372/2000

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de horisontala villkoren för utsädesstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut beskrivs med stöd av 2, 3 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 kap.

Almänna bestämmelser
1 §
Tillämpningsområden

Denna förordning gäller tillämpningen av förutsättningarna i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan horisontalförordningen, i fråga om rådets förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde.

2 §
Definition

I detta beslut avses med vattendrag sådana vattendrag som avses i 1 kap 1 och 2 § vattenlagen (264/1961).

2 kap.

Utsädesodling
3 §
Miljövillkor för utsädesstöd

För erhållande av utsädesstöd skall miljövillkoren i 4 och 5 § utfärdas vid odlingen av utsäde som ingår i stödsystemet.

4 §
Växtskydds- och gödselmedel

Om gödselmedel används på ett jordbrukskifte, skall de användas så att tillverkarens användingsrekommendationer inte överskrids samt att omsorgsfullhet och eventuella användingsbegränsningar för produkten i fråga iakttas.

Om växtskyddsmedel används på ett jordbruksskifte, skall de användas så att de bruksmängder som anges på försäljningsemballaget inte överskrids samt så att omsorgsfullhet och eventuella användningsbegränsningar för preparatet i fråga iakttas.

5 §
Dikesrenar och skötseln av dem

På den del av ett jordbruksskifte som gränsar till ett vattendrag eller till ett utfallsdike skall det finnas en ungefär 60 centimeter bred obearbetad dikesren där varken gödsel- eller växtskyddsmedel sprids.

Punktvis bekämpning av ogräs och flyghavre är möjlig enligt villkoren för miljöstöd för jordbruket.

3 kap
Påföljder av underlåtenhet att iaktta miljövillkoren
6 §
Utsädesodling

Om en producent inte iakttar miljövillkoren för utsädesodling på ett skifte, sänks de stöd som ingår i de stödsystem som anges i utsädesstöd med 20 procent från den totalmäng som skall betalas till producenten. Genom förodrningar av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas vid behov närmare om stödsänkningen.

Om producenten systematiskt underlåter att iaktta miljövillkoren eller om överträdelsen av miljövillkoren är grov, betalas utsädesstöd inte alls till producenten.

4 kap.

Begränsningar av utbetalning
7 §
Grunder för indragning av stöd

De i artikel 7 i horisontalförordningen avsedda grunderna för indragning av sådana stöd och bidrag som avses i detta beslut är följande:

1) producenten har uppsåtligen eller av gro oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter i ansökan; eller

2) för erhållande av stöd har någon omständighet eller åtgärd givits en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga karaktär eller ändamål.

5 kap.

Särskilda bestämmelser
8 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som Kontrollcentralen för växtproduktion fattar i fråga om utsädesstöd får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarande vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringslagen (1336/1992).

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Kirsi Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.