366/2000

Given i Helsingfors den 14 april 2000

Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) 1 § 1 och 2 mom. och 4 § 2 mom., sådana de lyder i lag 712/1991, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 635/1997, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 5 a § som följer:

1 §

För främjande av Finlands konst finns följande statliga konstkommissioner: statens arkitekturkommission, statens bildkonstkommission, statens danskonstkommission, statens filmkonstkommission, statens formgivningskommission, statens fotokonstkommission, statens litteraturkommission, statens scenkonstkommission och statens tonkonstkommission.

Centralkommissionen för konst är samorgan för de statliga konstkommissionerna. Centralkommissionen för konst och de statliga konstkommissionerna har en förvaltningsbyrå som är underställd centralkommissionen för konst. Centralkommissionen kan också tillsätta sektioner.


I samband med centralkommissionen finns också en nämnd för utdelning av stipendier och understöd. Bestämmelser om nämnden finns i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961).

4 §

Centralkommissionen för konst bildas av ordförandena i konstkommissionerna och sex av statsrådet förordnade övriga medlemmar. Ordföranden och vice ordföranden i centralkommissionen förordnas av statsrådet.


5 a §

Ändring i ett beslut av centralkommissionen för konst eller de statliga konstkommissionerna som gäller beviljande av pris, stipendium eller understöd får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

Den centralkommission för konst som är tillsatt med stöd av de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter mandatperioden ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 3/2000
KuUB 1/2000
RSv 36/2000

Helsingfors den 14 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.