350/2000

Given i Helsingfors den 7 april 2000

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om den praktiska erfarenhet som skall krävas för CGR- och GRM-examina

Handels- och industriministeriet har

upphävt 3 § 1 mom. 1 punkten i sitt beslut av den 4 april 1995 om den praktiska erfarenhet som skall krävas för CGR- och GRM-examina (519/1995) samt

ändrat 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. och 8 §, av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i handels- och industriministeriets beslut 1326/1996 samt 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. och 8 § sådana de lyder i sist nämnda beslut, som följer:

2 §
Tillräcklig erfarenhet av revision och redovisning

En person som ansöker om att få avlägga CGR-examen har fått tillräcklig praktisk erfarenhet av revision och redovisning när han som huvudsyssla har haft revisionsuppgifter som gäller sådana bokslut som avses i rådets fjärde bolagsrättliga direktiv (78/660/EEG) och sådana koncernbokslut som avses i rådets sjunde bolagsrättliga direktiv (83/349/EEG) eller motsvarande bokslut samt uppgifter som gäller granskning av bokföring och förvaltning under minst tre år

1) under ledning av en CGR-revisor,

2) under ledning av en person som har godkänts enligt lagstiftning i överensstämmelse med rådets åttonde bolagsrättliga direktiv (84/253/EEG) i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) under ledning av en godkänd person som fyller motsvarande krav i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock högst två av de tre år som krävs, eller

4) som GRM-revisor.


3 §
Annan tillräcklig erfarenhet av revision

En person som ansöker om att få avlägga GRM-examen har fått tillräcklig erfarenhet också, ifall han har varit verksam i sådana uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten. Han uppfyller dock också kravet i 1 mom. 2 punkten om han har slutfört minst tio (10) revisionsuppgifter, samt kravet i 1 mom. 3 punkten, om han har slutfört minst sju (7) revisionsuppgifter.

4 §
Annan tillräcklig erfarenhet av redovisning

En person som ansöker om att få avlägga CGR- eller GRM-examen har förvärvat tillräcklig praktisk erfarenhet av redovisning också, ifall han har varit verksam i redovisningsuppgifter som anknyter till verksamheten i en sammanslutning eller stiftelse som driver rörelse eller motsvarande verksamhet och som enligt bokföringslagen är bokföringsskyldig samt fördjupat sig i uppgörande av en sådan sammanslutnings eller stiftelses bokslut och i dess förvaltning, på så sätt att han under minst tre år har varit verksam

1) som bokförings- eller redovisningschef, som intern revisor, i revisionsuppgifter på det sätt som avses i 2 § eller i någon annan uppgift som har motsvarande innehåll och är lika krävande som dessa, varvid erfarenheten räknas sökanden till godo helt eller till hälften beroende på uppgifternas innehåll och hur krävande de har varit,

2) som skatteinspektör eller bankinspektör som utför bokföringsgranskningar, som företagsforskare eller lärare i redovisning i en högskola eller ett handelsläroverk eller i en annan uppgift som innehållsmässigt motsvarar och är lika krävande som dessa, varvid erfarenheten räknas sökanden till godo helt eller till hälften beroende på uppgifternas innehåll och hur krävande de har varit samt för godkännande att delta i CGR-examen dessutom minst 1 år annan förvärvad erfarenhet som avses i 1 punkten, eller

3) i revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, varvid erfarenheten räknas sökanden till godo till hälften, och utöver detta kan dylik erfarenhet utgöra högst hälften av den praktiska erfarenhet som krävs och detsamma gäller annan förvärvad erfarenhet som avses i 1 punkten.


6 §
Godkännande att delta i CGR-examen i undantagsfall

En sökande godkänns att delta i CGRexamen, om han har sju års erfarenhet av krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik samt dessutom minst tre års praktisk erfarenhet av revision i enlighet med 2 eller 3 §. Krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik är verksamhet i huvudsyssla som

1) verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, ekonomidirektör, chef för den interna revisionen eller en annan motsvarande uppgift i en sammanslutning eller stiftelse som avses i 12 § revisionslagen eller i moderbolaget till en sådan koncern för vilken minst två av de tre villkor som nämns i 12 § revisionslagen uppfylls eller vilken har satt i omlopp värdepapper som är föremål för offentlig handel så som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller som

2) GRM-revisor.


7 §
Godkännande att delta i GRM-examen i undantagsfall

En sökande godkänns att delta i GRMexamen, om han har sju års erfarenhet av yrkesmässiga uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik samt dessutom minst tre års praktisk erfarenhet av revision i enlighet med 2 eller 3 §. Yrkesmässiga uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik är verksamhet i huvudsyssla som

1) verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, ekonomidirektör, chef för den interna revisionen eller en annan motsvarande uppgift i en sammanslutning eller stiftelse som avses i 11 § 2 mom. revisionslagen eller i moderbolaget till en sådan koncern för vilken minst två av de tre villkor som nämns i 11 § 2 mom. revisionslagen uppfylls eller vilken har satt i omlopp värdepapper som är föremål för offentlig handel så som avses i värdepappersmarknadslagen eller

2) verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören eller i någon annan motsvarande ledningsuppgift i en sammanslutning som avses i 11 eller 12 § revisionslagen och vars verksamhetsområde är bokföringsbyråtjänster eller motsvarande företagskonsultering, eller som

3) revisor, intern revisor, eller i någon annan motsvarande uppgift.


8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2000 och den tillämpas första gången när sökande godkänns att delta i CGR- och GRM-examina under år 2000.

Helsingfors den 7 april 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.