373/2000

Given i Helsingfors den 14 april 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av sedvanligt djurantal på broilergårdar

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) beslutat:

1 §
Sedvanligt djurantal på broilergårdar

Om antalet broilrar på en gård som är belägen inom stödområde A eller B på räkningsdagen är minst en tredjedel mindre än det sedvanliga antalet broilrar på gården av något skäl som avses i 7 § 3 mom. statsrådets beslut (25/2000) och produktionen är kontinuerlig, kan som djurantal på räkningsdagen användas det sedvanliga djurantalet.

Om antalet broilrar på en gård som är belägen inom stödområde A, B eller C på räkningsdagen är minst 10 procent mindre än normalt på grund av pågående leveranser av dagsgamla kycklingar eller slaktdjursavhämtningar och produktionen är kontinuerlig, kan som djurantal på räkningsdagen användas det sedvanliga djurantalet.

Det sedvanliga djurantalet erhålls genom att det genomsnittliga antalet dagsgamla kycklingar som levererats för de tre uppfödningsomgångar som föregår räkningsdagen multipliceras med talet 0,98.

Till en uppfödningsomgång anses höra de dagsgamla kycklingar som har levererats till gården senast inom 10 dagar från den första leveransen som hör till samma parti. Odlaren skall som bilaga till blankett 101C (Anmälan om husdjur 2000) uppgöra en kalkyl, varav det i fråga om de tre föregående uppfödningsomgångarna separat framgår datum för de leveranser som hör till varje uppfödningsomgång och antalet levererade dagsgamla kycklingar. Verifikat av kycklingleverantören skall fogas till anmälan.

I oklara fall skall landsbygdsnäringsmyndigheten begära tilläggsutredning om t.ex. leveranser av dagsgamla kycklingar under en längre period eller om antalet slaktade broilrar.

2 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2000. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs punkt 4 i kap. 6.6.1 i jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 35/00 om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000 samt kap. 6.6.2 beträffande broilergårdar.

Helsingfors den 14 april 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.