380/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 1 och 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 8 § 1 mom. 1 punkten samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder kan inriktas på finansiell verksamhet enligt denna lag. Vad som i denna lag bestäms om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet tillämpas också på de medel från strukturfonderna som skall inriktas, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

8 §
Statens förbindelser

Statsrådet kan på de villkor det bestämmer ge bolaget förbindelser om att

1) staten årligen, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd som till storleken beviljas regionalt graderat (regionalt räntestöd),Denna lag träder i kraft den 27 april 2000. Lagens 8 § 1 mom. 1 punkt tillämpas från den 1 januari 2000.

RP 12/2000
EkUB 6/2000
RSv 43/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.