364/2000

Given i Helsingfors den 14 april 2000

Lag om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950) 7 § 1 mom., 8 § 3 mom., 9 och 12 §, 16 § 1 mom., 28, 31, 42 d, 42 e, 51 och 52 §,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. och 12 § sådana de lyder i lag 1260/1992, 16 § 1 mom. och 31 § sådana de lyder i lag 19/1998, 28 § sådan den lyder i lag 1050/1986, 42 d och 42 e § sådana de lyder i lag 1728/1991 och 52 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 402/1974, samt

fogas till lagen ett nytt 8 a kap. samt nya 41 a, 42 f, 50 d och 51 a § som följer:

7 §

En värnpliktig som hör till reserven kan inkallas till repetitionsövningar, den som hör till manskapet för sammanlagt 40 dagar, den som har utbildats till en sådan uppgift inom manskapet som förutsätter speciella färdigheter eller till en sådan specialuppgift inom manskapet som ställer de högsta kraven för 75 dagar samt den som har utbildats till underofficer, institutofficer eller officer för 100 dagar.


8 §

En värnpliktig som vid utgången av tjänstgöringstiden beräknad enligt denna lag tjänstgör utanför finskt område hemförlovas när han återvänt till finskt område. De extra tjänstgöringsdagarna räknas den värnpliktige till godo som repetitionsövning.


9 §

En värnpliktig som inte är i aktiv tjänst och inte heller hör till reserven tillhör lantvärnet från ingången av det år under vilket han fyller 18 år till utgången av det år under vilket han fyller 60 år.

Inom lantvärnet utgör alla de värnpliktiga som är födda samma år en åldersklass.

12 §

En värnpliktig kan, för konstaterande av tjänstedugligheten, förordnas att genomgå besiktning och undersökning som utförs av läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälsovården i syfte att fastställa den värnpliktiges hälsotillstånd.

Om det vid uppbåd eller vid någon annan besiktning framgår att en värnpliktig har ett sådant svårt lyte, en sådan obotlig sjukdom eller en sådan utvecklingsstörning att han inte kan användas i tjänsten, skall han helt och hållet befrias från fullgörande av värnplikt.

Närmare föreskrifter om förrättande av besiktning eller undersökning enligt denna paragraf kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §

Den som fullgör vapentjänst har rätt att enligt den i 5 § angivna tiden för beväringstjänst få personlig permission under 6, 12 eller 18 dagar och den som fullgör vapenfri tjänst att få personlig permission under 16 dagar, vilken beviljas utan särskilt angiven orsak, samt dessutom att få faderskapsledighet under 6 dagar i samband med att ett eget barn föds. Har den värnpliktige under sin tjänstgöringstid utmärkt sig särskilt kan han, om förhållandena medger det, få duglighetspermission under sammanlagt högst 30 dagar.


28 §

De värnpliktiga som inträtt i aktiv tjänst skall, enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet, enligt eget val antingen avlägga krigsmannaed eller avge krigsmannaförsäkran. En värnpliktig som inte hör till något trossamfund skall dock avge en försäkran.

31 §

Om en värnpliktig önskar träda i beväringstjänst som frivillig som 18-åring skall han i god tid före tidpunkten för inträde i beväringstjänsten det ifrågavarande året tillställa staben för militärlänet i fråga en skriftlig ansökan om saken.

8 a kap.

Tillsynen över värnpliktiga

38 a §

Med tillsyn avses i denna lag kontakten mellan den värnpliktige och tillsynsmyndigheten i frågor som gäller värnplikten samt uppdateringen av värnpliktsregistrets uppgifter om den värnpliktiges boningsort samt kontaktinformation och uppgifterna om tjänsteduglighet.

38 b §

Under tillsyn står de som hör till reserven, lantvärnet och de aktiva trupperna.

En värnpliktig står under tillsyn på det tillsynsområde där han har sin i lagen om hemkommun (201/1994) avsedda hemkommun eller folkbokföringskommun.

38 c §

Tillsynen över de värnpliktiga utövas av staben för militärlänet och av den polismyndighet vilken såsom områdesövervakare är underställd staben enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Tillsynen över de värnpliktiga som tjänstgör vid ett truppförband utövas av truppförbandet.

Områdesövervakarens tillsynsområde är häradet, om inte något annat bestäms genom förordning av statsrådet.

För tillsynen över en utomlands bosatt person som står under tillsyn svarar närmaste finska ambassad, legation eller konsulat som leds av en utsänd generalkonsul, en konsul eller en vicekonsul.

38 d §

Den som står under tillsyn skall se till att hans boningsort, adress och övriga kontaktinformation samt omständigheter som inverkar på hans tjänsteduglighet är kända för den i 38 c § avsedda myndigheten.

Den som står under tillsyn skall på förfrågan av tillsynsmyndigheten lämna denna de i 1 mom. avsedda uppgifterna samt besvara tillsynsmyndighetens skriftliga förfrågningar inom 14 dagar räknat från den dag då han fick kännedom om förfrågan.

Närmare föreskrifter om skriftliga förfrågningar och om lämnande av uppgifter enligt denna paragraf kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

38 e §

Om tillsynen över de värnpliktiga samt om besiktningen av de värnpliktiga enligt 12 § 1 mom. vid mobilisering bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

41 a §

En värnpliktig som uppsåtligen försummar att besvara en i 38 d § 2 mom. avsedd förfrågan skall, om strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot tillsynsbestämmelserna dömas till böter.

9 a kap.

Värnpliktsregistret

42 d §

Om hemlighållande av uppgifter i värnpliktsregistret gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Också identifieringsuppgifterna för den som antecknats i värnpliktsregistret skall hållas hemliga. Som identifieringsuppgifter betraktas den berördes namn, personbeteckning, militärgrad, adress och annan kontaktinformation samt hemkommun och bostad där.

42 e §

Utan hinder av tystnadsplikten enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och 42 d § i denna lag kan uppgifter ur värnpliktsregistret lämnas ut till

1) den registrerade själv,

2) en part enligt de grunder som anges i 11 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

3) försvarsministeriet, de militära myndigheterna och gränsbevakningsmyndigheterna, för verkställande av värnplikt samt för anställning av personal och för personalplanering,

4) arbetsministeriet, för verkställande av civiltjänstgöring,

5) områdesövervakaren, för tillsynen över de värnpliktiga,

6) andra myndigheter med stöd av lag, samt

7) med uttryckligt samtycke av den registrerade även till någon annan än de som avses i 2―6 punkten.

Utan hinder av vad som bestäms i 42 d § om hemlighållande av identifieringsuppgifterna för dem som antecknats i värnpliktsregistret har huvudstaben rätt att bestämma om utlämnande av identifieringsuppgifter för den frivilliga försvarsutbildningen samt i enskilda fall även för något annat godtagbart ändamål.

När ett sådant tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling som avses i 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet beviljas, skall till tillståndet fogas föreskrifter som behövs för att skydda försvarets och enskildas intressen.

42 f §

Uppgifter om en person utplånas ur värnpliktsregistret senast ett år efter att personen i fråga inte längre hör till reserven eller lantvärnet.

Om förvaringen av uppgifter som har utplånats ur registret föreskrivs särskilt med stöd av arkivlagen (831/1994).

50 d §

Det yttre hos en värnpliktig som är i tjänst skall uppfylla sådana krav som den militära enhetligheten och säkerheten i tjänstgöringen föranleder.

Kommendören för försvarsmakten meddelar närmare föreskrifter om krigsmäns yttre.

Om militärdräkterna bestäms särskilt.

51 §

Försvarsministeriet bestämmer om betalning ur statens medel av resekostnader, dagtraktamenten och arvoden till personer som avses i 21 § 2 mom. och 37 a § samt av övriga kostnader som föranleds av verkställande av uppbåd.

Huvudstaben bestämmer om betalning av arvode till områdesövervakaren.

51 a §

De värnpliktigas undervisningsspråk är finska eller svenska. En finsk- eller svenskspråkig värnpliktig har, om han inte önskar något annat, rätt att förordnas till ett truppförband vars undervisningsspråk är hans modersmål.

Om försvarsmaktens kommandospråk bestäms i språklagen (148/1922).

52 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag meddelas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

En värnpliktig som är under 18 år och som när denna lag träder i kraft tjänstgör som frivillig eller som innan lagen har trätt i kraft har givits förordnande att träda i tjänst som frivillig tjänstgör enligt det givna förordnandet.

RP 187/1999
FsUB 2/2000
RSv 41/2000

Helsingfors den 14 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.