375/2000

Given i Helsingfors den 19 april 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

upphävs i förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/1951) 18 §, 73 § 2 och 3 mom., 74, 75 och 81 §, 83 § 1 mom. och 84 §,

av dessa lagrum 73 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 20/1998, 74 § sådan den lyder i förordning 479/1971 och i nämnda förordning 20/1998 samt 75, 81 och 84 § sådana de lyder i förordning 1265/1992, samt

ändras 17 §, 50 § 1 mom., 51, 72 och 76 §, 87 § 3 mom. och 91 § 1 mom.,

av dessa lagrum 17 § sådan den lyder i nämnda förordning 1265/1992, 50 § 1 mom. och 51 § sådana de lyder i förordning 1361/1988, 72 § sådan den lyder i förordning 915/1976 och 920/1996, 87 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1729/1991 och 91 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 20/1998, som följer:

17 §

Om en värnpliktig deltar i uppbådet inom ett annat militärlän än det under vars tillsyn han står kan ett i 28 § 1 mom. avsett beslut fattas vid uppbådstillfället i fråga. Staben för det militärlän som utövar tillsynen meddelas om beslutet.

50 §

Den som ansöker om att få träda i tjänst som frivillig skall till sin ansökan foga de uppgifter som huvudstaben föreskriver.


51 §

Huvudstaben fastställer antalet frivilliga som antas till tjänst och meddelar närmare föreskrifter om antagande av frivilliga.

72 §

Staben för militärlänet förordnar häradets polischef eller någon annan polisman till områdesövervakare efter att ha hört polisens länsledning.

76 §

Meddelande av den som står under tillsyn till tillsynsmyndigheten görs personligen eller per brev, som mot bevis inlämnas till en postanstalt, eller på annat bevisligt sätt.

87 §

Till stam- och läkarbesiktningskortet kan anslutas ett frågeformulär som fylls i av den värnpliktige och som gäller beväringstjänsten och hälsotillståndet, samt tjänstgöringsförbindelsen och andra dokument som är nödvändiga för konstaterande av den värnpliktiges rättigheter och skyldigheter, utdrag ur det med automatisk databehandling förda värnpliktsregistret samt tillrättavisningskort och straffkort.

91 §

Om en reservist vill bli befriad från repetitionsövningar på grund av lyte eller sjukdom skall han tillställa staben för det militärlän som bestäms enligt 38 b § värnpliktslagen läkarintyg över lytets eller sjukdomens art och vid behov infinna sig till besiktning eller sända in utredning om sitt förhinder.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

Helsingfors den 19 april 2000

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.