blodets koagulationsfaktorer
Följdtillstånd av transplantation 1) azatioprin
2) betametason
3) dexametason
4) hydrokortison
5) metylprednisolon
6) mykofenolsyra
7) prednisolon
8) prednison
9) ciklosporin
10) cyklofosfamid
11) triamcinolon
Gynekologiska cancerformer 1) altretamin
2) buprenorfin
3) dextropropoxifen
4) doxorubicin
5) dydrogesteron
6) etoposid
7) fentanyl
8) fluorouracil
9) kalcitonin
10) kalciumfolinat
11) kalciumlevofolinat
12) karboplatin
13) carmofur
14) klodronat
15) lynestrenol
16) medroxiprogesteron
17) megestrol
18) melfalan
19) metadon
20) morfin
21) noretisteron
22) oxikodon
23) paklitaxel
24) pamidronat
25) pentazocin
26) petidin
27) cisplatin
28) cyklofosfamid
29) tamoxifen
30) topotekan
31) tramadol
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 1) azatioprin
2) betametason
3) danazol
4) dexametason
5) hydrokortison
6) immunglobulin
7) metylprednisolon
8) prednisolon
9) prednison
10) cyklofosfamid
11) triamcinolon
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 1) aklarubicin
2) altretamin
3) betametason
4) bleomycin
5) buprenorfin
6) busulfan
7) daktinomycin
8) dexametason
9) dextropropoxifen
10) doxorubicin
11) epirubicin
12) etoposid
13) fentanyl
14) fluorouracil
15) gemcitabin
16) hydrokortison
17) hydroxikarbamid
18) ifosfamid
19) interferon-alfa naturlig
20) interferon-alfa-2a
21) interferon-alfa-2b
22) kalcitonin
23) kalciumfolinat
24) kalciumlevofolinat
25) karboplatin
26) carmofur
27) karmustin
28) klodronat
29) klorambucil
30) lomustin
31) medroxiprogesteron
32) melfalan
33) merkaptopurin
34) mesna
35) metadon
36) metotrexat
37) metylprednisolon
38) miltefosin
39) mitoxantron
40) mitomycin
41) mitotan
42) morfin
43) oxikodon
44) paklitaxel
45) pamidronat
46) pentazocin
47) petidin
48) prednisolon
49) prednison
50) prokarbazin
51) cisplatin
52) cyklofosfamid
53) cytaribin
54) teniposid
55) topotekan
56) tramadol
57) triamcinolon
58) trofosfamid
59) vinblastin
60) vindesin
61) vinkristin
62) vinorelbin
Sarkoidos 1) betametason
2) dexametason
3) fluorometolon
4) hydrokortison
5) metylprednisolon
6) prednisolon
7) prednison
8) triamcinolon
Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens 1) bukspottkörtelenzymer
Generell erytrodermi 1) acitretin
2) betametason
3) dexametason
4) hydrokortison
5) metylprednisolon
6) prednisolon
7) prednison
8) triamcinolon
Blåsformigt eksem 1) azatioprin
2) betametason
3) dexametason
4) hydrokortison
5) metylprednisolon
6) prednisolon
7) prednison
8) cyklofosfamid
9) triamcinolon
Uremi som förutsätter dialysbehandling 1) peritonealdialysvätskor
Svår anemi i samband med njurinsufficiens 1) erytropoietin
2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den stagdade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans
Kronisk hjärtinsufficiens 1) amilorid
2) bisoprolol
3) bumetanid
4) digoxin
5) dihydralazin
6) enalapril
7) furosemid
8) glyceryltrinitrat
9) hydroklorotiazid
10) isosorbiddinitrat
11) isosorbidmononitrat
12) kalium
13) kanrenoat
14) kaptopril
15) kinapril
16) lisinopril
17) losartan vid behandling av svårbehandlad kronisk hjärtinsufficiens
18) metolazon
19) metoprolol
20) metyrapon
21) perindopril
22) prazosin
23) ramipril
24) spirinolakton
25) trandolapril
26) triamteren
27) triklormetiazid
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 1) azatioprin
2) auranofin
3) aurotiomalat
4) betametason
5) deflazakort
6) dexametason
7) fluorometolon
8) hydrokortison
9) hydroxiklorokin
10) klorambucil
11) klorokin
12) metotrexat
13) metylprednosolon
14) penicillamin
15) prednisolon
16) prednison
17) ciklosporin
18) sulfasalazin
19) cyklofosfamid
20) triamcinolon
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 1) aminofyllin
2) betametason
3) beklometason
4) budesonid
5) dexametason
6) efedrin
7) fenoterol
8) flutikason
9) formoterol
10) hydrokortison
11) ipratropium
12) kromoglikat
13) metylprednisolon
14) nedokromil
15) oxitropium
16) prednisolon
17) prednison
18) salbutamol
19) salmeterol
20) teofyllin
21) terbutalin
22) triamcinolon
23) zafirlukast
Kronisk hypertoni 1) amilorid
2) amlodipin
3) acebutolol
4) atenolol
5) betaxolol
6) bisoprolol
7) bumetanid
8) dihydralazin
9) diltiazem
10) enalapril
11) felodipin
12) furosemid
13) hydroklorotiazid
14) indapimid
15) isradipin
16) kalium
17) candesartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
18) kanrenoat
19) kaptopril
20) karvedilol
21) kinapril
22) klonidin
23) labetalol
24) lisinopril
25) losartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
26) metolazon
27) metoprolol
28) metyrapon
29) metyldopa
30) minoxidil31) nifedipin
32) nilvadipin
33) nisoldipin
34) perindopril
35) pindolol
36) prazosin
37) propranolol
38) ramipril
39) reserpin
40) celiprolol
41) sotalol
42) spironolakton
43) timolol
44) trandolapril
45) triamteren
6) triklormetiazid
47) valsartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
48) verapamil
Kronisk koronarkärlsjukdom 1) amlodipin
2) acebutolol
3) acetylsalicylsyra
4) atenolol
5) betaxolol
6) bisoprolol
7) diltiazem
8) glyceryltrinitrat
9) isosorbiddinitrat
10) isosorbidmononitrat
11) metoprolol
12) nifedipin
13) nisoldipin
14) pindolol
15) propranolol
16) seliprolol
17) sotalol
18) timolol
19) verapamil
Kronisk hjärtarytmi 1) amiodaron
2) acebutolol
3) atenolol
4) betaxolol
5) bisorprolol
6) digoxin
7) diltiazem
8) disopyramid
9) flekainid
10) kinidin
11) mexiletin
12) metoprolol
13) pindolol
14) prokainamid
15) propafenon
16) propranolol
17) seliprolol
18) sotalol
19) timolol
20) tokainid
21) verapamil
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 1) azatioprin
2) betametason
3) budesonid
4) dexametason
5) hydrokortison
6) merkaptopurin
7) mesalazin
8) metronidazol
9) metylprednisolon
10) olsalazin
11) prednisolon
12) prednison
13) sulfasalazin
14) cyklofosfamid
15) triamcinolon
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi) 1) atorvastatin
2) bezafibrat
3) fluvastatin
4) gemfibrozil
5) kolestipol
6) kolestyramin
7) lovastatin
8) pravastatin
9) simvastatin
Gikt 1) allopurinol
2) probenecid
Rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlsjukdom 1) atorvastatin
2) bezafibrat
3) fluvastatin
4) gemfibrocil
5) kolestipol
6) kolestyramin
7) lovastatin
8) pravastatin
9) simvastatin

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. I fråga om tiagabin och topiramat för behandling av partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi tillämpas förordningen dock från den 1 september 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 april 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.